Den nya lagen om främjande av integration ska påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrare – remissbehandlingen inleds

Utgivningsdatum 2.5.2022 14.50
Nyhet

Syftet med lagförslaget är också att främja invandrarnas delaktighet, hälsa och välfärd samt att öka jämlikheten och stärka goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Enligt det lagförslag som sänds på remiss ska integrationsfrämjande tjänster ordnas som en del av kommunens integrationsprogram och andra tjänster.

Syftet med propositionen är att effektivisera integrationen och sysselsättningen av invandrare genom att utveckla integrationstjänsterna i inledningsfasen och beaktandet av invandrarnas servicebehov samt genom att förbättra tillgången till vägledning och rådgivning. Den nya lagen ska upphäva den gamla lagen med samma namn.

Propositionen innebär att kommunerna får ett större ansvar för integrationsfrämjandet. Enligt lagförslaget ska integrationsfrämjande tjänster ordnas som en del av kommunens nya integrationsprogram samt som övriga tjänster. Med övriga tjänster avses kommunens, välfärdsområdets och FPA:s tjänster samt organisationers, föreningars eller sammanslutningars verksamhet.

Möten med intressegrupper och remissbehandling

Teams-möten om integrationslagen riktade till intressegrupperna ordnas den 2 maj (på finska) och den 17 maj (på svenska). Vid mötena ges en redogörelse om innehållet i lagförslaget och allmänheten kan ställa frågor.

Propositionen var på remiss perioden 2.5.–10.6.2022. Avsikten är att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft 2024, samtidigt som totalreformen av arbetskraftsservicen.

Mer information:
Läs pressmeddelande 2.5.2022: Den nya lagen om främjande av integration ska påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrare – remissbehandlingen inleds

Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration

Tillbaka till nyheter