Hoppa till innehåll

Checklista: Utarbeta eller uppdatera ett integrationsprogram i kommunen

1. Kommunen fastställer en ansvarig för processen för att utarbeta ett integrationsprogram

 • Den myndighet som ansvarar för samordningen av beredningen ska fastställas klart i kommunen.
 • Kommunens beslutsfattare och organ engageras i tidsplanen, processen och genomförandet av programmet. 
 • NTM-centralen ger vid behov råd under processens gång. Det lönar sig att kontakta invandringskontaktpersonen vid NTM-centralen redan i början av processen.
 • Vid behov kan kommunen även anlita utomstående experter.

OBS! Kommunen kan utarbeta integrationsprogrammet i samarbete med andra kommuner eller på egen hand.  

2. Kommunen säkerställer samarbetet och samråden

 • Den ansvariga aktören inrättar en samarbetsgrupp som kommer överens om en tidsplan för färdigställandet av programmet. 
 • Till samarbetsgruppen bjuds vid behov in olika kommunala organ, såsom bildnings-, fritids-, livskrafts- och sysselsättningstjänsterna samt den som ansvarar för boendet. 
 • Till gruppen inbjuds även arbets- och näringsbyrån/kommunförsöket, FPA, välfärdsområdet och andra nödvändiga myndigheter
 • samt organisationer med verksamhet på det lokala planet, läroanstalter, företag och andra aktörer som stöder integrationen.
 • Kommunen ser till att aktivt involvera invandrade kommuninvånare i processen. 

3. Kommunen skapar en lägesbild av invandringen och integrationen nu och i framtiden

 • Lägesbilden ska med fördel omfatta både kvantitativa och kvalitativa analyser. 
 • Som hjälp kan användas till exempel följande frågor: 
  • Hur många invandrade bor i kommunen? 
  • Varför har de kommit till landet (asylsökande, kvotflyktingar, studerande, personer som rekryterats direkt till arbete, familjemedlemmar)? 
  • I vilken ålder är de? Könsfördelning, språk och sysselsättning? 
  • Vilka behov har de? 
  • Hur har de mottagits i kommunen? 
  • Hur många invandrade förväntas under de närmaste åren? 
  • Hurdana är relationerna mellan olika befolkningsgrupper? 
  • Vilka utmaningar med integrationsfrämjandet finns i kommunen? 
  • Saknar kommunen några tjänster för integrationsfrämjande? Anlitar de invandrade tjänsterna enligt sina behov? 
  • Hur sköts handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrade i kommunen? Situationen för och behovet av tjänster för de personer som invandrat på grund av arbete? 
 • Som informationskällor kan användas bland annat: 
  • de rapporter som regelbundet lämnas till kommunen via ändringsdatatjänsten som upprätthålls av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • integrationsdatabasen och databasen Integrationsindikatorer på webbplatsen integration.fi 
  • lokala och regionala myndigheter och den regionala invandringsstrategin, invandrade och aktörer som arbetar med dem såsom organisationer, läroanstalter och arbetsgivare
  • information från förläggningarna i området och Migrationsverket 

4. Kommunen fastställer utifrån lägesbilden mål och metoder för att främja integrationen

 • Målen för att främja integrationen kan gälla bland annat mottaglighet och relationer mellan befolkningsgrupper, sysselsättning, utbildning, välfärd och delaktighet. Som hjälp kan användas till exempel följande frågor:
  • Vilka är kommunens möjligheter och utmaningar när det till kommunen flyttar personer som fötts utomlands och som talar ett främmande språk? 
  • Vilka teman är viktiga i just den här kommunen? 
  • Vilken förändring vill man få till stånd?
 • Målen anknyter till kommunstrategin och bland annat jämlikhets- och välfärdsplanerna.
 • Målen kan fastställas i samarbete till exempel på ett miniseminarium eller i arbetsgrupper. Man kan även ordna diskussionsmöten.  
 • Metoder fastställs för att uppnå målen.

