Hyppää sisältöön

2. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema valtaväestöä heikompi

Maahan saapuneista noin 80 % on työikäisiä, kun Suomen väestöstä työikäisiä on vain noin 60 %. Työikäisille maahanmuuttajille työllisyys on yksi keskeisimpiä osallisuuden toteutumisen indikaattoreita. Työssä käyvät ihmiset luovat lisäarvoa monin tavoin: tuottamalla palveluita ja hyödykkeitä kuluttajille, tarjoamalla työvoimaa yrityksille sekä rahoittamalla veroilla julkisia palveluita. Työllä on suuri merkitys myös yksilön hyvinvoinnille, sillä se on yhteydessä esimerkiksi taloudelliseen asemaan, yhteiskunnalliseen statukseen sekä terveyteen.

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema valtaväestöä heikompi

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on noin 10–15 %-yksikköä matalampi ja työttömyysaste noin 5–10 %-yksikköä korkeampi kuin suomalaistaustaisilla. Vuoden 2019 lopussa ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli työnvälitystilaston mukaan 27 759 eli hieman alle 11 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömien työnhakijoiden tarkastelu ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa ulkomaalaisten työttömyydestä, sillä ulkomaalaisista suhteellisesti suurempi osa on erilaisissa palveluissa, kuten työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa. Työvoimapalveluiden tarve on suurta erityisesti maahan asettumisen alkuvaiheessa. Moni työvoimapalveluiden piirissä oleva on kotoutumiskoulutuksessa ja opiskelee suomen tai ruotsin kieltä.

Työllisyysasteen tarkkaa arviointia vaikeuttavat tilastojen erilaiset mittarit ja määritelmät. Suomen virallinen ja kansainvälisesti vertailukelpoinen työllisyysaste perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan työvoimatutkimukseen. Sen mukaan ulkomailla syntyneiden työllisyysaste vuonna 2019 oli 64,2 % ja ulkomaan kansalaisten työllisyysaste oli 59,7% Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste oli siis 9,4 %-yksikköä matalampi kuin Suomessa syntyneiden ja ulkomaan kansalaisten työllisyysaste 13,8 %-yksikköä matalampi kuin Suomen kansalaisilla. Hallinnollisiin rekistereihin perustuvassa työssäkäyntitilastossa ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on matalampi. Työssäkäyntitilaston mukaan ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste vuonna 2018 oli 55,7 %, mikä oli 18 %-yksikköä pienempi kuin suomalaistaustaisilla. 

Työttömät työnhakijat kansalaisuuden ja kielen mukaan 2020. Vuonna 2020 työttömiä työnhakijoita oli kuukaudessa keskimäärin hieman alle 350 000. Näistä Suomen kansalaisia oli keskimäärin 307 559 ja ulkomaan kansalaisia keskimäärin 34 862. Suomen- ja ruotsinkielisiä työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 294 827 ja vieraskielisiä 47 480. Vuoden 2020 keskiarvo.

Kuvio 5. Työttömät työnhakijat kansalaisuuden ja kielen mukaan. Vuoden 2020 keskiarvo. Lähde: Työnvälitystilasto.

Ulkomaalaistaustaisten työllisyys on Suomessa matalampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ero maassa syntyneiden työllisyysasteeseen on Suomessa suuri myös eurooppalaisessa vertailussa, mutta hieman pienempi kuin keskeisissä verrokkimaissa Ruotsissa ja Tanskassa (Kuvio 6). Erityisen heikosti Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, työllistyvät EU-maiden ulkopuolelta lähtöisin olevat ulkomaalaistaustaiset. Toisaalta Pohjoismaisessa vertailussa Suomessa työllistyvät verrattain huonosti myös maassa syntyneet. Samat työmarkkinoiden rakenteisiin liittyvät tekijät vaikuttavat työllisyyteen syntymämaasta riippumatta. Pohjoismaissa työllisyysasteella on esimerkiksi hyvin vahva yhteys (koulutuksen kautta hankittuun) osaamiseen.

Työllisyysasteet syntymämaan mukaan 2019. Ulkomailla syntyneiden työllisyysasteet ovat muuta väestöä matalammat lähes kaikissa EU-maissa. Suomessa syntyneiden työllisyysaste oli vuonna 2019 työvoimatutkimuksen mukaan 73,6 ja ulkomailla syntyneiden työllisyysaste 64,2. Ero on pienempi kuin Ruotsissa ja Tanskassa, mutta suurempi kuin Norjassa.

