Antalet permitterade fortsätter att öka, toppen väntas i början av 2024

Utgivningsdatum 21.11.2023 11.45 | Publicerad på svenska 30.11.2023 kl. 16.09
Nyhet

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 36 894 i oktober, vilket är 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Arbetslösheten ökar för närvarande i synnerhet på grund av att antalet permitteringar ökar.

  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 36 894 i oktober, vilket är 14 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 16 procent (5 167 personer). 
    • Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande är för närvarande inriktad på vissa nationalitetsgrupper: Medborgare från Ukraina, Estland, Sri Lanka, Afghanistan och Indien utgör sammanlagt över hälften av ökningen av antalet utländska arbetslösa jämfört med året innan. Med undantag för estländarna kan ökningen antas framför allt bero på att antalet medborgare i dessa stater ökar i Finland.
    • Arbetslösheten ökar för närvarande i hela befolkningen i synnerhet på grund av att antalet permitteringar ökar. Även bland utlänningar har antalet permitteringar ökat (jämfört med året innan 51 %), men mindre än bland finska medborgare (103 %). Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt väntas antalet permitterade nå sin topp i början av 2024.
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 68,2 procent under andra kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden för utländska medborgare steg med 2,2 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Sysselsättningsgraden för utlänningar var klart högre under första hälften av 2023 jämfört med före coronakrisen. Det är dock mycket möjligt att sysselsättningsgraden börjar sjunka i slutet av 2023 på grund av den försämrade konjunkturen. Sysselsättningsgraden för utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare. 
    • Den nya metoden i arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft vid ingången av 2021 verkar ha haft en betydande positiv inverkan på sysselsättningsgraden bland utlänningar.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Sysselsättningsöversikten för november 2023 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (på finska)

Läs mer: 
Sysselsattningsoversikt

Tillbaka till nyheter