Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu

12.10.2021 10.00
Uutinen

Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu. Sanasto julkaistiin alun perin suomenkielisenä ruotsinkielisten vastineiden kanssa kesäkuussa 2021. Nyt sanastoon on lisätty myös termien määritelmät ja huomautukset ruotsiksi. 

Kotoutumisen sanastolla vastataan tarpeeseen yhdenmukaistaa voimassa olevan kotoutumislain ja sen osoittamien palveluiden käsitteiden käyttöä. Sanastotyön kohteena on ollut kotoutumislakiin (Laki kotoutumisen edistämisestä) ja kotoutumisen keskeisiin palveluihin liittyvien käsitteiden määrittely. Sanastoon on otettu mukaan myös yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjintään liittyviä käsitteitä.

Sanastossa termejä on arvioitu yhdenvertaisuuden näkökulmasta: edistävätkö käsitteet yhdenvertaisuutta vai vähentävätkö ne sitä.  Arvioinnin perusteella sanastoon on nostettu maahanmuuttaja-termin rinnalle termi maahanmuuttanut. Jälkimmäinen termi osoittaa selkeämmin sen, että kyseessä on henkilö, joka on todella muuttanut maahan. Sanastossa korostetaan sitä, että maahanmuuttaja-termiä ei pitäisi käyttää silloin, kun viitataan henkilöihin, joiden oletetaan olevan maahanmuuttajia esimerkiksi nimensä, ulkonäkönsä tai äidinkielensä perusteella.

Ruotsinkielistä termiä invandrad voi käyttää invandrare-termin tilalla. Termiä invandrare käytetään erityisesti säädöksissä, mutta termillä katsotaan olevan negatiivinen sävy. Ruotsinruotsissa käytetään myös lainsäädännössä termiä nyanlända invandrare.

Yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen edistää myös kotoutumista

Kotoutuminen on ilmiönä kahden- tai monensuuntainen prosessi, jossa myös ympäröivä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy maahanmuuton myötä. Ruotsin ja englannin käsite integration kuvaa tätä kaksisuuntaisuutta hyvin. 

Kotoutumisen sanastossa käsite kotoutuminen määritellään kuitenkin maahanmuuttajan yksilöllisenä prosessina, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa lisääntyvät. Käsitepari kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus kuvaavat sanastossa kaksisuuntaisuutta.
Termi kotouttaminen taas on korvattu termillä kotoutumisen edistäminen. Termiä kotouttaminen ei suositella käytettäväksi, koska termin voi tulkita niin, että maahanmuuttaja on vain toiminnan kohde eikä hänellä ole aktiivista omaa roolia kotoutumisessa. Kotoutumisen edistämiseen kuuluu myös yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen.

Kotoutumisen sanastotyö jatkuu

Erityisesti henkilörooleja koskeva käsitetyö jatkuu yhteistyössä sidosryhmien, kuten erilaisten järjestöjen ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kanssa, kanssa. 
Sanastotyötä tehdään jatkossa myös osana kotoutumisen keskeisten palveluiden kehittämistä: Kotoutumisen sanastoon lisätään mahdolliset uudet käsitteet kotoutumislain ja kotoutumista edistävien palveluiden uudistamisen yhteydessä. 

Sanastoa on valmistellut monialainen työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus käynnistivät kotoutumisen sanastotyön elokuussa 2019.  Sanastotyötä on tehty työryhmässä, johon on kuulunut oikeusministeriön (Etno), ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Väestöliiton sekä Opetushallituksen edustajia työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden lisäksi. Sanastotyöryhmä on kokoontunut käsittelemään sanastoa useita kertoja vuosien 2019–2021 aikana. 

Kotoutumisen sanasto on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa kaksikielisenä 1. laitoksena. Kotoutumisen sanastoon lisätään mahdollisesti uusia käsitteitä kotoutumislain ja kotoutumista edistävien palveluiden uudistamisen yhteydessä. 

Lisätietoja:
Kotoutumisen sanasto

Takaisin uutisiin