Monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä on saanut demokratiatunnustuksen

Julkaisuajankohta 13.10.2021 11.57
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä 2020 käynnistämä monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä on saanut vuoden 2021 demokratiatunnustuksen. Toimintaryhmä on selvittänyt ja luonut toimia, joilla voidaan viedä monikielistä viestintää tehokkaammin ja saavutettavasti arkeen sekä välittää tietoa terveydenhuoltoon hakeutumisesta koronapandemian aikana monikanavaisesti. Työn taustalla on ajatus yhdenvertaisuuden varmistamisesta kansalaisviestinnässä kriisitilanteen aikana. Toimintaryhmään kuuluvat myös sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Toimintaryhmä on tehnyt monensuuntaista yhteistyötä esimerkiksi vieraskielisten Suomessa asuvien yhteisöjen avainhenkilöiden ja maahanmuuttaneiden järjestöjen kanssa. Yhteistyössä on selvitetty kohderyhmään kuuluvien ihmisten tiedontarpeita, purettu ongelmatilanteita ja rakennettu luottamusta viranomaistoimintaan. Avainhenkilöillä ja järjestöillä on ollut merkittävä rooli viranomaistiedon välittämisessä.

THL perusti toimintaryhmän pandemian vuoksi, jotta monikielisen viestinnän akuuttiin tarpeeseen voitiin vastata. Toimintaryhmän tehtävänä on ollut monikielisen viestinnän lisäksi myös hyvien toimintamallien jakaminen. Viestinnän kohderyhmien edustajat ovat olleet konkreettisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa viestintää.

THL käynnisti monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmän ”task forcen” sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta keväällä 2020. Myöhemmin mukaan toimintaan liittyi myös työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). 

Työ- ja elinkeinoministeriö on tuottanut monikielistä viestintää koronapandemian aikana

TEM on osallistunut STM-THL-TEM-työryhmän työskentelyyn ja tuottanut myös itsenäisesti monikielistä viestintää koronapandemian aikana. TEM on seurannut ja pyrkinyt vähentämään koronaviruksen vaikutuksia muun muassa yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen edellä mainituista teemoista on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin lisäksi 8 eri kielellä. Lisäksi TEM on julkaissut koronapandemiaan liittyviä tiedotteita jopa 15 kielellä ja selkosuomeksi.

TEM:n kotoutumisen osaamiskeskus alkoi koota ja välittää eteenpäin maaliskuun 2020 alussa eri viranomaistahojen tuottamaa monikielistä tietoa koronaviruksesta kotoutuminen.fi-verkkopalveluun yhteistyössä InfoFinland-verkkotoimituksen kanssa. Koonneilla on pyritty tukemaan kotoutumistoimijoiden ja järjestöjen työtä tilanteissa, joissa heidän on täytynyt ohjata ja neuvoa kohtaamiaan maahanmuuttaneita koronaan liittyvissä asioissa. Osaamiskeskus ja InfoFinland ovat myös auttaneet moni- ja selkokielisen viestinnän tuottamisessa pandemian aikana neuvomalla ja ohjaamalla eri toimijoita sekä julkaisemalla vinkkejä monikieliseen kääntämiseen.

Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistävälle taholle

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto myöntävät demokratiatunnustuksen toimijoille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Vuoden 2021 tunnustuksen teemana oli covid-19-poikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot. 

Tunnustuksen sai STM-THL-TEM-työryhmän lisäksi tänä vuonna myös Helsingin kaupunki Helsinki-avun organisoinnista. Palkitut julkistettiin keskiviikkona 13.10.2021 Kuntatalolla Helsingissä.

STM-THL-TEM-toimintaryhmän työ jatkuu edelleen.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tiedote 13.10.2021 Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus 2021 Helsinki-avulle ja monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmälle

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.10.2021 TEM mukana demokratiatunnustuksen saaneessa monikielisen koronaviestinnän ryhmässä

THL:n uutinen 13.10.2021 THL:n monikieliselle ja -kanavaiselle koronaviestinnän toimintaryhmälle vuoden 2021 Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus

Tietoa yritysten toiminnasta, työllisyydestä ja huoltovarmuudesta monikielisesti

Kotoutuminen.fi:n monikielisen koronaviestinnän koosteet 

Takaisin uutisiin