Kuvio 6. Työllisyysasteet (%) syntymämaan mukaan 2019. Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus/Eurostat.

Työllisyys paranee Suomessa asutun ajan myötä

Maahantulon syy on keskeinen ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta selittävä tekijä. Työn ja opiskelun perässä muuttaneet työllistyvät erittäin hyvin – jopa paremmin kuin suomalaistaustaiset – mutta pakolaistaustaiset ja perhesiteen perusteella maahan tulleet työllistyvät selvästi suomalaistaustaisia heikommin. (Larja & Sutela, 2015, Mathies & Karhunen, 2019; Kuusio, Seppänen, Jokela, Somersalo & Lilja, 2020.) Kaikista lähtömaanosista tulleiden työllisyys kuitenkin nousee selvästi maassa asutun ajan myötä (Kuvio 7). 

Ulkomaalaistaustaisten työllisyysasteet maassaoloajan mukaan. Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste nousee merkittävästi maassa asutun ajan myötä. Työssäkäyntitilaston mukaan alle 5 vuotta maassa olleiden työllisyysaste vuonna 2019 oli 45,7, 5-9 vuotta maassa olleiden 56,4 ja yli 10 vuotta maassa olleiden 62,3. Eniten maassa asutun ajan myötä nousee afrikkalais- ja aasialaistaustaisten työllisyysasteet.

Kuvio 7. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysasteet maassaoloajan mukaan 2018. Lähde: Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta.

Työllisyysasteen lisäksi ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asema eroaa suomalaistaustaisista monin tavoin. Ulkomaalaistaustaisten työsuhteet ovat useammin osa- ja määräaikaisia ja ulkomaalaistaustaiset sijoittuvat usein koulutustaan vastaamattomiin töihin. Ulkomaalaistaustaisten pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin suomalaistaustaisia matalampaa. He myös toimivat yrittäjinä vähintään yhtä todennäköisesti kuin suomalaistaustaiset.

Ulkomaalaistaustaisten työllistymisen tyypillisiä yksilötason haasteita ovat kotimaisten kielten puutteellinen osaaminen, koulutuksen ja työkokemuksen soveltumattomuus suomalaisille työmarkkinoille sekä työllistymistä tukevien verkostojen puute. Koulutuksella on selvä yhteys työllisyyteen, mutta ulkomaalaistaustaisten kohdalla tämän yhteys vaikuttaa olevan varsinkin korkeakoulutetuilla heikompi kuin suomalaistaustaisilla. Erityisesti ulkomaalaistaustaisilla naisilla korkeakoulutus parantaa työllisyysastetta vain vähän verrattuna keskiasteen suorittaneisiin naisiin. (Nieminen, Sutela & Hannula, 215; Larja, 2019.)

Syrjintä työmarkkinoilla yleistä

Vaikka osaaminen ja muut työllistymistä edistävät tekijät olisivat kunnossa, ulkomaalaistaustaisten matka suomalaisille työmarkkinoille on selvästi suomalaistaustaisia vaikeampi johtuen syrjinnästä työmarkkinoilla (Kuvio 8). Tutkimuksen perusteella suomalaisilla työmarkkinoilla valitsee etninen hierarkia. Päästäkseen työhaastatteluun irakilaistaustaisen on lähetettävä kolme kertaa enemmän työhakemuksia ja somalialaistaustaisen neljä kertaa enemmän työhakemuksia kuin suomalaistaustaisen, vaikka kaikkien hakijoiden koulutus, työkokemus ja suomen kielen taito olisivat yhtäläiset. (Ahmad, 2019.)

Ulkomaalaistaustaisten kokema syrjintä työelämässä taustamaanosan mukaan 2018. FinMONIK-kyselytutkimuksen mukaan ulkomailla syntyneistä miehistä syrjintää työelämässä oli kokenut 32,6 prosenttia ja naisista 28,4 prosenttia. Eniten syrjintää olivat kokeneet aasialaistaustaiset miehet (44,4 prosenttia) ja vähiten virolaistaustaiset miehet (20,3 prosenttia).

Kuvio 8. Ulkomaalaistaustaisten kokema syrjintä (%) työelämässä taustamaanosan mukaan 2018. Niiden vastaajien osuus, jotka ovat kokeneet eriarvoista kohtelua tai syrjintää työpaikallaan tai työhönottotilanteessa viimeisen viiden vuoden aikana. Lähde: Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta.

