Ökningen av befolkningen i arbetsför ålder är beroende av invandring under de kommande åren

Utgivningsdatum 22.5.2024 15.31 | Publicerad på svenska 31.5.2024 kl. 12.41
Nyhet

Enligt arbetsmarknadsprognosen på kort sikt kommer nettoinvandringen att hålla sig på en hög nivå under de kommande åren. Detta återspeglas i antalet arbetslösa arbetssökande. Eftersom ökningen av befolkningen i arbetsför ålder i stor utsträckning är beroende av invandring, kommer antalet utländska arbetslösa arbetssökande sannolikt att fortsätta att öka.

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från april 2024 visar följande:

  • I april fanns det 41 260 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde alltså 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 18 procent (6 260 personer). 
  • I arbets- och näringsministeriets senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt förutspås nettoinvandringen hålla sig på en hög nivå även under de kommande åren. Detta återspeglas oundvikligen också i antalet arbetslösa arbetssökande: det kan antas att antalet utländska arbetslösa arbetssökande fortsätter att öka, eftersom ökningen av befolkningen i arbetsför ålder i stor utsträckning är beroende av invandring.
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 61,4 procent under sista kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare sjönk med hela 4,9 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Trenden för sysselsättningsgraden har dock nu börjat sjunka avsevärt på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare, och skillnaden jämfört med finländarna ökade nu betydligt.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Översikt för maj 2024 över arbetslösheten och deltagandet i service i fråga om utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål (endast på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikter
Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt

Tillbaka till nyheter