Hoppa till innehåll

Nyheter

Arbetarskyddsförvaltningen erbjuder invandrare information om arbetstagarens rättigheter
8.10.2020 | Nyhet
Material som publicerats på arbetarskyddsförvaltningens webbplats kan användas till exempel i undervisningssituationer. I november ordnas också ett evenemang på engelska som tillhandahåller information om arbetstagarens rättigheter.
Ansökningstiden för AMIF- och ISF-fonderna löper ut i slutet av oktober
8.10.2020 | Nyhet
Ansökningar till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) har öppnats. Totalt beviljas stöd på cirka 12 miljoner euro till projekt som riktas till fondprogrammen. I Finland ansvarar inrikesministeriet för ansökningsomgångarna. Ansökningarna är öppna till 30.10.2020 kl. 16.15.
Integration 2020 webbplatsen öppen och anmälningar tas emot
1.10.2020 | Nyhet
Väldigt viktiga insatser som främjar integration görs i olika organisationer och på många andra håll, men det är sällan som aktörerna har möjlighet att mötas. På grund av det sprids god integrationspraxis inte alltid så effektivt som möjligt. Evenemanget Integration 2020 tar vid där Integration 2018 slutade, med att förstärka partnerskap mellan myndigheter, tredje sektorn och affärsvärlden.
Gemensamma kvalitetskriterier måste utarbetas för att utveckla kontakttolkningen
22.9.2020 | Nyhet
I en färsk utredning föreslås att ministerierna tillsammans med aktörerna inom tolkningsområdet ska utarbeta nationella anvisningar eller rekommendationer om högklassig kontakttolkning. I utredningen granskas särskilt den kontakttolkning som hänför sig till integration.
Europeiska kommissionen söker sätt att underlätta integration
15.9.2020 | Nyhet
Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att samla in olika synpunkter på hur man kan främja integration på EU-nivå. Samrådet ordnas i form av en enkät som man kan svara på till och med den 21 oktober 2020. Enkäten finns på alla de officiella EU-språken.
Sociala medier den viktigaste informationskällan under undantagsförhållandena för äldre personer med ett främmande språk som modersmål
17.9.2020 | Nyhet
Enligt en rapport som utarbetats av flera olika organisationer var kommunernas direkta kontakt med invånarna sparsam efter att undantagstillstånd utlystes. Trots det upplever majoriteten av dem som intervjuades för rapporten att de fick tillräckligt med information och anvisningar gällande coronaviruset. Äldre personer med annat modersmål än finska eller svenska har berättat att de upplevde att de under undantagsförhållandena kunde sköta sin vardag självständigt. Undantagsförhållandena väckte oro och rädsla hos de intervjuade på grund av bekymmer för till exempel släktingars välmående och minskade sociala kontakter.
I Sverige ska invandrare etablera sig snabbare i arbetslivet med hjälp av tre reformer
16.9.2020 | Nyhet
I en färsk rapport presenteras tre reformer som underlättat invandrares möjligheter att få utbildning och arbete i Sverige. Rapporten fokuserar främst på två av reformerna: Etableringsprogrammet och Snabbspår. Den tredje reformen, Etableringsjobb, som fortfarande pågår, handlar om lönesubvention.
Utbildningsstyrelsen tog i bruk en elektronisk ansökan och serviceguide för erkännande av examina
7.9.2020 | Nyhet
Utbildningsstyrelsen har tagit i bruk en elektronisk ansökan och serviceguide för erkännande av examina. Erkännande av en examen som avlagts utomlands kan sökas med en blankett i tjänsten Studieinfo.
Gemensam utveckling av integrationsredogörelsen fortsätter
16.9.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet erbjuder under hösten möjligheter att delta i beredningen av integrationsredogörelsen. Det första diskussionsmötet om organisationernas roll i integrationsfrämjande arbete ordnades fredagen den 11 september och ett möte för forskare måndagen den 14 september. Diskussionsmötena är en del av den delaktiggörande beredningen av redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet.
Nordens välfärdscenter har ett nytt projekt om hälsokompetens bland invandrarkvinnor
9.9.2020 | Nyhet
Målet med projektet är att granska hälsokompetens som koncept samt att undersöka de nordiska ländernas verksamhet i anslutning till hälsokompetens på strategisk nivå, pragmatisk nivå och forskningsnivå. I projektet granskas i synnerhet hälsokompetensen bland invandrarkvinnor.
