Hoppa till innehåll

Information till dig som är arbetsgivare

Arbetsgivaren möter den ökande mångfalden i det finländska arbetslivet, kan främja samhällets mottaglighet och påverka framtidens arbetsliv.

En man och en kvinna vid ett bord, en som delar ut papper

Arbetslivet och arbetskraftsinvandring Här finns information om arbetslivet, sysselsättning och arbetskraftsinvandring. Innehållet uppdateras under sommaren 2021.
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet Målet med arbets- och näringsministeriets program för att främja mångfald i arbetslivet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären.
Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lär dig om integration Utbildningen "Lär dig om integration" ger en överblick över invandring och integration i Finland. Den är en introduktionsutbildning for alla som ska anställas för att arbeta med dessa ärenden.
Samhällets mottaglighet I ett mottagligt samhälle går integrationen i många riktningar. Integrationen kan också ses som en dynamisk, dubbelriktad process för ömsesidig anpassning som involverar medlemsstaternas samtliga invandrare och invånare.
InfoFinland.fi InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.

Nyheter till arbetsgivare

Återigen utarbetades ett rekordantal första integrationsplaner
24.4.2024 | Nyhet
Under det första kvartalet 2024 utarbetades över 5 400 första integrationsplaner, och siffran var åter den högsta i mäthistorien. Sysselsättningsgraden bland utlänningar har fortsatt att sjunka på grund av lågkonjunkturen. Sysselsättningsgraden bland utlänningar är mer konjunkturkänslig än för finska medborgare.
Den svaga konjunkturen inom byggbranschen har ökat arbetslösheten bland utlänningar
20.2.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande ökar. Ökningen förklaras av att ukrainare som fått tillfälligt skydd övergår till att bli arbets- och näringskunder och av att den utländska befolkningen ökar i Finland.
Arbetsrelaterad utnyttjande bekämpas med ett omfattande åtgärdsprogram
16.2.2024 | Nyhet
Åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande innehåller lagstiftningsreformer, ökat samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna samt satsningar på rådgivning och ökad medvetenhet i olika skeden. Flera åtgärder syftar till att öka myndighetssamarbetet och informationsutbytet.
En ny helhetsöversikt över integration har publicerats
14.2.2024 | Nyhet
Helhetsöversikten över integration 2023 ger en allmän bild av integrationsläget i Finland. Publi-kationen består av två delar, av vilka den första med hjälp av olika indikatorer beskriver föränd-ringar i integrationsläget i förhållande till situationen för fyra år sedan. Den andra delen består av forskningsartiklar.
Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå 2023
26.1.2024 | Nyhet
Antalet utländska arbetslösa arbetssökande var 44 054 i december, vilket är 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Antalet första integrationsplaner steg till en rekordhög nivå ifjol. 
Alla nyheter