Hoppa till innehåll

Reform av integrationslagen

Målet med integrationslagen är att stärka sysselsättningen bland invandrare, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Målet med lagen är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. 

Den gällande integrationslagen reformeras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar (rapport från riksdagens revisionsutskott) för främjande av integration. 

Riksdagen har förutsatt

  • snabbare integration och effektivare verksamhet från och med att invandraren kommer till Finland
  • överföring av det totala ansvaret för integrationstjänster till kommunerna
  • främjande av sysselsättningen bland invandrarkvinnor
  • förbättring av språkstudiernas kvalitet och språkprov
  • beaktande av företagens behov
  • ökning av tredje sektorns och det fria bildningsarbetets andel.

Dessutom har det skett och bereds flera ändringar i verksamhetsmiljön (bland annat välfärdsområdena, social- och hälsovårdsreformen, reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024). Dessa reformer påverkar myndighetsansvaret för integrationsfrämjandet. I reformen av integrationslagen beaktas riksdagens förutsättningar och den förändrade verksamhetsmiljön.

Målet med reformen av integrationslagen (KOTO24) är bland annat att

  • stärka integrationen av invandrare som står utanför arbetskraften
  • förtydliga de olika aktörernas ansvar 
  • stärka det sektorsövergripande samarbetet samt samarbetet med organisationer och arbetsgivare
  • uppdatera integrationslagen så att den motsvarar de ändringsbehov som följer av överföringen av myndighetsuppgifter.

Det föreslås att lagen om främjande av integration upphävs genom en ny lag om främjande av integration. Den eftersträvade tidpunkten för ikraftträdandet infaller 2025 samtidigt med reformen av arbets- och näringstjänsterna.

Nyheter om reformen av integrationslagen

Den nya lagen om främjande av integration ska påskynda integrationen och sysselsättningen av invandrare – remissbehandlingen inleds
2.5.2022 | Nyhet
Syftet med lagförslaget är också att främja invandrarnas delaktighet, hälsa och välfärd samt att öka jämlikheten och stärka goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Enligt det lagförslag som sänds på remiss ska integrationsfrämjande tjänster ordnas som en del av kommunens integrationsprogram och andra tjänster.
Propositioner om främjande av sysselsättning och integration sänds på remiss 
22.2.2022 | Nyhet
Ansvaret för att ordna social- och hälsovård överförs till välfärdsområdena vid ingången av nästa år. I två lagar föreslås därför i huvudsak ändringar av teknisk natur. De propositioner som sänds på remiss gör det också möjligt att ersätta välfärdsområdena för kostnaderna för integrationen och fastställer ansvaret för att ordna boende för barn som kommit utan vårdnadshavare. 
Personal till kommunerna också för integrationsfrämjande uppgifter
21.12.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet uppmanar kommunerna att beakta att det i kommunen ska finnas tillräckligt med personal för integrationsfrämjande uppgifter också från ingången av 2023.