Regeringens proposition med förslag till totalreform av integrationslagen har lämnats till riksdagen – följ vår webbtjänst för mer information

Utgivningsdatum 6.10.2022 18.44 | Publicerad på svenska 14.11.2022 kl. 11.02
Nyhet

Syftet med totalreformen av integrationslagen är att påskynda processen för integration och sysselsättning av invandrade. Samtidigt ökar kommunernas ansvar för främjandet av integration. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025 samtidigt med reformen av arbetskraftsservicen.

Regeringens proposition med förslag till totalreform av integrationslagen lämnades till riksdagen den 6 oktober 2022. Genom reformen utvecklas de integrationsfrämjande tjänster som tillhandahålls i ett tidigt skede efter invandringen. Målet är också att göra det lättare för de invandrade att få tillgång till tjänsterna, att bättre beakta invandrade i alla delar av servicesystemet och att bättre nå ut i synnerhet till invandrade som står utanför arbetslivet.

Genom reformen strävar man efter att göra de invandrades sysselsättningsvägar smidigare bland annat genom kommunens program för integrationsfrämjande, den individuella integrationsplan som ingår i kommunens program och som innehåller en kartläggning av servicebehoven, och en starkare identifiering av kunnande. Målet är att invandrade i allt större utsträckning ska omfattas av tjänsterna genast i början av integrationsprocessen. I och med reformen blir handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel tillgängliga för alla invandrade.

Kompetenscentret för integration av invandrare stöder aktörerna under föränderliga förhållanden

Integrationslagen har ett starkt samband med reformen av arbetskraftsservicen, som avses träda i kraft vid ingången av 2025. I och med reformerna ökar kommunernas roll i och ansvar för främjandet av integration. I fortsättningen ska kommunerna ha det övergripande ansvaret för att ordna integrationsfrämjande tjänster – som en del av kommunens nya program för integrationsfrämjande. Förändringarna i verksamhetsmiljön påverkar också myndigheternas ansvar. I totalreformen av integrationslagen föreslås bestämmelser om myndigheternas uppgifter och samarbetet mellan olika aktörer.

Förändringarna i verksamhetsmiljön kräver också att de aktörer som arbetar med integration uppdaterar sitt kunnande. På webbplatsen integration.fi publicerar vi aktivt information om totalreformen av integrationslagen och teman med anknytning till den. Genom att följa webbplatsen och informationen där vet du vad som kommer att förändras vid ingången av 2025 och före det. Kompetenscentret för integration av invandrare ordnar även i fortsättningen utbildningar och evenemang som stärker experternas kunnande samt publicerar statistik och forskningsdata som stöder arbetet.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande om totalreformen av integrationslagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den
Reform av integrationslagen

Tillbaka till nyheter