Hoppa till innehåll
Människor händer ihop

Kumppanuusohjelman logo

 

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.

Julie Bréton

Partnerskapsprogrammet för samman aktörer och ökar samarbetet

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare. I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum där det är möjligt att föra en öppen diskussion och där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.

Mål och principer

"Mångfald är en tillgång och inklusion är nyckeln till jämställdhet. Gör din röst hörd och använd dina färdigheter."

Julie Breton, Moniheli rf

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. År 2021 inleds också sammanförandet av regionala partnerskapsnätverk. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får du information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation

"Samarbete är framtidens färdighet. Låt oss bygga ett bättre samhälle tillsammans!"

Adan Mohamed, Monik rf / Etno i Södra Finland

Adan Mohamed

Marisel Soto Godoy

Partnerskapsprogrammet är avsett för alla som arbetar med integration

Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på aktörernas behov och åsikter. Du kan anmäla din egen organisation eller ditt projekt till partnerskapsprogrammet. Partnerskapsprogrammet är riksomfattande.
 

Bekanta dig med aktörerna

"Ingen kan ensam hjälpa sig själv eller andra – för detta behövs vi alla. Låt oss tillsammans förverkliga kvinnornas rättigheter!"

Marisel Soto Godoy, Monika-Naiset Liitto rf

Kom med i partnerskapsprogrammet

 I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum
där det är möjligt att föra en öppen diskussion och
där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.
Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet från partnerskapsprogrammet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Aktuellt

Partnerskapsprogrammet stöder aktörerna på integrationsfältet, men man bör satsa särskilt på invandrarnas möjligheter att delta
4.9.2023 | Nyhet
Partnerskapsbarometern är en utredning som samlar information om nuläget och utvecklingsbehoven för arbete som främjar integration samt partnerskapsprogrammets verksamhet. Enligt en enkät som genomfördes för andra gången upplever majoriteten av respondenterna att partnerskapsprogrammet är till nytta för deras arbete och de anser att möjligheterna till integrationsfrämjande samarbete är relativt goda. Som ett centralt utvecklingsbehov lyfte partnerskapsbarometern fram behovet av strukturella förändringar som förbättrar invandrarnas delaktighet och deltagande i det integrationsfrämjande samarbetet.
Välkommen att svara på enkäten om partnerskapsprogrammet för integration!
17.2.2023 | Nyhet
Enkäten om partnerskapsprogrammet genomförs nu för andra gången. Syftet med enkäten är att få information om hurdana åsikter olika aktörer har om läget inom verksamheten för främjande av integration och samarbetet i anslutning till samhällets mottaglighet, dess förutsättningar och utvecklingsbehov samt om hur partnerskapsprogrammet fungerar.
Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 12.12.2022
14.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2023 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2023 söks ett samordnande projekt som bidrar till att stärka nätverksbildningen mellan integrationsfrämjande aktörer, deras samarbete och samhällets mottaglighet. Ansökningsomgången pågår under tiden 14.11–12.12.2022.

Utvecklandet av partnerskapsprogrammet fortsätter

Partnerskapsprogrammets verksamhet kommer i fortsättningen att struktureras i en tvåårig verksamhetsplan. Innehållet i verksamhetsplanen för 2021–2022 har planerats tillsammans med aktörerna inom integration. Du kan bekanta dig med utkastet till verksamhetsplan och ge respons.

Bekanta dig med verksamhetsplanen

personen läser publikationen