Hyppää sisältöön

Perheen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumislain mukaisesti kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös perheelle. 

Perheen kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaa kunta. Kun arvioidaan tarvetta perheelle laadittavaan suunnitelmaan, kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin sekä vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin.

Perheen kotoutumissuunnitelma tehdään monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen muiden suunnitelmien kanssa.

Perheen kotoutumissuunnitelma on käyttökelpoinen työväline esimerkiksi silloin, kun perheen tilanne on herättänyt viranomaisen huolen tai perheen kanssa tehdään jo verkostotyötä monen eri toimijan kanssa.

Maahanmuuttaneen perheen tarpeet saattavat koskea muun muassa

  • lastenhoidon tai varhaiskasvatuksen järjestämistä
  • lasten koulutyön tukemista
  • sairaiden tai vammaisten perheenjäsenten hoitoa ja huolenpitoa
  • asumiseen liittyviä järjestelyjä.

Lasten hoidon järjestäminen kodin ulkopuolella antaa lasta kotona hoitavalle maahan muuttaneelle vanhemmalle mahdollisuuden osallistua säännölliseen kotoutumista edistävään toimintaan. Vanhemman jääminen kotoutumista edistävien toimien ulkopuolelle hidastaa kielen oppimista, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan mukaan pääsyä ja vaikeuttaa tätä kautta perheen asioiden hoitamista, lasten kotoutumisen tukemista ja omien jatkosuunnitelmien toteuttamista.

Varhaiskasvatukseen osallistuminen tukee maahanmuuttaneen perheen lapsen kotoutumista, kielen oppimista ja muiden koulussa tarvittavien valmiuksien kehittymistä. Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan sovittaa yhteen perheen kotoutumissuunnitelman kanssa.

Koko perhettä koskevasta palvelukokonaisuudesta on hyvä sopia kotoutumissuunnitelmassa erityisesti silloin, kun asiakkaana on

  • traumataustainen perhe (lapset ja/tai vanhemmat)
  • perhe, jossa esiintyy päihteiden käyttöä
  • perhe, jossa on havaittu lähisuhdeväkivallan riski
  • perhe, jossa on esimerkiksi sairauden tai vamman takia erityistä tuen tarvetta.

Koko perheen kotoutumista tukevien ennaltaehkäisevien toimien ja tarjoaminen on tärkeä osa perheen kotoutumissuunnitelmaa. Perheen kotoutumissuunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi saatavilla olevat terveydenhuollon, mielenterveyssektorin, päihdehuollon sekä perhetyön tukimuodot ja suunnitelma perheen ohjaamiseen näiden palveluiden pariin. 

Lue lisää:
Väestöliitto: Kotoutujan kompassi 
Alaikäisen kotoutumissuunnitelma