Hyppää sisältöön

Asumisen ja hoivan järjestäminen

Hyvinvointialue voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Hyvinvointialue voi myös halutessaan tehdä sopimuksen asumisyksikön ylläpidosta yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Asumisyksikön perustaminen alkaa aina ELY-keskuksen sopimuksesta, joka perustuu alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden määrään ja siitä syntyvään tarpeeseen. Hyvinvointialueen on kuultava kuntaa, jonka alueelle asumisyksikkö sijoittuisi, ennen perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamista.

Kunnalla, jonka alueelle asumisyksikkö perustetaan, tulee olla sopimus ELY-keskuksen kanssa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta sekä voimassa oleva kotouttamisohjelma. Sopimus tekee valtion korvausten maksamisen kunnalle mahdolliseksi.

Jos kunnalla ei ole sopimusta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta tai kotouttamisohjelmaa, kunta sopii niiden valmistelusta ja aikataulusta ELY-keskuksen kanssa. Hyvinvointialue sopii kunnan ja ELY-keskuksen kanssa myös lasten ja nuorten sijoittamisesta perustettuihin yksiköihin sekä kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä.

Perheryhmäkotien toimitilat ja henkilöstö

Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloihin ja kasvuoloihin, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrään ja henkilöstöön sovelletaan kotoutumislain mukaisesti, mitä lastensuojelulaissa näistä asioista säädetään.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen hoito ja kasvatus on järjestettävä siten, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Asumisyksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet.

Myös perheryhmäkotien henkilöstön mitoituksen osalta viitataan lastensuojelulakiin. Asuinyksikössä voidaan hoitaa yhdessä enintään 7 lasta tai nuorta. Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Yleensä jokaisessa asuinyksikössä on oltava vähintään 7 hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa rakennuksessa on useampia asuinyksikköjä, asuinyksikössä on oltava olla vähintään kuusi hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan kotoutumislain mukaan myös lastensuojelulain säädöksiä siten, että yksikössä on lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (817/2015) tarkoitettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.

Lisätietoa:
Kotoutumislaki
Lastensuojelulaki