Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för att stödja anvisandet av flyktingar till kommunerna och integrationen av flyktingar

Utgivningsdatum 4.5.2022 10.45 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 9.21
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt ett handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd för åren 2022–2027. Med hjälp av programmet görs det smidigare att anvisa flyktingar till kommuner och stärks kommunernas förutsättningar att främja flyktingars integration. Handlingsprogrammet fortsätter och etablerar verksamheten i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.

Syftet med handlingsprogrammet är att göra anvisandet av flyktingar till kommunerna smidigare, stödja ordnandet av mottagningen av flyktingar och integrationstjänster i initialskedet samt främja flyktingarnas delaktighet och samhällets mottagning. År 2022 genomförs handlingsprogrammet och dess funktioner vid arbets- och näringsministeriet samtidigt med Sylvia 6-projektet (AMIF). 

Stödet till kommuner som tar emot flyktingar fortsätter från handlingsprogrammet med tilläggsstöd som beviljas utöver ersättningarna enligt integrationslagen samt genom att stärka kunskapsbasen för mottagandet genom utbildning, tillställningar, kommunikation och nätverkande. I handlingsprogrammet utvecklas också kundinformationssystemet för integrationstjänster. I handlingsprogrammet kommer man också att genomföra regionala och riksomfattande helheter som stöder anvisandet till kommuner och integrationen av flyktingar i det inledande skedet.

Handlingsprogrammet finansieras med AMIF-fondens separata anslag för vidarebosättning

Handlingsprogrammet samordnas vid arbets- och näringsministeriets enhet för arbetskraftsinvandring och integration. En styrgrupp har tillsatts för programmet, och funktionerna planeras och genomförs i nära samarbete med kompetenscentret för integration av invandrare och intressentgrupper. 

Handlingsprogrammet finansieras med separat anslag för vidarebosättning ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). I enlighet med lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 allokeras det separata anslaget som en del av budgeten till de myndigheter som ansvarar för vidarebosättningsförfarandet, humanitärt mottagande och placeringen av flyktingar i kommunerna.

Ytterligare information:
Beslut om tillsättande av handlingsprogrammet (på finska)
Sylvia-projektet 

Tillbaka till nyheter