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on kriittinen merkitys Suomen houkuttelevuudelle osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana samoin kuin täällä jo olevien maahanmuuttajien työllistymiselle. Kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen jäämiseen vaikuttavat työmarkkinoiden vastaanottavuuden ohella myös opintojen aikana syntyneet sosiaaliset ja ammatilliset verkostot sekä opintojen jälkeiset työllistymismahdollisuudet. (Mathies & Karhunen, 2019.)

Pakolaistaustaisten työllisyysaste jää muista ryhmistä

Pakolaistaustaisten lähtökohdat suomalaisilla työmarkkinoilla ovat selvästi muita maahanmuuttajaryhmiä heikommat. Siinä missä työn perusteella tulevilla on työpaikka valmiina ja sopivaa osaamista ainakin yhden työnantajan tarpeisiin, pakolaistaustaiset saapuvat maahan ilman kontakteja sekä usein ilman kielitaitoa tai Suomen työmarkkinoille sellaisenaan soveltuvaa osaamista. Pakolaistaustaiset saapuvat maahan saadakseen suojelua vainolta tai sen uhalta. Osalla on traumoja tai terveydellisiä ongelmia, jotka heikentävät työkykyä. Muita työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä ovat muun muassa syrjintä työmarkkinoilla, hoitamattomat sairaudet ja vammat, kielenoppimishaasteet ja huoli läheisten vaikeasta tilanteesta lähtömaassa. (Asikainen, 2020.) Toisaalta osa pakolaistaustaisista on erittäin osaavia ja hyvin koulutettuja, eikä heidän osaamistaan saada riittävän tehokkaasti käyttöön.

Välittömästi oleskeluluvan saamisen jälkeen pakolaistaustaisten työllisyysaste on lähellä nollaa. Matalasta lähtötasosta johtuen työllisyysaste kasvaa merkittävästi maassaoloajan myötä, kun eri palvelut ja kontaktit yhteiskuntaan tukevat osaamista, kielitaitoa, terveyttä ja verkostoja. Kyselyaineistoon perustuvan Ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) mukaan pakolaistaustaisten työllisyysaste on 5–10 maassaolovuoden jälkeen 30 % ja yli 10 maassaolovuoden jälkeen 52 %. Rekisteriaineiston perusteella tilanne on heikompi. Afganistanista, Irakista ja Somaliasta lähtöisin olevien henkilöiden työllisyysaste nousee ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, mutta jää taustamaasta ja muuttovuodesta riippuen 20–40 % tuntumaan. Myönteinen ilmiö on kuitenkin se, että 2000-luvulla saapuneiden pakolaistaustaisten työllisyysaste on noussut keskimäärin nopeammin kuin aiemmin Suomeen tulleiden. (Sarvimäki, 2017.)

Maahanmuuttajanaisissa paljon korkeakoulutettuja, mutta työmarkkina-asema miehiä heikompi

Työmarkkinoiden syrjinnän ja henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella maahanmuuttajien työllisyysastetta painaa alas erityisesti ulkomaalaistaustaisten naisten heikko työllistyminen. Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyysaste on lähes samaa tasoa suomalaistaustaisten kanssa, mutta naisten työllisyys jää lähes 20 prosenttiyksikköä suomalaistaustaisten työllisyydestä.

Naisten heikkoa työllisyyttä selittävät useat eri tekijät. Monilla naisilla on korkea-asteen tutkinto, mutta he eivät löydä koulutustaan vastaavaa työtä. Toisaalta myös vähän koulutettujen osuus on selvästi suurempi kuin suomalaistaustaisten naisten keskuudessa. Lisäksi maahan muuttavat naiset ovat usein perheenperustamisiässä, minkä takia kotoutumisprosessin käynnistyminen saattaa viivästyä naisten jäädessä kotiin hoitamaan lapsiaan. Kotiin jäämisen todennäköisyyttä lisää myös se, että ulkomaalaistaustaiset naiset perheellistyvät keskimäärin suomalaistaustaisia nuorempina ja saavat keskimäärin suomalaistaustaisia enemmän lapsia (Larja, 2014) sekä se, ettei heidän kotoutumisen tarpeitaan ole systemaattisesti kartoitettu, eikä heille ole ollut tarjolla riittävästi soveltuvia kotoutumista edistäviä palveluita.

Naisten työllistymisen esteinä on myös rakenteellisia tekijöitä. Naiset tulevat maahan selvästi miehiä useammin perhesyistä ja selvästi harvemmin työn perässä. Maahantulon syy linkittyy myös lähtömaiden yhteiskuntajärjestelmiin: naisten työllisyysaste on useimmissa lähtömaissa selvästi miehiä alhaisempi, minkä lisäksi naiset kantavat usein päävastuun lastenkasvatuksesta ja kodinhoidosta. Myös pitkät hoitovapaat sekä alle kolmivuotiaan lapsen kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun ulkopuolisesta hoidosta maksettava lasten kotihoidon tuki voivat olla kannustinloukku erityisesti ulkomaalaistaustaisille naisille, joiden mahdollisuudet päästä hyväpalkkaisiin töihin ovat suomalaistaustaisia pienemmät.

Lisäksi maahanmuuttajanaisten työllistymiseen vaikuttavat Suomen vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Tyypillisillä miesvaltaisilla aloilla (esimerkiksi rakennusala ja kuljetusala) riittää heikompi Suomen kielen taito, mutta naisvaltaisilla aloilla (esimerkiksi hoivatyö, monet palveluammatit) tarvitaan selvästi parempaa kielitaitoa.

Työllisyys vaikuttaa julkistalouteen

Julkistalouden näkökulmasta merkittävää on ennen kaikkea se, miten maahanmuuttajat työllistyvät. (VATT, 2014). Julkistaloudellisia vaikutuksia tärkeämpiä ovat kuitenkin kokonaistaloudelliset vaikutukset, joihin sisältyvät esimerkiksi vaikutukset taloudelliseen huoltosuhteeseen, työmarkkinoihin ja hyödykkeiden ja palveluiden kysyntään. Maahanmuuton on havaittu esimerkiksi lisäävän työllisyyttä (Signorelli, 2020) ja johtavan valtaväestön siirtymiseen korkeampaa osaamista vaativampiin ja paremmin palkattuihin työtehtäviin (Foged & Peri, 2016). Kokonaisuudessaan maahanmuuton taloudelliset vaikutukset kohdemaalle arvioidaan useimmiten pieniksi (OECD, 2013). 

Suomen huoltosuhde heikkenee huomattavasti nopeammin kuin muissa Pohjoismaissa. Samoin syntyvyyden aleneminen on ollut Suomessa nopeampaa ja maahanmuutto vähäisempää. (Rotkirch, 2021.) Työikäisen väestön väheneminen kasvattaa kestävyysvajetta monella tapaa. Lasten ja vanhuseläkeläisten määrän kasvu suhteessa työikäisen väestön määrään lisää julkisia menoja ja vähentää verotuloja. Korkea huoltosuhde saattaa vähentää maahan kohdistuvia investointeja (Aksoy, Basso, Smith & Grasl, 2019).  Osaajien saatavuus omasta maasta ei riitä täyttämään osaajatarpeita ja osaajapula on muodostunut kasvun esteeksi. Vuonna 2019 65 000 työsuhdetta jäi syntymättä, kun haettua työvoimaa ei löytynyt. (Räisänen & Ylikännö, 2021.)

Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan maahanmuutolla kokonaisuudessaan on neutraali vaikutus taloudelliseen huoltosuhteeseen (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä suhteessa työllisiin), jos muuttaneiden työllisyysaste on noin 60 % (Kaihovaara & Larja, 2019). Vuonna 2019 ulkomaan kansalaisten työllisyysaste oli työvoimatilaston mukaan 59,7 % ja ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste 64,2 % (ks. luku 2.1). Työn perusteella muuttaneiden työllisyysaste on kuitenkin muista syistä muuttaneita korkeampi, minkä takia työperusteisella maahanmuutolla on positiivinen vaikutus julkistaloudelle. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan nettomaahanmuuton kasvu 50 prosentilla (7 500 henkilöllä) vähentäisi kestävyysvajetta 0,4 %-yksiköllä, jos tulijat työllistyvät yhtä hyvin kuin maassa oleva väestö (Aalto ym. 2020). Työperusteisen maahanmuuton kasvu vahvistaisi myös eläketurvan rahoitusta (Nopola, 2019). Kestävyysvajetta voidaan pienentää ja eläketurvaa vahvistaa myös nostamalla maassa jo olevien ulkomaalaistaustaisten työllisyyttä.

