Läs anvisningarna om de ändringar som träder i kraft vid ingången av 2023

Utgivningsdatum 24.1.2023 9.00
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar om främjandet av integration och om ersättningen till kommunerna och välfärdsområdena av de kostnader som uppstår vid tillämpning av integrationslagen.

Under första hälften av 2023 revideras lagen om främjande av integration (1386/2010, integrationslagen) med två olika lagändringar. Lagen om ändring av lagen om främjande av integration (936/2022) innehåller bestämmelser om välfärdsområdenas roll enligt integrationslagen. Ändringarna hänför sig till överföringen av ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster från kommunerna till välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Enligt lagen om ändring av lagen om främjande av integration (1083/2022) omfattas de personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats hemkommun av bestämmelserna om ersättning, anvisande till kommunen och tjänsterna för minderåriga som kommit till landet utan vårdnadshavare enligt integrationslagen. Lagen träder i kraft den 1 mars 2023. 

En webbplatsen Vad förändras i integrationsfrämjandet och statens ersättningar 2023? har publicerats på integration.fi. På webbplatsen finns information om hur lagändringarna påverkar främjandet av integrationen och mottagandet av flyktingar. 

Texterna på webbplatsen integration.fi uppdateras så att de motsvarar den gällande lagstiftningen så fort som möjligt efter att ändringarna har trätt i kraft. 

Ytterliggare information:
Webbplatsen Vad förändras i integrationsfrämjandet och statens ersättningar 2023?
Brev om kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration

Tillbaka till nyheter