Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats 

12.10.2021 10.00
Nyhet

Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats. Ordlistan publicerades ursprungligen på finska tillsammans med de svenskspråkiga motsvarigheterna i juni 2021. Nu har även definitioner av termerna och anmärkningar på svenska tagits in till ordlistan. 

Integrationsordlistan svarar på behovet av att förenhetliga tillämpningen av den gällande integrationslagen och de begrepp som används för de tjänster som den anvisar. Arbetet med ordlistan har gällt definition av begrepp som hänför sig till integrationslagen (lagen om främjande av integration) och de centrala tjänster som stöder integration. I ordlistan har också tagits in begrepp som anknyter till likabehandling, delaktighet och diskriminering.

I ordlistan har termerna bedömts ur ett likabehandlingsperspektiv: främjar eller minskar begreppen likabehandling. På basis av bedömningen har vid sidan av termen invandrare i ordlistan lyfts fram person som invandrat. Den senare termen visar tydligare att det är fråga om en person som faktiskt har flyttat till landet. I ordlistan betonas att begreppet invandrare inte bör användas när det hänvisas till personer som antas vara invandrare till exempel på grund av namn, utseende eller modersmål.

Den svenskspråkiga termen invandrad kan användas i stället för termen invandrare. Termen invandrare används särskilt i författningar, men termen anses ha en negativ ton. I den svenska lagstiftningen används även termen nyanlända invandrare.

Främjande av samhällets mottaglighet främjar också integrationen

Integration är en process som går i två eller flera riktningar och där också det omgivande samhället förändras och utvecklas till följd av invandringen. Begreppet integration beskriver denna dubbelriktning väl. 

I integrationsordlistan definieras begreppet integration dock som en individuell process för invandraren som sker i interaktion med samhället. Under integrationen ökar invandrarens delaktighet, likabehandling och jämställdhet i samhället. Begreppsparet integration och samhällets mottaglighet beskriver dubbelriktning i ordlistan.

Termen integration å sin sida har ersatts med termen främjande av integration. Termen integration rekommenderas inte, eftersom termen kan tolkas så att invandraren endast är föremål för verksamhet och inte har någon aktiv egen roll i integrationen. Till främjandet av integration hör också främjande av samhällets mottaglighet.

Arbetet med integrationsordlistan fortsätter

Arbetet med speciellt de begrepp som gäller personroller fortsätter i samarbete med olika intressentgrupper, såsom organisationer på området och delegationen för etniska relationer. 
Termarbetet görs i fortsättningen också som en del av utvecklandet av de centrala tjänster som stöder integration: Till Integrationsordlistan fogas eventuella nya begrepp i samband med revideringen av integrationslagen och de tjänster som stöder integration. 

Ordlistan har beretts av en sektorsövergripande arbetsgrupp

Arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen inledde arbetet med integrationsordlistan i augusti 2019.  Termarbetet har utförts i en arbetsgrupp som utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet har bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsförbundet och Utbildningsstyrelsen. Terminologiarbetsgruppen har sammanträtt flera gånger under 2019–2021 för att behandla terminologin. 

Integrationsordlista har publicerats i serien arbets- och näringsministeriets publikationer som tvåspråkig förstaupplaga. Till Integrationsordlistan fogas eventuella nya begrepp i samband med revideringen av integrationslagen och de tjänster som främjar integration. 

Ytterligare information:
Integrationsordlistan

Tillbaka till nyheter