Useiden tutkimusten mukaan monimuotoiset työyhteisöt ovat keskimäärin muita innovatiivisempia ja tuottavampia. Kansainväliset erityisosaajat lisäävät tutkitusti yritysten kansainvälistymistä sekä uusien kohdemarkkinoiden avaamista sekä investointien saamista maahan. Maahanmuutto synnyttääkin mahdollisuuksia monimuotoisuuden hyödyntämiseksi taloudellisen kasvun ajurina, investointien houkuttelussa sekä vastattaessa väestörakenteen muutoksiin työvoiman saatavuudessa edellyttäen kuitenkin, että uudet tulijat pääsevät työmarkkinoille ja osaksi innovaatio- ja kasvuekosysteemejä.

Automatisaation ja digitalisaation vaikutukset kohdistuvat maahanmuuttajiin

Työllistymisen edellytykset määrittyvät suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin ja työnantajien valmiuteen rekrytoida maahanmuuttajia. Automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat arjessa pärjäämisen ja työmarkkinoiden osaamistarpeita: työmarkkinoilta katoaa ennen kaikkea matalaa ja keskitason osaamista vaativia rutiiniluontoisia työtehtäviä ja niille syntyy korkeaa osaamista, hyviä kielellisiä ja viestinnällisiä valmiuksia sekä abstraktia ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä vaativia työtehtäviä (Autor, Leby  Murnane, 2003). Osaamisen ennakointifoorumin mukaan tulevaisuudessa sellaisia tehtäviä, joissa selviäisi ilman vähintään ammatillisen perustutkinnon tasoista osaamista, on selvästi alle viisi prosenttia työpaikoista.

Kotouttamispolitiikan kehittämisessä tuleekin huomioida työmarkkinoiden ja digitalisaation murros. Teknologinen kehitys koskettaa kaikkia, mutta etenkin osa maahanmuuttajista on erityisen haavoittuvassa asemassa matalan koulutuksen takia. Lisäksi maahanmuuttajien asemaa korkeaa osaamistasoa vaativilla työmarkkinoilla heikentää kotimaisten kielten puutteellinen osaaminen, ulkomailla hankitun koulutuksen soveltumattomuus suomalaisille työmarkkinoille ja työnantajien ennakkoluulot ulkomailla hankittua osaamista kohtaan. Kotouttamis-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan keinoin näihin haasteisiin voidaan puuttua muun muassa tutkintotavoitteisella koulutuksella, digitaitoja kehittämällä, kielen opetusta lisäämällä, elinikäisellä oppimisella, koulutuksen ja työskentelyn yhdistämisellä sekä palkkatuetun työn laajentamisella. (Walbækken & Kostøl &Røtnes & Eggen & Kordt, 2019.) Suomeen muuttaneilla on myös paljon osaamista, joka tulisi nykyistä tehokkaammin tunnistaa ja hyödyntää työelämässä. Maahan muuttanut saattaa esimerkiksi puhua sujuvasti useita eri kieliä, vaikka suomen ja ruotsin kielten osaamisessa olisi puutteita.

Myös yhteiskunnan ja arkisen asioimisen digitalisoituminen edellyttävät kansalaisilta uudenlaista osaamista. Koronapandemia on osaltaan korostanut digitaitojen merkitystä. Digitaalisten palveluiden ja ohjauksen kehittämisessä tuleekin varmistaa niiden saavutettavuus myös maahanmuuttajien näkökulmasta ja huolehtia kaikkien kansalaisten perusosaamisen ja digitaalisen osaamisen vahvistamisesta. Digitalisaation vaikutukset maahanmuuttajiin ovat kaksijakoiset. Digitalisaatio voi edesauttaa kotoutumista, sillä sen avulla voidaan vähentää alueellista eriarvoisuutta palveluiden ja koulutuksen tarjonnassa. Maahanmuuttajalla voi olla hyvät digitaidot, vaikka kielitaidot olisivat heikot. Toisaalta digitalisaatio voi lisätä osallisuuden eriarvoisuutta ja laajempaa huono-osaisuutta niille, joiden perustaidot ovat puutteelliset. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vähemmän koulutetut, koulutuksen keskeyttäneet ja ikääntyneet henkilöt.