Hyppää sisältöön

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki vuonna 2023 saapuneiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien vastaanotosta

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelma (Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) tukee kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia lisätuella. Lisätuella pyritään nopeuttamaan pakolaiskiintiöön kuuluvien kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten (nk. hätätapaukset) sijoittamista kuntiin.

Kunnat voivat hakea lisätukea vuonna 2023 sekä marras- tai joulukuussa 2022 vastaanotetuista kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevista kiintiöpakolaisista 1.2.2023 alkaen. Kunnan tulee toimittaa hakemus vuonna 2023 Suomeen saapuneista kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevista kiintiöpakolaisista 30.6.2024 mennessä.

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen haku toteutetaan vuosittain Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman ohjelmakauden (2022–2027) ajan. Lisätuen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä kyseistä vuotta koskevan ohjeen mukaisesti ja tukea on haettava ohjeiden mukaisena aikana.

Vuonna 2024 kuntaan saapuneiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien henkilöiden vastaanotosta haettavaan lisätukeen sovelletaan 4.12.2024 annettua ohjetta.

Ohje kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen hakemiseen vuodelta 2024

Lisätuen tiedot

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevaa kiintiöpakolaista kalenterivuoden aikana.
  • Kunnalla tulee olla ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ja voimassa oleva kotouttamisohjelma.
  • Lisätuki on 3 422,50 € alle 7 vuotiaista ja 1 150,00 € yli 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat kiintiöpakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Varautuminen kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien vastaanottoon

Lisätuen maksamisen edellytyksenä on ennakkotieto kunnan sitoutumisesta vähintään viiden kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevan kiintiöpakolaisen vastaanottoon vuoden 2023 aikana. Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja toimintaohjelman lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta kirjallisesti ELY-keskuksen kanssa ennen kuntaan vastaanotettavien henkilöiden varsinaista valintaa. 

Sopimus vähintään viiden kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevan kiintiöpakolaisen vastaanottoon varautumisesta tulee toimittaa Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmalle. 

Lisätuen hakeminen

Lisätuki haetaan aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. KEHA-keskus vastaa kuntien maksatushakemusten asiatarkastuksista, maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksista.

Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo (Toimintaohjelma/Kiir.uud.sij/Henkilöluettelo/2023) niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisätukea. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi. 

Henkilötietojen käsittely

Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja käsitellään vain osana lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa tarkastuksissa. Tietoja käsitellään salassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tem.fi:stä

Hakuohje, henkilöluetteloliite ja lisätiedot:
Ohje kunnille lisätuen hakemiseen (2023)
Ohje korvaushakemuksen jättämiseen aluehallinnon asiointipalvelussa 
Henkilöluetteloliite (2023)
Päätös kunnille vuonna 2023 maksettavista lisätuista