Hyppää sisältöön

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on uusi kotoutumista edistävä palvelu, jota kunnan tai työvoimaviranomaisen on tarjottava kotoutuja-asiakkaille, kun uusi kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025.  

Monikielisen yhteiskuntaorientaatiota kehitetään vielä ennen uuden kotoutumislain voimaantuloa. Sivua päivitetään, kun kehitystyö etenee. (Päivitetty 2.7.2024.)

Mikä on monikielinen yhteiskuntaorientaatio?

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on kurssi, jossa maahanmuuttaja saa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta omalla äidinkielellään tai muulla hyvin osaamallaan kielellä. Kunnan täytyy tarjota monikielinen yhteiskuntaorientaatio kotoutuja-asiakkaille. Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on kotoutumista ja muita palveluja tukeva palvelu, jonka avulla maahanmuuttaja saa laajemman kuvan suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja pääsee nopeammin mukaan sen toimintaan. Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on osa kunnan kotoutumisohjelmaa, eli kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta.

Monikielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajana toimii henkilö, joka hallitsee hyvin sekä opetuskielen että suomen tai ruotsin kielen ja lisäksi tuntee hyvin suomalaisen yhteiskunnan, palvelujärjestelmän ja kulttuurin. On eduksi, jos kouluttaja tuntee mahdollisimman hyvin yhteiskuntaorientaation osallistujien lähtömaita ja yhteiskuntia. Tällainen kouluttaja osaa parhaiten selittää suomalaisen yhteiskunnan piirteitä ymmärrettävästi.

Omakielisyyden lisäksi keskeistä monikielisessä yhteiskuntaorientaation opetuksessa on dialogisuus, eli mahdollisuus kysyä ja keskustella opituista asioista. Tämä tukee oppimista ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta. Tavoitteena on, että asiakkaille syntyy kokonaiskuva siitä, millainen suomalainen yhteiskunta on ja miten se on muotoutunut nykyisenkaltaiseksi. Monikielistä yhteiskuntaorientaatiota ei voi korvata esimerkiksi itsenäisesti katsotuilla videoilla tai infotilaisuuksilla, joissa esimerkiksi kerrotaan paikallisista palveluista. 

Monikielisen yhteiskuntaorientaation laajuudesta tai kestosta ei säädetä kotoutumislaissa. Sisällöstä ja toteuttamisesta tullaan kuitenkin säätämään valtioneuvoston asetuksella vuoden 2024 aikana. Asetus on lähetetty lausuntokierrokselle heinäkuun alussa. 

Mitä monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon sisältyy?

Lain mukaan yhteiskuntaorientaation on vähintään sisällettävä 

 • tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä, 
 • suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä 
 • yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Suomen Pakolaisavun ja Opetushallituksen laatima yhteiskuntaorientaation oppimateriaali kattaa laajasti nämä teemat, ja se on suunniteltu noin 70 tuntia kestävään koulutukseen. Yhteiskuntaorientaation sisältöä voidaan kuitenkin muokata kunkin opiskeluryhmän tarpeiden mukaiseksi. Suositeltavaa on, että monikielisissä yhteiskuntaorientaatioissa käytetään valtakunnallisesti samaa oppimateriaalia, jotta voidaan taata yhdenvertaisuus opetettavissa sisällöissä.

Kenelle monikielistä yhteiskuntaorientaatiota on järjestettävä 1.1.2025 alkaen?

Kunnan tai työvoimaviranomaisen on järjestettävä monikielinen yhteiskuntaorientaatio kotoutuja-asiakkaille. Kotoutuja-asiakas on maahanmuuttaja, jolla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma tai monialainen kotoutumissuunnitelma. 

1.1.2025 voimaan tulevassa kotoutumislaissa säädetään, että kunta tai työvoimaviranomainen laatii kotoutumissuunnitelman tai monialaisen kotoutumissuunnitelman alla mainituille maahanmuttajaryhmille, jos viranomainen arvioi maahanmuuttajan osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevan kotoutumissuunnitelmaa.

Kotoutumislain mukaan osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi tai sen monialainen versio tehdään maahanmuuttajalle, jonka ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröinnistä on kulunut enintään 3 vuotta, ja henkilö on: 

 • työtön työnhakija
 • toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti saava
 • kansainvälistä suojelua saava
 • kotihoidon tukea saava
 • ihmiskaupan uhri
 • alaikäisenä ilman huoltajaa tullut lapsi tai nuori 

Kunnan tai työvoimaviranomaisen tulee tehdä osaamisen tai kotoutumisen palvelutarpeen arviointi myös muulle henkilölle, jonka arvioidaan taritsevan palvelutarpeen arviointia.

Kunta tai työvoimaviranomainen voi tarjota monikielistä yhteiskuntaorientaatiota myös muille maahanmuuttajille, esimerkiksi kansainvälisille opiskelijoille tai työperäisille maahanmuuttajille.

Kuka vastaa monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä?

Uudessa kotoutumislaissa säädetään kunnan kotoutumisohjelmaan kuuluvien palveluiden järjestämisestä 1.1.2025 alkaen. Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on osa kunnan kotoutumisohjelmaa. Kunta vastaa monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä niille kotoutujille, jotka eivät ole rekisteröityneet työnhakijoiksi. Työvoimaviranomainen vastaa monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä työnhakijoille. Kunta ja työvoimaviranomainen voivat sopia yhteiskuntaorientaation järjestämisestä muillakin tavoin, esimerkiksi voidaan sopia, että työvoimaviranomainen järjestää yhteiskuntaorientaation myös työvoiman ulkopuolella oleville. Monikielisen yhteiskuntaorientaation toteuttajana voi toimia kunta tai palveluntuottaja. 

Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä on hyvä tehdä sekä kuntien että työvoimaviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta palvelu voidaan toteuttaa mahdollisimman kattavasti ja riittävän monella kielellä. Esimerkiksi yhteiskuntaorientaation tarjoaminen useilla eri kielillä voi olla haastavaa, jos alueella on vain pieniä määriä tietynkielisiä ihmisiä.

Miten opetus voidaan järjestää?

On suositeltavaa, että monikielinen yhteiskuntaorientaatio järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetus tarjoaa parhaan mahdollisuuden dialogisuuden toteutumiselle, ja kynnys esimerkiksi kysymysten esittämiselle voi olla matalampi.

Käytettävissä olevan rahoituksen ja käytännön organisoinnin kannalta riittävän suuria, kielikohtaisia lähiopetusryhmiä voi olla vaikea saada paikallisesti kokoon, joten yhteiskuntaorientaatio on mahdollista toteuttaa myös muilla tavoilla. Yksi hyvä vaihtoehto lähiopetukselle on hybridimuotoinen toteutus, jossa osa opetuksesta toteutetaan verkossa ja osa lähiopetuksena.

Toinen vaihtoehto on toteuttaa yhteiskuntaorientaatio ns. etäkatsomomallilla. Tässä mallissa kouluttaja on etäyhteyden päässä, ja omakielinen ryhmä tai ryhmät kokoontuvat kukin omiin paikoihinsa seuraamaan opetusta. Kukin ryhmä seuraa omakielistä opetusta yhdessä, yhteisessä tilassa ja mielellään ohjatusti. Ohjaajana voi toimia kunnan tai työllisyysalueen työntekijä, joka varmistaa mm. verkkoyhteyden toimimisen ja avustaa teknisesti. On myös pohdittu mallia, jossa etäryhmän ohjaajana toimisi aiemmin maahan tullut, samaa kieltä puhuva, ns. kokemusasiantuntija, joka pystyisi myös osallistumaan keskusteluun ja ohjaamaan sitä.

Kun kunta pohtii monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutusmallia, on hyvä ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja se, minkälaisesta opetuksesta asiakkaat hyötyisivät eniten. On hyvä huolehtia siitä, että ryhmistä ei tule niin suuria, että opetuksen dialogisuus kärsii. Toisaalta yhteiskuntaorientaation kustannustehokas toteuttaminen edellyttää riittävän isoja opetusryhmiä.

Mistä löydän monikielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajan? Entä oppimateriaalit?

Kun viranomainen suunnittelee monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutusta, on hyvä pohtia kouluttajalle asetettavia vaatimuksia. 

Hyvä kouluttaja

 • on itse kotoutunut Suomeen riittävän hyvin 
 • osaa erittäin hyvin opetuskieltä 
 • osaa riittävästi suomea tai ruotsia 
 • ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa ja siinä toimimista  
 • pystyy kyseenalaistamaan omia ja koulutettavien käsityksiä ja mielipiteitä. 

Myös kouluttajan tiedonhankintataidot ovat tärkeitä. Kuntien ja työvoimaviranomaisten kannattaa selvittää, onko omissa tai esimerkiksi omien oppilaitosten työntekijöissä henkilöitä, jotka voisivat toimia monikielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajina. Myös järjestöistä ja yhdistyksistä löytyvää osaamista on hyvä hyödyntää monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä. 

Suomen Pakolaisapu on kouluttanut muutamia kymmeniä monikielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajia aiemmissa hankkeissaan. Hankkeiden päätyttyä koulutusta ei ole ollut saatavilla muutamaan vuoteen, mutta keväällä 2024 alkaneessa Diakonia ammattikorkeakoulun ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen yhteisessä hankkeessa Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali järjestetään jatkossa koulutusta.

Vuonna 2024 erityisen yhteiskuntaorientaation kouluttajan koulutuksen käyneitä kouluttajia on valtakunnallisesti todella vähän tulevaan tarpeeseen nähden. Yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajina on kuitenkin menestyksekkäästi toiminut myös henkilöitä, jotka eivät ole käyneet tätä erityistä koulutusta. Olennaista on, että orientaation järjestäjä pohtii kouluttajalta vaadittavia ominaisuuksia ja kouluttaja perehdytetään työtehtävään. Vaikka kouluttajien osaamiseen kannattaa panostaa, kouluttajalle ei kannata asettaa kohtuuttomia vaatimuksia esimerkiksi kouluttajan suomen/ruotsin kielen taidosta, pohjakoulutuksesta tai aiemmasta työkokemuksesta. 

Suomen Pakolaisapu on myös tuottanut oppimateriaalia monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon. Oppimateriaali on saatavilla useilla kielillä ilmaiseksi verkosta. Suomen Pakolaisapu ja Opetushallitus päivittävät oppimateriaalia verkko-opetusmateriaaliksi vuosina 2023–2025 toteutettavassa hankkeessa. Uusi materiaali käännetään usealle eri kielelle.


Lisätietoja yhteiskuntaorientaatiosta

Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisestä on tehty selvitys, joka julkaistiin tammikuussa 2024. Selvitys kerää yhteen monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustapoja ja kokemuksia Suomessa ja kokoaa tietoa yhteiskuntaorientaation toteutustavoista muissa maissa. Selvitys sisältää suosituksia siitä, miten yhteiskuntaorientaatiota kannattaisi jatkossa toteuttaa.

KEHA-keskus tukee kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation kehittämisessä ja järjestämisessä jo vuoden 2024 aikana. Monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected].