Anvisningen om ersättning vid tillämpning av integrationslagen har uppdaterats i fråga om kostnaderna för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel

Utgivningsdatum 15.5.2023 14.30 | Publicerad på svenska 15.5.2023 kl. 15.34
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat anvisningen om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (1386/2010). Anvisningen har uppdaterats särskilt i fråga om processen för ansökan om ersättning till offer för människohandel. Den uppdaterade anvisningen om ersättning har publicerats på webbtjänsten Finlex och på webbplatsen integration.fi.

I samband med uppdateringen av anvisningen om ersättning har i anvisningen redan tidigare skrivits in det förfarande enligt vilket närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om ersättning av kostnaderna för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel enligt 53 § i integrationslagen. I anvisningen om ersättning har utöver uppdateringen även gjorts vissa andra preciseringar och språkvård.  

Ansökningsblanketten för kommuner och välfärdsområden, som är avsedd för ersättning av kostnader för beredskap för mottagande och specialkostnader enligt integrationslagen, har uppdaterats så att kommunerna och välfärdsområdena med samma blankett också kan ansöka om kostnaderna för tjänster och stödåtgärder till offer för människohandel enligt närings-, trafik- och miljöcentralens beslut. 

Syftet med anvisningen om ersättning är att ge kommunerna och välfärdsområdena anvisningar om hur dessa ansöker om ersättning för kostnader enligt integrationslagen. Dessutom är avsikten med anvisningen att ge närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret anvisningar om deras uppgifter i anslutning till ersättningar enligt integrationslagen.

Vid arbets- och näringsministeriet bereds dessutom en regeringsproposition om ändring av 87 e § i integrationslagen. I propositionen föreslås det att den ovan nämnda paragrafen om utlämnande av uppgifter från välfärdsområdet till kommunerna ändras så att kommunen ska ha rätt att av välfärdsområdet få också för 2021 nödvändiga uppgifter för att ersätta vissa kostnader. Lagändringen avses träda i kraft hösten 2023, då också anvisningen om ersättning kommer att uppdateras.

Ytterligare information:
Anvisning om ersättning till kommuner och välfärdsområden för kostnader vid tillämpning av integrationslagen
Integrationslagen 

Maria Tiainen, specialsakkunnig ([email protected]
Nea Brandt, specialsakkunnig ([email protected]

Tillbaka till nyheter