5. Utformning av ett programdokument som ska innehålla följande element i tillämpliga delar:

 • koppling till kommunstrategin och den eventuella invandringsstrategin i regionen
 • beskrivning av invandrarbefolkningen i kommunen/regionen, deras behov och kommunens/kommuninvånarnas mottaglighet när det gäller nya kommuninvånare med utländsk bakgrund
 • de ansvariga för att främja integrationen i kommunen och de ansvariga för programmets åtgärder i kommunen
 • samarbetsformer mellan kommunen, välfärdsområdet, statliga myndigheter och civilsamhället
 • plan för utvecklingen av kommunens allmänna tjänster, inklusive säkerställandet av de digitala tjänsternas tillgänglighet och acceptans och personalens kompetens
 • beskrivning av de särskilda tjänster som stöder integrationen bland invandrade
 • plan för att främja integrationen bland barn och unga och andra som står utanför arbetslivet
 • plan för att främja integrationen bland de personer som kommit till landet och fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd och deras familjemedlemmar
 • plan för att främja de goda relationerna mellan befolkningsgrupperna och mottagligheten i kommunen
 • plan för uppföljning och uppdatering av programmet

6. Uppföljning

 • I programmet ska ingå mål som beskriver en konkret förändring och som följs upp. 
 • I programmet fastställs vilka mätare som ska användas för att analysera måluppfyllelsen och under vilket intervall. Beroende på kommunens särdrag och tillgängligheten till information kan mätarna vara till exempel:  
  • utveckling av antalet invånare i kommunen som fötts utomlands/som talar ett främmande språk/som har utländskt medborgarskap
  • utbud av undervisning i finska till olika målgrupper 
  • utveckling av sysselsättningsgraden eller graden av långtidsarbetslöshet för invånare i kommunen som fötts utomlands/som talar ett främmande språk/som har utländskt medborgarskap 
  • andel NEET-unga som fötts utomlands/som talar ett främmande språk/som har utländskt medborgarskap
  • skillnader i inlärningsresultat mellan barn i invandrarfamiljer och barn i majoritetsbefolkningens familjer
  • grad av deltagande i småbarnspedagogiken bland barn i invandrarfamiljer
  • andel personer med invandrarbakgrund som ställer upp i kommunalval och deras röstningsaktivitet
  • rasistiska brottsmisstankar
  • etablering av nya permanenta verksamhetssätt och tjänster under programmet
  • antal personer med ett främmande språk som anträffats och blivit kunder inom en viss tjänst
  • antal yrkespersoner som fått fortbildning i specialfrågor som gäller kunder med invandrarbakgrund

Som mätare bör väljas endast sådan information som kommer från en känd informationskälla. Mätarinformation fås till exempel från följande källor:

 • begäran om uppgifter som riktas till Statistikcentralen
 • uppgifter om migration som fås från ändringsdatatjänsten hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • databasen Integrationsindikatorer och integrationsdatabasen på adressen integration.fi
 • sysselsättningstjänsterna inom kommunförsöken eller arbets- och näringsbyråerna
 • diskussionsmöten
 • enkäter
 • som datainsamling av myndigheter, läroanstalter, företag och organisationer

Vem följer upp genomförandet av integrationsprogrammet och till vem rapporterar man?
I vilken situation och när bör programmet uppdateras redan innan programperioden löper ut? 

7. Kommunikation om kommunens program för integrationsfrämjande 

Kommunen informerar om processen samt genomförandet och uppföljningen av den för kommuninvånarna, intressentgrupperna, målgrupperna och beslutsfattarna. 


Kommunens program för integrationsfrämjande

 • Är inte en heltäckande verksamhetsberättelse. Sträva till att skapa ett kort och koncist programdokument som fokuserar på målen. 
 • Är inte en beskrivning av kommunens tjänster. Beskriv endast de tjänster där ni försöker få till stånd en förändring i beaktandet av kunderna med invandrarbakgrund för att uppnå de valda målen. 
 • Är inte ett referat av lagstiftningen eller integrationstjänsternas uppbyggnad. Beskriv situationen ur den egna kommunens synvinkel så att det är till nytta för kommunen. 
 • Är mer än ett dokument. Processen för att skapa dokumentet är mer värdefull än det slutliga dokumentet. Genom formuleringarna i dokumentet eftersträvas samarbete och engagemang.
 • Är inte enbart ett resultat av myndighetsarbete. Vid utarbetandet av programmet är det viktigt att de invandrade själva deltar i processen. Programmet görs inte för dem utan med dem. 
 • Gäller inte bara invandrade. Programmet påverkar alla kommuninvånare samt företag, läroanstalter och organisationer i kommunen och stärker därigenom mottagligheten och integrationen. 

Mer information:
Kommunens program för integrationsfrämjande
Kommunens uppgifter
Kommunernas integrationsprogram per region
Utarbetandet av kommunens program för integrationsfrämjande