Hoppa till innehåll

Information om coronaviruset för integrationsaktörer

Under pandemin samlade kompetenscentret för integration av invandrare in information om coronaviruset på flera språk. Informationen produceras av myndigheter, staten, kommuner och organisationer.

Dessutom publicerade vi material som kunde utnyttjas under pandemin (bl.a. en översättningsanvisning, material för distansstudier och distansundervisning) till stöd för arbetet för de som i sitt arbete möter invandrare.

Sammanställningar på flera språk uppdateras inte längre (fr.o.m. våren 2023). Uppgifterna förvaras dock tills vidare i arkiv på integration.fi. 

Följ de ansvariga myndigheternas och statsrådets aktuella kommunikation och rekommendationer i exceptionella situationer.

Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset
9.8.2021 | Nyhet
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar uppgifter om coronaviruset och hur man söker vård på finska, svenska och engelska. Därutöver publicerar Institutet för hälsa och välfärd information om coronaviruset på över 10 olika språk. Kommunerna har också publicerat information på flera språk i sina webbtjänster om kommunens åtgärder i fråga om coronavirus Covid-19. Medierna erbjuder också mångsidig information om coronaviruset.
Kommuner erbjuder mångspråkig information om hur man uträttar ärenden i en coronavirussituation
25.6.2021 | Nyhet
I flera kommuner hänvisar infopunkterna invandrare till e-tjänster eller telefontjänster. I en coronavirussituation erbjuder många kommuner telefonrådgivning på olika språk. Vissa kommuner har publicerat mångspråkig information om coronaviruset. I nyheten har andra språk än finska och svenska beaktats.
Aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation har fått en demokratiutmärkelse
13.10.2021 | Nyhet
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i vår 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Aktionsgruppen har utrett och tagit fram åtgärder som gör det möjligt att förmedla flerspråkig kommunikation till vardagen på ett effektivare och lättillgängligt sätt samt att via flera kanaler förmedla information om hur man söker sig till hälso- och sjukvård under coronapandemin. Bakgrunden till arbetet är tanken att säkerställa likabehandling i medborgarkommunikationen under krissituationer. Till aktionsgruppen hör även social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet.
Telefontjänster stöder nyanlända i coronavirussituationen
23.4.2020 | Nyhet
Myndigheterna och i synnerhet kommunerna har öppnat telefonhandlednings- och rådgivningstjänster på olika språk i coronavirussituationen. Många organisationers flerspråkiga telefontjänster fungerar på normalt sätt. I nyheten har vi sammanställt flerspråkiga handlednings- och rådgivningstjänster som fungerar per telefon eller till exempel via en chatt. Dessa vägleder dem som flyttat till landet till olika tjänster.
Sociala medier den viktigaste informationskällan under undantagsförhållandena för äldre personer med ett främmande språk som modersmål
17.9.2020 | Nyhet
Enligt en rapport som utarbetats av flera olika organisationer var kommunernas direkta kontakt med invånarna sparsam efter att undantagstillstånd utlystes. Trots det upplever majoriteten av dem som intervjuades för rapporten att de fick tillräckligt med information och anvisningar gällande coronaviruset. Äldre personer med annat modersmål än finska eller svenska har berättat att de upplevde att de under undantagsförhållandena kunde sköta sin vardag självständigt. Undantagsförhållandena väckte oro och rädsla hos de intervjuade på grund av bekymmer för till exempel släktingars välmående och minskade sociala kontakter.
Alla nyheter