Hoppa till innehåll

Kommunerna beviljas tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning

Handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna stöder genom tilläggsstöd kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning. Syftet med tilläggsstödet är att påskynda placeringen i kommuner av personer som omfattas av flyktingkvoten och som är i akut behov av vidarebosättning.

Kommunerna kan från och med den 1 februari 2023 ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning som kommunen tagit emot 2023. Ansökan om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning är fortlöpande under programperioden för handlingsprogrammet för anvisande till kom-munerna (2022–2027). Villkoren för tilläggsstöd ska dock uppfyllas årligen och stödet ska sökas inom den tid som anges nedan. 

Information om tilläggstöd 

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under ett kalenderår.
  • Kommunen har ingått ett avtal med närings-, trafik- och miljöcen-tralen om anvisande av flyktingar till kommunen och integration i kommunen, och den har ett gällande program för integrations-främjande.
  • Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150 € för personer som fyllt 7 år.
  • Stödet söks efter det att de flyktingar som är i behov av akut vidarebosättning har flyttat till kommunen.

Beredskap för mottagande av personer i akut behov av vidarebosättning

En förutsättning för betalning av tilläggsstöd är förhandsbesked om att kommunen förbinder sig att under 2023 ta emot minst fem kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning. De kommuner som planerar att ta emot kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning och ansöka om tilläggsstöd inom ramen för handlingsprogrammet ska avtala om mottagandet med NTM-centralen innan kommunen väljer vilka personer den tar emot. 

Ett skriftligt avtal om beredskap för mottagande av minst fem kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning ska lämnas in till handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna. 

Ansöker om tilläggsstöd

Tilläggsstödet söks hos utvecklings- och förvaltningscentret. Kommunerna ska ansöka om tilläggsstöd via regionförvaltningens e-tjänst på adressen sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv. För utbetalningen av tilläggsstödet svarar utvecklings- och förvaltningscentret. 

Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten (Handlingsprogram/Brådskande_vidarebosättning/Personförteckning/2023). Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan.

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningarna nedan.

Anvisningar och ytterliggare information:
Anvisning till kommunerna
Anvisningar för att lämna in ansökningar om ersättning i regionförvaltningens e-tjänst (på finska)
Personförteckning som bilaga till ansökan om ersättning (excel)
Beslut om stöd som betalas till kommunerna 2023