Det finns oroväckande tecken när det gäller långtidsarbetslösheten

Utgivningsdatum 26.5.2023 15.44 | Publicerad på svenska 30.5.2023 kl. 13.28
Nyhet

I april fanns det 35 000 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 27 procent (7 380 personer).

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från april 2023 visar följande:

  • Ukrainare var i april den största enskilda nationalitetsgruppen bland utländska arbetslösa arbetssökande. Cirka hälften av ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande förklaras av det ökade antalet ukrainska arbetslösa som får tillfälligt skydd. Utan ukrainarna var ökningen jämfört med föregående år 13 procent.
  • Det ökade antalet arbetslösa arbetssökande innebär inte nödvändigtvis att sysselsättningsgraden bland utlänningar skulle ha sjunkit: Ökningen kan förklaras av både det ökade deltagandet och av att nettoinvandringen (34 780) under 2022 var den högsta i mäthistorien. Det är även möjligt att det ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande förutspår att konjunkturen på arbetsmarknaden kommer att svalna.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökade inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden och i synnerhet i de mindre landskapen, där de ukrainare som får tillfälligt skydd har störst inverkan på ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande.
  • Minskningen av antalet långtidsarbetslösa utlänningar har avtagit under de senaste månaderna. Arbets- och näringsministeriet förutspår i sin senaste arbetsmarknadsprognos på kort sikt att långtidsarbetslösheten stannar på en mycket högre nivå än före coronakrisen, vilket verkar gälla också utländska arbetslösa arbetssökande.

Enligt arbetskraftsundersökningen fortsatte sysselsättningsgraden för utlänningar (70,2 procent) och utrikes födda (72,4 procent) att öka i slutet av 2022. Siffrorna i arbetskraftsundersökningen och sysselsättningsstatistiken skiljer sig avsevärt från varandra bl.a. på grund av olika metoder och definitioner av sysselsättningen.  

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Översikt för maj 2022 över arbetslösheten och deltagandet i service i fråga om utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål (endast på finska)

Ytterligare information:
Sysselsättningsöversikter

Tillbaka till nyheter