Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden

Utgivningsdatum 24.8.2021 13.15 | Publicerad på svenska 3.9.2021 kl. 9.37
Nyhet

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Sysselsättningen har åter-hämtat sig långsamt i synnerhet i Nyland. Siffrorna för juli har påverkats av sommarens säsongsarbetslöshet.

Enligt en översikt som baserar sig på siffrorna från juli:

 • I juli fanns det 39 296 utländska arbetslösa arbetssökande, vilket är 8 procent mindre än 2020, men 4 procent mer än i juni.
  • Ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande beror dock i första hand på att säsongsarbetslösheten bland utländska medborgare är som högst i juli. I juli statistikförs nästan utan undantag årets högsta arbetslöshetssiffror.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har dock minskat långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. Den långsamma ändringen visar sannolikt att coronapandemins effekter på arbetsmarknaden har varit negativare för utlänningar än för finländare. 
  • Ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande kan dock också förklaras av att man övergår från arbete utanför arbetskraften till arbete. Ett tecken på detta är att det enligt arbetskraftsundersökningen inte har skett någon bety-dande förändring i sysselsättningsgraden mellan personer födda utomlands och personer födda i Finland.
 • Av alla utländska arbetslösa arbetssökande var 57 procent och av de utländska långtidsarbetslösa 66 procent i Nyland. 
  • På andra håll i Finland har sysselsättningen bland utlänningar och personer med ett främmande språk som modersmål återhämtat sig från coronapadein klart snabbare än i Nyland.
 • Av de stora medborgarskapen minskade antalet arbetslösa arbetssökande mest bland medborgarna i Kina (-26 %), Storbritannien (-25 %) och Thailand (-22 %).
 • Antalet utländska medborgare som deltar i frivillig utbildning har efter ett par års snabba uppgång börjat minska måttligt.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens regis-teruppgifter.

Sysselsättningsöversikten för augusti 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (länk)

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter