Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskar långsamt, men sysselsättningsgraden och graden av deltagande är höga

21.9.2021 11.00 | Publicerad på svenska 29.9.2021 kl. 14.31
Nyhet

Enligt sysselsättningsöversikten för september återgår antalet utländska arbetslösa arbetssökande fortfarande klart långsammare till nivån före pandemin än antalet finländska arbetslösa arbetssökande och den regionala utvecklingen har varit ojämn. Samtidigt har dock sysselsättnings- och deltagandegraden för dem som är födda utomlands stigit.

Enligt en översikt som baserar sig på siffrorna från augusti:

 • Sysselsättningsutvecklingen för utlänningar har varit tudelad: sysselsättningsgraden stiger, men antalet arbetslösa minskar långsamt. 
  • Enligt arbetsförmedlingsstatistiken har antalet utländska arbetslösa arbetssökande återhämtat sig från pandemin klart långsammare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. 
  • Enligt arbetskraftsundersökningen låg å andra sidan sysselsättningsgraden och graden av deltagande bland dem som är födda utomlands under årets andra kvartal på den högsta nivån under mäthistorien. Om arbetskraftsundersökningens siffror baserar sig på den faktiska utvecklingen och inte på urvalsskevhet, verkar det i hög grad som om en långsammare minskning av utländska arbetslösa arbetssökande framför allt förklaras av övergångar från arbete utanför arbetskraften till arbetskraften. 
  • En samtidig ökning av sysselsättningen och arbetslösheten är typisk i början av tillväxtperioden.
 • I augusti 2021 fanns det 33 792 utländska arbetslösa arbetssökande, vilket är 1 043 (-3 %) färre än i augusti 2020 och 5 500 (-14 %) färre än i juli 2021.
  • Den regionala utvecklingen av arbetslösheten har varit ojämn. I Södra Österbotten (-28 %) och Södra Savolax (-22 %) har antalet utländska arbetslösa arbetssökande sjunkit kraftigt, men i Kajanaland (+22 %) och Nyland (+2 %) har antalet ökat från föregående år.
  • Det finns också en betydande skillnad i arbetslösheten enligt åldersklass. Antalet utländska arbetslösa arbetssökande under 25 år har minskat (-13 %), men antalet utländska arbetslösa arbetssökande över 50 år har ökat (+4 %).
  • Utvecklingen är polariserad också enligt nationalitet. Bland de största medborgarskapen minskade arbetslösheten bland medborgare i Kina (-19 %) och Storbritannien (-18 %) betydligt, men arbetslösheten bland medborgare i Irak (+15 %) och Syrien (+14 %) ökade avsevärt.
  • Långtidsarbetslösheten bland utlänningar är fortfarande hög, men antalet långtidsarbetslösa minskade för första gången efter mars 2020. Antalet utlänningar som varit arbetslösa i över 2 år fortsatte dock att öka.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för september 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter