Hoppa till innehåll

Tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar med brådskande behov av vidarebosättning år 2023

Handlingsprogrammet för anvisande av flyktingar till kommunerna stöder genom tilläggsstöd kommuner som förbereder sig på att ta emot kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning. Syftet med tilläggsstödet är att påskynda placeringen i kommuner av personer som omfattas av flyktingkvoten och som är i akut behov av vidarebosättning.

Kommunerna kan från och med den 1 februari 2023 ansöka om tilläggsstöd för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning som kommunen tagit emot 2023. Ansökan om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning är fortlöpande under programperioden för handlingsprogrammet för anvisande till kom-munerna (2022–2027). Villkoren för tilläggsstöd ska dock uppfyllas årligen och stödet ska sökas inom den tid som anges nedan. 

Information om tilläggstöd 

  • Kommunen ska på förhand förbinda sig att ta emot minst fem akuta fall under ett kalenderår.
  • Kommunen har ingått ett avtal med närings-, trafik- och miljöcen-tralen om anvisande av flyktingar till kommunen och integration i kommunen, och den har ett gällande program för integrations-främjande.
  • Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150 € för personer som fyllt 7 år.
  • Stödet söks efter det att de flyktingar som är i behov av akut vidarebosättning har flyttat till kommunen.

Beredskap för mottagande av personer i akut behov av vidarebosättning

En förutsättning för betalning av tilläggsstöd är förhandsbesked om att kommunen förbinder sig att under 2023 ta emot minst fem kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning. De kommuner som planerar att ta emot kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning och ansöka om tilläggsstöd inom ramen för handlingsprogrammet ska avtala om mottagandet med NTM-centralen innan kommunen väljer vilka personer den tar emot. 

Ett skriftligt avtal om beredskap för mottagande av minst fem kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning ska lämnas in till handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna. 

Ansöker om tilläggsstöd

Tilläggsstödet söks hos utvecklings- och förvaltningscentret. Kommunerna ska ansöka om tilläggsstöd via regionförvaltningens e-tjänst på adressen sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv. För utbetalningen av tilläggsstödet svarar utvecklings- och förvaltningscentret. 

Till ansökan ska fogas en personförteckning över de personer för vilka kommunen söker tilläggsdelen. För personförteckningen ska användas blanketten (Handlingsprogram/Brådskande_vidarebosättning/Personförteckning/2023). Andra eventuella personförteckningar godkänns inte som bilagor till ansökan.

Läs mer om ansökan om tilläggsstöd i anvisningarna nedan.

Anvisningar och ytterliggare information:
Anvisning till kommunerna
Anvisningar för att lämna in ansökningar om ersättning i regionförvaltningens e-tjänst (på finska)
Personförteckning som bilaga till ansökan om ersättning (excel)
Beslut om stöd som betalas till kommunerna 2023