Hoppa till innehåll

Integrationsplan för minderårig

Enligt integrationslagen ska en integrationsplan alltid utarbetas för minderåriga invandrare som kommit till landet utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd.

För andra minderåriga invandrare utarbetas en integrationsplan om det anses nödvändigt. Kommunen ansvarar för utarbetande av integrationsplaner för minderåriga. Om en ung persons mål för den närmaste framtiden är sysselsättning kan man vid behov be arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket med sysselsättning om råd.

När man bedömer behovet av en integrationsplan för en minderårig invandrare ska man beakta de individuella omständigheterna, den minderårigas önskemål samt personens bästa och utvecklingsfas i enlighet med barnskyddslagen. Integrationsplanen utarbetas tillsammans med barnet eller den unga och hens vårdnadshavare eller företrädare.

En integrationsplan för en minderårig samordnas med familjens integrationsplan och med andra planer som utarbetas för personen. Den ska utarbetas genom ett sektorsövergripande samarbete med de lokala myndigheterna. De centrala aktörerna är representanter för undervisnings-, ungdoms- samt social- och hälsovårdsväsendet. Barn och unga hänvisas i allmänhet till basservicen. Tjänsterna tillämpas så att de i tillräcklig grad stöder de invandrade barnens och ungdomarnas hälsa, den utveckling som hör till åldern och deras delaktighet i samhället. I planen beaktar man även barnets eller den ungas modersmål och kulturella bakgrund.

En integrationsplan som utarbetats genom ett sektorsövergripande samarbete för ett barn eller en ungdom som kommit utan vårdnadshavare gagnar i synnerhet unga som flyttat till Finland i högstadieåldern, personer med bristande utbildningsbakgrund samt barn och unga som upplever problem i familjen som hotar deras välbefinnande.

En integrationsplan för en minderårig kan inkludera bland annat

  • grundläggande utbildning
  • gymnasiestudier
  • yrkesinriktade studier eller studier som leder till högskola
  • kompletterande utbildning och vidareutbildning
  • undervisning i det egna modersmålet
  • barnskyddsåtgärder eller eftervård
  • andra social- och hälsovårdstjänster (inkl. mentalvårdstjänster)
  • verkstadsverksamhet
  • hänvisning till hobbyer och fritidsverksamhet
  • stärkande av den sociala och samhälleliga delaktigheten.

Mer information:
Barnskyddslagen
Förvaltningslagen
Integrationsplan för en familj