Hoppa till innehåll

Integrationsplan för en familj

En integrationsplan enligt integrationslagen kan också utarbetas för en familj. 

Kommunen ansvarar för utarbetande av integrationsplaner för familjer. När man bedömer behovet av en plan för en familj fäster man särskild uppmärksamhet vid förutsättningarna för ett föräldraskap som stöder och vägleder barnets eller den ungas utveckling samt vid föräldrarnas behov av stöd och utbildning.

En integrationsplan för en familj utarbetas som ett sektorsövergripande samarbete och samordnas med individuella integrationsplaner och andra planer som utarbetats för familjen.

En integrationsplan för en familj är ett användbart verktyg exempelvis när familjens situation har väckt oro hos myndigheterna eller när man redan utför nätverksarbete med familjen med många olika aktörer.

En invandrarfamiljs behov kan gälla exempelvis

  • ordnande av vård av barn eller småbarnspedagogik
  • stöd för barnens skolarbete
  • vård och omsorg om familjemedlemmar som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar
  • arrangemang för boendet.

Ordnande av vård för barnen utanför hemmet ger en invandrad förälder som har vårdat barnen hemma möjlighet att delta i regelbunden integrationsfrämjande verksamhet Om en förälder hamnar utanför integrationsfrämjande åtgärder bromsar det språkinlärningen samt möjligheterna att bli delaktig i närsamhället och det övriga samhället samt försvårar därigenom skötseln av familjens ärenden, stödet för barnens integration och förverkligandet av de egna fortsatta planerna.

Deltagande i småbarnspedagogik stöder integrationen, språkinlärningen och utvecklingen av andra färdigheter som behövs i skolan för barn i invandrarfamiljer. Barnets individuella plan för småbarnspedagogik kan samordnas med familjens integrationsplan.

Det är bra att komma överens om en servicehelhet som gäller hela familjen i en integrationsplan i synnerhet när det gäller

  • en familj som har upplevt trauman (barnen och/eller föräldrarna)
  • en familj där man använder rusmedel
  • en familj där man har noterat en risk för våld i nära relationer
  • en familj som behöver särskilt stöd på grund av exempelvis en sjukdom eller funktionsnedsättning

Att erbjuda förebyggande åtgärder som stöder hela familjens integration är en viktig del av familjens integrationsplan. I familjens integrationsplan kan man skriva in exempelvis tillgängliga stödformer inom hälso- och sjukvården, mentalvårdssektorn, missbrukarvården och familjearbetet samt en plan för hur familjen ska hänvisas till dessa tjänster. 

Läs mer:
Befolkningsförbundet: Kotoutujan kompassi (endast på finska)
Integrationsplan för minderårig