Det finns många orsaker till att arbetslösheten bland utlänningar ökar

Utgivningsdatum 22.8.2023 10.16 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 8.49
Nyhet

I juli fanns det 42 517 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 16 procent (5 961 personer). Ökningen förklaras både av den ökade deltagarfrekvensen bland utlänningar och av att den utländska befolkningen har ökat.

Den sysselsättningsöversikt som baserar sig på siffrorna från juli 2023 visar följande:

  • Det säsongrensade antalet arbetslösa arbetssökande (inklusive både finska och utländska medborgare) har hållit sig på en jämn nivå redan i över ett år. Samtidigt ökar dock antalet utländska arbetslösa arbetssökande.
  • Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande innebär dock inte nödvändigtvis att sysselsättningsläget för utlänningar försämras, eftersom ökningen förklaras av både den ökade deltagarfrekvensen bland utlänningar och ökningen av den utländska befolkningen.
  • Sett enligt nationalitet var ukrainarna den största gruppen bland alla arbetslösa arbetssökande i juli, och hälften av ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande förklaras av ökningen av antalet arbetslösa som får tillfälligt skydd. Utan ukrainarna var ökningen jämfört med föregående år 8 procent. 
  • Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningsgraden bland utlänningar 66,0 procent under första kvartalet 2023. Den säsongrensade sysselsättningsgraden bland utländska medborgare, som ökat snabbt sedan 2021, sjönk med 4 procentenheter jämfört med föregående kvartal.
    • Den nya metoden i arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft vid ingången av 2021 verkar ha haft en betydande positiv inverkan på sysselsättningsgraden bland utlänningar.

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån registeruppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningens enkätsvar.

Översikt för augusti 2023 över arbetslösheten och deltagandet i service i fråga om utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål (endast på finska)

Mer information:
Sysselsättningsöversikte

Tillbaka till nyheter