Det relativa sysselsättningstalet för utlänningar har börjat minska

Utgivningsdatum 22.12.2023 11.20 | Publicerad på svenska 18.1.2024 kl. 8.58
Nyhet

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 38 380 i november, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Det relativa sysselsättningstalet för utlänningar låg under första hälften av 2023 på en högre nivå än före coronakrisen, men nu har trenden för det relativa sysselsättningstalet börjat sjunka på grund av den försvagade konjunkturen.

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från november 2023 visar följande: 

 • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 38 380 i november, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 19 procent (6 011 personer). 
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar fortlöpande. Ökningen torde påverkas förutom av den krympande ekonomiska konjunkturen också av ökningen av den utländska befolkningen i Finland.
  • I november var ukrainarna den största enskilda nationalitetsgruppen bland arbetslösa arbetssökande (N = 4 890).
  • Arbetslösheten ökar för närvarande i hela befolkningen i synnerhet på grund av att antalet permitteringar ökar. Även bland utlänningar har antalet permitteringar ökat (jämfört med året innan 62 %), men mindre än bland finska medborgare (92 %). Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt väntas antalet permitterade nå sin topp i början av 2024.
 • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 66,3 procent under tredje kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare sjönk med 1,9 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
  • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Nu ser dock det ut som om trenden för det relativa sysselsättningstalet har börjat sjunka på grund av den försämrade konjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare. 
  • Den nya metoden i arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft vid ingången av 2021 verkar ha haft en betydande positiv inverkan på sysselsättningsgraden bland utlänningar.

Sysselsättningsöversikten för december 2023 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Läs mer: 
Sysselsattningsoversikt

Tillbaka till nyheter