Aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation har fått en demokratiutmärkelse

Utgivningsdatum 13.10.2021 11.57 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 15.22
Nyhet

Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i vår 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Aktionsgruppen har utrett och tagit fram åtgärder som gör det möjligt att förmedla flerspråkig kommunikation till vardagen på ett effektivare och lättillgängligt sätt samt att via flera kanaler förmedla information om hur man söker sig till hälso- och sjukvård under coronapandemin. Bakgrunden till arbetet är tanken att säkerställa likabehandling i medborgarkommunikationen under krissituationer. Till aktionsgruppen hör även social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Aktionsgruppen har samarbetat med flertalet aktörer till exempel med nyckelpersonerna i de i Finland bosatta sammanslutningarna med främmande språk som modersmål och med invandrarorganisationer. I samarbete har man utrett informationsbehoven hos människor som hör till målgruppen, avvecklat problemsituationer och byggt upp förtroende för myndigheternas verksamhet. Nyckelpersonerna och organisationerna har spelat en viktig roll när det gäller att förmedla myndighetsinformation och uppmuntra sammanslutningarna till gemensamt arbete mot viruset.

På grund av pandemin tillsatte Institutet för hälsa och välfärd aktionsgruppen för att kunna svara på det akuta behovet av flerspråkig kommunikation. Till aktionsgruppens uppgifter hör förutom flerspråkig kommunikation också att dela med sig av goda verksamhetsmodeller. I akuta situationer har företrädarna för målgrupperna för kommunikationen konkret varit med om att planera och genomföra kommunikationen.

Institutet för hälsa och välfärd startade på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation ”task force”. Senare anslöt sig också arbets- och näringsministeriet (ANM) till verksamheten. 

Arbets- och näringsministeriet har producerat flerspråkig information under coronapandemin

Arbets- och näringsministeriet har deltagit i arbetet i arbetsgruppen SHM-THL-ANM och har också självständigt producerat flerspråkig information under coronapandemin. Arbets- och näringsministeriet har följt upp och försökt minska coronavirusets konsekvenser för bland annat företagens verksamhet, sysselsättningen och försörjningsberedskapen tillsammans med olika aktörer. Frågor och svar om teman har utöver på finska, svenska och engelska publicerats på åtta olika språk. Dessutom har pressmeddelanden om coronapandemin publicerats på upp till 15 språk och på lättläst finska.

Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet började genast i början av mars 2020 samla in flerspråkig information som olika aktörer producerat om coronaviruset i webbtjänsten integration.fi i samarbete med webbredaktionen InfoFinland. Syftet med sammanställningen har varit att stödja integrationsaktörernas och organisationernas arbete i situationer där de har varit tvungna att ge råd om coronaviruset till invandrare som de mött. Kompetenscentret och InfoFinland har också bidragit till produktionen av flerspråkig och lättläst information under pandemin genom att ge råd och vägleda samt genom att publicera tips för översättning till flera språk.

Demokratiutmärkelsen delas ut till aktörer som främjar demokrati och öppenhet i förvaltningen

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund beviljar demokratiutmärkelsen. Utmärkelsen beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Syftet är att lyfta fram vikten av öppen förvaltning och uppmuntra den offentliga förvaltningen att beakta kommuninvånarnas och medborgarnas behov att delta. Temat för 2021 års utmärkelse var de samarbetsformer mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna som utvecklades under covid-19-undantagstiden. 

Förutom arbetsgruppen SHM-THL-ANM fick i år också Helsingfors stads kultur- och fritidssektor utmärkelsen för sin roll i organiseringen av Helsingfors-hjälpen. Pristagarna offentliggjordes onsdagen den 13 oktober 2021 på Kommunernas hus i Helsingfors.

Läs mer:

Pressmeddelande 13.10.2021 Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning 2021 beviljas Helsingfors-hjälpen och aktionsgruppen för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation

Flerspråkig information om företagens verksamhet, sysselsättning och försörjningsberedskap

Sammanställning av integration.fi:s flerspråkiga information om coronaviruset

Tillbaka till nyheter