Den nya lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen ersätter lagen om ut-länningsregistret
1.9.2020 | Nyhet
Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen träder i kraft den 1 september 2020 och ersätter den över 20 år gamla lagen om utlänningsregistret. Den nya lagen svarar mot dagens behov bland annat när det gäller digitalisering, dataskydd och informationshantering. I lagen har dessutom samlats bestämmelser i andra lagar som hör till migrationsförvaltningens förvaltningsområde och som gäller behandlingen av personuppgifter.
FPA har publicerat webbsidor på lättlästa svenska
7.9.2020 | Nyhet
På FPA:s webbplats finns nu utöver lättlästa sidor på finska även lättlästa sidor på svenska, som har den viktigaste informationen om FPA:s förmåner.
Stärkande av de grundläggande kunskaperna ska beaktas i utbildningar för invandrare
25.8.2020 | Nyhet
Det nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har publicerat en utvärderingsrapport om effekterna av de reformer som syftar till att försnabba invandrarnas utbildningsvägar inom utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och yrkesutbildningen. Enligt utvärderingen har stärkandet av de grundläggande kunskaperna hos särskilt studerande med invandrarbakgrund en viktig roll.
Tipsar för människor som ansöker om utkomststöd på 11 språk
21.8.2020 | Nyhet
FPA har publicerad en ny minibroschyr för att handleda kunder som ansöker om utkomststöd på flera språk. Minibroschyren har tipsar och anvisningar för hur man kan sköta sina ärenden smidigt.
I arbets- och näringsministeriets budgetproposition betonas en hållbar ekonomisk politik
19.8.2020
I arbets- och näringsministeriets (ANM) budgetproposition för 2021 betonas en hållbar ekono-misk politik som ska nås genom att sysselsättning och innovationer stöds.
Utbildningen Lär dig om integration ger stöd till nya aktörer
19.8.2020
Den nya slags utbildningen ger en överblick över invandring och integration i Finland. Webbutbildningen Lär dig om integration, som ger en överblick över invandring och integration i Finland, publicerades på 19.8. onsdag.
Arbets- och näringsbyråerna ska kunna tillgodose individuella kundbehov oberoende av vistelsetiden i landet
15.6.2020 | Nyhet
En fungerande kundprocess vid arbets- och näringsbyrån och den sakkunnigas kompetens är avgörande för att handledningen och rådgivningen till invandrarkunder ska lyckas. I fortsättningen behöver tjänsterna och processerna vid arbets- och näringsbyråerna förbättras, men det behövs också mer resurser för arbetet med kunderna. För att det ska uppstå ändamålsenliga servicestigar bör incitamenten och förmånerna vara sådana att de stöder kunden på vägen mot arbetslivet. Uppgifterna framgår av rapporten Handledning och tjänster för integrationsklienter vid arbets- och näringsbyrån som publicerades i dag den 15 juni 2020.
Tjänsterna i kommunerna når endast en del av invandrarkunderna
15.6.2020 | Nyhet
De kommunala tjänsterna når en del av invandrarna, men i många kommuner verkar man inte systematiskt nå ut till dem som står utanför arbetskraften. Dessutom finns det ett varierande utbud av tjänster för dem som står utanför arbetskraften i olika delar av landet. Uppgifterna framgår av rapporten Handledning och tjänster i kommunerna för invandrarkunder utanför arbetskraften som publiceras i dag den 15 juni 2020.
Den övre åldersgränsen för eftervård av unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare höjs
29.5.2020 | Nyhet
Regeringen föreslår en ändring av lagen om främjande av integration i syfte att höja den övre åldersgränsen för eftervården. I och med lagändringen kan minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omfattas av stödåtgärder som kan jämställas med eftervård inom barnskyddet tills han eller hon fyller 25 år. Ändringen gäller unga som har beviljats uppehållstillstånd.
Specialunderstöd för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare har utlysts
18.5.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har utlyst 4 miljoner euro för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Målet med understödet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandare genom att utveckla väglednings- och rådgivningstjänster samt branschövergripande samarbete kring dessa.
Alla nyheter