Regeringen föreslår ändringar i den reviderade integrationslagen 

Utgivningsdatum 4.4.2024 14.39 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 9.55
Nyhet

Den reviderade integrationslagen träder i kraft den 1 januari 2025. Det huvudsakliga ansvaret för integrationsstödet överförs samtidigt till kommunerna. Den 4 april gav regeringen utgående från regeringspropositionen ett förslag till riksdagen om ändringar i den reviderade integrationslagen och lagar som har samband med den (totalreformen av integrationslagen, KOTO24). Enligt ändringsförslaget borde bland annat kommunernas och välfärdsområdenas tid för den kalkylerade ersättningen förkortas.

Staten betalar så kallad kalkylerad ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för de integrationsfrämjande tjänster som de ordnar för personer med flyktingbakgrund. Regeringen föreslår att ersättningstiden för den kalkylerade ersättningen ska förkortas. Ersättning betalas bland annat för bedömning av servicebehov, utarbetande av integrationsplaner och för kostnader för tolkning. Ett av syftena med ändringarna är att främja självständigheten hos de som flytt till Finland.  

Det föreslås att den kalkylerade ersättningstiden på 4 år för kvotflyktingar ska förkortas till 3 år. Den ersättningstid på 3 år som betalas för andra personer med flyktingbakgrund ska förkortas till 2 år. Till den gruppen hör också de personer som får tillfälligt skydd och som har en hemkommun.
Det föreslås att det stöd för övergången till vuxenlivet som beviljas till unga som kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare ska upphöra 2 år tidigare, dvs. vid 23 års ålder. Åldersgränsen ska sänkas så att den motsvarar åldersgränsen för eftervården inom barnskyddet i den lag som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Det ska bli möjligt att ta ut en avgift för oanvänd tolkning

Det föreslås att man ska kunna ta ut en avgift för en oanvänd tolkningstid om invandraren uteblir från ett möte med kommunens eller arbetskraftsmyndighetens integrationstjänster och inte meddelar om det på förhand. Avgiften ska vara lika stor som avgiften för ett oanvänt besök inom social- och hälsovårdstjänsterna.

För att förbättra situationen för invandrarmammor föreslås det ett tillägg på 5 miljoner euro. Syftet med tillägget är att främja invandrarmammors anknytning till samhället och stödja barnens integration. 

Största delen av de ändringar som föreslås nu ska träda i kraft den 1 januari 2025 när ansvaret för integrationstjänsterna i sin helhet överförs till kommunerna. Sänkningen av åldersgränsen för stödet för vuxenlivet ska dock träda i kraft redan den 1 juli 2024.

Mer information:
Läs arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 3.4.2024: Regeringen föreslår ändringar i den reviderade integrationslagen
Beslutsmaterial 
Totalreformen av integrationslagen (KOTO24) 

Tillbaka till nyheter