Hyppää sisältöön

Kuntapaikoista sopiminen tukee sujuvaa kuntaan siirtymistä

Kuntapaikoista sopiminen edistää hallittua ja sujuvaa kuntiin siirtymistä ja kotoutumisen nopeaa käynnistymistä. Kunnat sopivat ELY-keskuksen kanssa kuntapaikoista tekemällä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja pakolaisten kotoutumisen edistämisestä. Kunnan pitää kuulla hyvinvointialuetta ennen ELY-keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen tekemistä tai tarkistamista. 

Kun kunta tarjoaa kuntapaikan, se sitoutuu etsimään kuntapaikalle osoitettavalle henkilölle asunnon kunnasta. Kuntapaikoille ohjataan kiintiöpakolaisia, oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja tilapäistä suojelua saavia yhteistyössä kunnan, ELY-keskuksen ja vastaanottokeskusten kanssa. Kunnan pitää kuulla hyvinvointialuetta myös ennen yksittäisen henkilön kuntaan osoittamista, jos henkilöllä on ilmeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita. Kuulemisen tarkoituksena on tukea yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä varautumista kuntaan saapuvien pakolaisten tilanteisiin ja tarpeisiin. 
 
Kunnan ja ELY-keskuksen sopimus kuntaan osoittamisesta on useimmiten monivuotinen. Sopimus tarkistetaan vuosittain. Sopimus on edellytys sille, että pakolaisten vastaanotosta voidaan myöntää kunnille valtion korvauksia. Pakolaisten vastaanottosopimuksen tehnyt kunta voi sisällyttää osaksi kunnan kotouttamisohjelmaa suunnitelman erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kotoutumisen edistämisestä.

ELY-keskukset koordinoivat alueensa kuntapaikkatilannetta

Valtakunnallisesti pakolaisten kuntapaikkojen koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellinen koordinointi kuuluu ELY-keskuksille. ELY-keskus tekee yhteistyötä myös alueellaan myös muiden toimijoiden kuten esimerkiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kunta voi olla yhteydessä kuntapaikoista paikalliseen ELY-keskukseen.

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan kuntiin kuntapaikoille

Kiintiöpakolaiset saapuvat suoraan kuntiin, joista heille on myönnetty kuntapaikka. Kiintiöpakolaisten kuntaanosoitukset tekee ELY-keskus. Operatiivisesta sijoittamisprosessista vastaa Maahanmuuttovirasto. 

Kiintiöpakolaisten kuntapaikat ilmoitetaan Maahanmuuttovirastolle UMA-järjestelmän sähköisellä Kuntapaikat-työkalulla. Maahanmuuttovirasto ylläpitää myös vastaanotosta ajankohtaista tietoa sisältävää Kiintiöpakolaisten vastaanotto -sivustoa Tiimeri-palvelussa. Kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat voivat pyytää tunnukset Kuntapaikat-työkaluun ja Kiintiöpakolaisten vastaanotto -sivustolle Maahanmuuttovirastosta. 

Turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneet voivat saada kuntapaikan tai siirtyä kuntaan itsenäisesti tai vastaanottokeskuksen avustamana

Vastaanottokeskus voi hakea kuntapaikan turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneille tai tilapäistä suojelua saavalle, jos oleskeluluvan saanut on haavoittuvassa asemassa, ilman huoltajaa tullut alaikäinen tai tarvitsee muista syistä tukea kuntaan muuttamisessa. Vastaanottokeskus toimittaa kuntasijoitushakemuksen ELY-keskukseen. Kun vastaanottava kunta löytyy, ELY-keskus tekee henkilön kuntaan osoituksen. Kunta järjestää kuntapaikalle saapuvalle pakolaiselle asunnon ja ohjaa hänet kunnan ja hyvinvointialueen palveluihin.

Turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan saaneista pakolaisista merkittävä osa muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntapaikalle muuton sijaan itsenäisesti kuntaan. Myös vastaanottokeskukset avustavat oleskeluluvan saaneita asunnon ja muuton järjestämisessä.

Kansainvälistä suojelua saaville siirtyminen heidän vastaanottokeskuskuntaan tai  lähikuntaan on usein hyvä vaihtoehto, sillä alue ja sen verkostot ovat voineet tulla heille jo tutuiksi. Nopea vastaanottokeskuksista kuntiin siirtyminen hyödyttää kansainvälistä suojelua saavan lisäksi koko yhteiskuntaa, sillä tällöin kotoutuminen käynnistyy nopeasti.

Kunta saa tietoa kuntapaikoille muuttavista henkilöistä

Kunta saa tietoa kuntaan muuttavista henkilöistä, jotta heidän tarvitsemiensa palvelujen ja asuntojen järjestämiseen pystytään varautumaan. Kunta välittää omien käytäntöjensä mukaisesti tiedot hyvinvointialueille. Kuntaan muuttavan henkilön palveluntarpeet ja koulutus- ja työllistymismahdollisuudet onkin otettava huomioon siirtymistä suunniteltaessa. 

Lisätietoa:
Käyttäjätunnuspyynnöt UMA-järjestelmän sähköiseen Kuntapaikat-työkaluun: atk(at)migri.fi. 
Käyttäjätunnuspyynnöt Kiintiöpakolaisten vastaanotto -sivustolle Tiimeri-palveluun: tupa.kuntasijoitushanke(at)migri.fi

ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöiden yhteystiedot