Hoppa till innehåll

Utarbetandet av kommunens program för integrationsfrämjande: programmet är en del av den övergripande kommunstrategin

Kommunens program för integrationsfrämjande hör till de program och planer som ska utarbetas med grund i kommunstrategin. Utöver den av fullmäktige godkända kommunstrategin behöver kommunen flera tvärsektoriella genomförandeprogram för strategin. De härleds ur kommunstrategin och syftar till att främja och genomföra de gemensamma målen. 

I vissa regioner har man utarbetat en regional invandringsstrategi eller en strategi för placering av flyktingar i kommunerna. Vissa landskap har i sina landskapsprogram beaktat teman i anslutning till främjandet av integrationen. Dessa regionala program ska med fördel beaktas i de lokala programmen för integrationsfrämjande.

Programmet för integrationsfrämjande återspeglar riksomfattande teman

Kommunens program för integrationsfrämjande bör återspegla de riksomfattande teman som lyfts fram i Statens program för integrationsfrämjande (statens integrationsprogram). Statens integrationsprogram utarbetas för varje regeringsperiod och syftar till att främja de teman i regeringsprogrammet som gäller integration. ”Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet” har ersatt Statens integrationsprogram under regeringsperioden 2019–2023. 

Ett bra integrationsprogram främjar på kommunnivå de teman som anses vara viktiga i kommunstrategin, den regionala strategin och statens integrationsprogram.

Integrationsprogrammet fungerar som ett verktyg för de aktörer i kommunen som främjar integrationen. I integrationsprogrammet uppställs lokala mål för främjandet av integrationen och metoder för att uppnå målen. När man läser kommunens program för integrationsfrämjande får man en bild av hur man i kommunen i fråga går till väga för att främja integrationen i de olika sektorerna i kommunen och i de övriga aktörernas verksamhet och tjänster, till exempel i läroanstalter, organisationer och företag.

Grunden till integrationsprogrammet skapas av bilden av kommunens verksamhetsmiljö och förändringarna i den: Vilka invandrade bor i kommunen? Vilka ålders- och medborgargrupper dominerar i kommunen? Hurdana är relationerna mellan befolkningsgrupperna och kommunens mottaglighet? Vilken beredskap bör finnas inför framtiden?

Internationaliseringen, de olika grupperna av invandrade och deras roll som kommuninvånare och ett effektivt stöd för integrationen förutsätter samarbete mellan kommunens olika sektorer och andra aktörer i kommunen, såsom organisationer, företag, läroanstalter och sysselsättningstjänster samt noggrann planering av detta samarbete. Integrationsprogrammet kan vara en färdplan för ett framgångsrikt främjande av integrationen i kommunen. 

Stöd för planeringen och uppdateringen i de andra kommunernas integrationsprogram

På webbplatsen integration.fi har man publicerat kommunernas integrationsprogram. Cirka två tredjedelar av kommunerna i Finland har ett gällande integrationsprogram för kommunen eller den ekonomiska regionen eller arbetar på ett sådant program. I många kommuner där det finns personer som flytt från Ukraina och som fått tillfälligt skydd är man nu i färd med att utarbeta sitt första integrationsprogram eller uppdatera programmet. Ett gällande integrationsprogram i kommunen är en förutsättning för att kommunen ska få ersättning för de personer som får internationellt skydd eller tillfälligt skydd. 

Tips för att utarbeta ett integrationsprogram i kommunen kan fås genom att studera de andra kommunernas integrationsprogram. Man bör dock tänka på att situationen varierar i de olika kommunerna och att kommunerna inte alltid har samma behov. Därför går det inte att rakt av kopiera integrationsprogrammet av en annan kommun. 

Det viktiga är processen för att utarbeta ett integrationsprogram och engagera olika aktörer i samarbetet samt att beslutsfattarna i kommunen förbinder sig till målen för integrationsfrämjande.

På webbplatsen integration.fi finns även en checklista som stöd för att utarbeta ett integrationsprogram.

Mer information:
Kommunens program för integrationsfrämjande
Kommunens uppgifter
Kommunernas integrationsprogram per region (endast på finska)