Hyppää sisältöön

11.2. Tavoitteena työllisyyden, kielitaidon ja yhteiskunnan  tuntemuksen tukeminen

Kotoutumisohjelman yleisenä tavoitteena olisi maahanmuuttajien työllistymisen tai työllistymistä tukevien valmiuksien, suomen ja/tai ruotsin kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen kehittyminen sekä maahanmuuttajan osallisuuden vahvistuminen. Kotoutumisohjelman tavoitteena olisi myös jatko-ohjaus työelämään tai työllistymistä tukeviin palveluihin ja koulutukseen, sote-palveluihin sekä järjestöjen toimintaan. Lisäksi tavoitteena olisi nykyistä paremmin tunnistaa henkilöt, joilla on edellytykset nopeaan työllistymiseen ja henkilöt, joilla työllistyminen edellyttäisi osaamisen kehittämistä. Kotoutumisohjelman aikaiset ja jälkeiset työelämäyhteydet ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet olisivat keskeisiä vastattaessa osaavan työvoiman saatavuuteen muuttuvilla työmarkkinoilla.

Kotoutumisohjelman yksilöllisiä tavoitteita tarkennettaisiin jokaisen osallistujan lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Kotoutumisohjelmaan osallistuvat maahanmuuttajat muodostaisivat lähtökohdiltaan ja elämäntilanteiltaan hyvin heterogeenisen ryhmän, minkä vuoksi kaikille osallistujille yhteisten tavoitteiden määrittelyn ohella tarvitaan ohjelman sisällä myös yksilöllisten tavoitteiden määrittelyä.

Kotoutumisohjelmaan sisältyvällä alkukartoituksella selvitettäisiin kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen kannalta keskeiset palvelutarpeet. Alkukartoituksen pohjalta laadittaisiin tarvittaessa kotoutumissuunnitelma, jossa määriteltäisiin yksilölliset tavoitteet ja toimenpiteet. Kotoutumisohjelman tavoitteena voisi joidenkin kohdalla olla nopea työllistyminen, kun taas toisilla työllistyminen edellyttäisi esimerkiksi kielitaidon ja/tai ammatillisen osaamisen vahvistamista. Työvoiman ulkopuolella olevien osalta tavoitteena olisi kielitaidon vahvistaminen tai ylläpitäminen, yhteiskunnallisten ja työelämävalmiuksien lisääminen sekä työvoimaan ja työvoimapalveluiden piiriin siirtymisen edistäminen. Osa maahanmuuttajista voi tarvita myös erityistä tukea, jolloin tavoitteena voisi olla esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen.

Kotoutumisohjelman tavoitteena olisi tukea osallistujien suomen ja/tai ruotsin kielen taitoa. Voimassa olevassa kotoutumislaissa kotoutumiskoulutuksen kielelliseksi tavoitteeksi on määritelty toimiva peruskielitaito, joka vastaa eurooppalaisen kielitaitoasteikon tasoa B1.1. Tavoitteena oleva toimiva peruskielitaito on usein edellytyksenä työllistymiselle ja kansalaisuuden saamiselle. Riittävää peruskielitaitotasoa vaaditaan myös kotoutumiskoulutusta usein seuraavissa esimerkiksi ammatillisissa opinnoissa.

Yhteiskuntatietouden osalta keskeiset sisällöt määriteltäisiin jatkossakin kotoutumista edistävän koulutuksen opetussuunnitelmien perusteissa ja suosituksissa. Yhteiskunnan toimintaan osallistumisen ja verkostojen tukemiseksi voitaisiin määritellä osallistujille myös yksilökohtaisia tavoitteita esimerkiksi järjestötoimintaan tutustumiseksi. Tarvittaessa kotoutumissuunnitelmassa voitaisiin asettaa myös yksilöllisiä, arjen hallintaan ja yhteiskunnassa tarvittavaan perusosaamiseen, kuten digitaitoihin liittyviä tavoitteita.


Kotoutumisohjelman tavoitteet: keskeiset toimenpiteet

  • Kotoutumisohjelman tavoitteena olisi osallistujien työllistyminen tai työllistymistä tukevien valmiuksien, suomen ja/tai ruotsin kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen ja osallisuuden vahvistuminen. Tavoitteena olisi myös jatko-ohjaus työelämään tai tarkoituksenmukaisiin työllistymistä tukeviin palveluihin ja koulutukseen, sote-palveluihin sekä järjestöjen toimintaan.
  • Asetetaan kotoutumiskoulutuksen kielitaidon tavoitetaso nykytilaa vastaten tasolle B1.1. Mikäli maahanmuuttajan kielitaitotaso jäisi ohjelman päättyessä alle toimivan peruskielitaidon, tulisi ohjelman päättyessä sopia asiakkaan kanssa toimista kielitaidon jatkokehittämiseksi esimerkiksi työllistymissuunnitelmassa, mikäli henkilö ei ole työllistynyt.
  • Ohjelman tarkemmat tavoitteet yksilöidään jokaisen osallistujan tarpeet huomioiden. Tavoitteena olisi myös paremmin tunnistaa henkilöt, joilla on edellytykset nopeaan työllistymiseen ja henkilöt, joilla työllistyminen edellyttäisi osaamisen kehittämistä ja tarvittaessa sote- tai muita palveluita.