Kompetenscentret börjar publicera Policy Brief-artiklar – i det första fokuserar man på att främja sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund

Utgivningsdatum 15.2.2021 15.00
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare börjar publicera artikelserien Policy Brief. Artikelserien presenterar integrationsrelaterade synpunkter som baserar sig på forsknings- och utredningsdata på aktuella samhällsfrågor och till stöd för politiskt beslutsfattande. I den första Policy Brief-artikeln tar ledande sakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo upp främjandet av sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund.

"Invandrarkvinnor är en mycket varierande grupp med olika utbildningsbakgrund och livssituationer. De har många slags resurser, men bara cirka varannan av dem är i arbetslivet. Förvärvsinkomster förbättrar utkomsten och möjliggör olika val. Genom arbete blir kvinnor en del av ett större samfund och ett större samhälle, arbetet främjar integrationen och stärker därigenom också föräldraskapet för kvinnor med familj." 

Policy Brief lyfter fram bland annat kommunernas roll, den aktiva arbetskraftspolitiken, det övergripande stödet för hälsa och välfärd i början av integrationen, stärkandet av arbetsgivarsamarbetet och åtgärderna mot diskriminering som metoder för att främja sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund. Dessutom lyfter Policy Brief fram behovet av att öka medvetenheten om grundandet av företagsverksamhet, utbildningsnivåns inverkan på behovet av stödåtgärder och reformen av lagstiftningen.

Ytterligare information:
Ytterligare information om artikelserien kotouttamisenosaamiskeskus @tem.fi
Policy Brief 1/2021: Främjande av sysselsättningen av kvinnor med invandrarbakgrund
 

Tillbaka till nyheter