Hyppää sisältöön

Verkkokoulutusten tietosuoja

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä kotoutumisen verkkokoulutuksissa Opi kotoutumisesta, Osaava edustaja ja MAUNO (ohjaus- ja neuvontapalvelut).

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
(y-tunnus: 2160307-0)
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
puhelin 029 516001,
sähköposti [email protected], [email protected]
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: [email protected]

Rekisteröidyt

Verkkokoulutusten rekisteriin rekisteröidään verkkokoulutusalustalle kirjautuneet käyttäjät. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kotoutumisen verkkokoulutusten käyttäjien rekisteröintitiedot tarvitaan koulutusten rekisteröityneen käyttäjän identifioimiseen ja uudelleen kirjautumista varten. Käyttäjä luo käyttäjätunnuksen kirjautuakseen. Palvelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi esimerkiksi suorittaa koulutuksen osia tai useamman koulutuksen.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi ja/tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi mm. verkkokoulutusalustan viestinnän, yhteydenottojen, raportoinnin ja muiden yhteydenpitojen hoitamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat esimerkiksi seuraavat:
verkkokoulutusten teknisen toimivuuden tai muutosten viestiminen.
verkkokoulutusten käytön seuranta.
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitovelvoitteiden täyttäminen ja EU-velvoitteiden täyttäminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Verkkokoulutusten rekisteri sisältää yksityisten ihmisten tietoja:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite

Lähtökohtaisesti tiedot kerätään verkkokoulutusten rekisteröitymislomakkeella.

Rekisteriin ei tallennu koulutuksen suorittamisen jälkeen todistukseen kirjatut tiedot:

  • syntymäaika

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
  • vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle.
  • rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
  • perua suostumus. Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella on rekisteröidyllä oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, jonka jälkeen henkilötietoja ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
  • pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita työ- ja elinkeinoministeriö tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Verkkokoulutusalustalle rekisteröityneiden nimi- ja yhteystietoja ei luovuteta työ- ja elinkeinoministeriön ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei ministeriöllä ole velvollisuus luovuttaa tieto ministeriötä sitovan säännöksen nojalla. Poikkeuksena tähän verkkokoulutusalustalle ilmoittautuneiden nimi- ja yhteystiedot voidaan luovuttaa Navicre Oy:lle. Tiedot luovutetaan vain verkkokoulutusten viestintää varten.

Muut tietojen luovuttamiset tapahtuvat julkisuuslain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön (kuten valtionavustuslaki) perusteella, ja siitä päättää sekä luovutukset toteuttaa verkkokoulutuksista vastaava yksikkö.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilön tekemän rekisteröitymisen ja siihen liittyvän koulutuksen suorittamisen mahdollistamiseksi, sekä työ- ja elinkeinoministeriötä sitovan lainsäädännön varmistamiseksi.

Tiedot poistetaan myös rekisteristä, jos henkilö lakkaa käyttämästä koulutuksia. Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden tallentaa erilliseen tilastoon verkkokoulutusalustalle rekisteröityneiden lukumäärän.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Työ ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä rekisterissä olevista henkilötiedoista. Tarvittaessa henkilötietoja voivat käsitellä kolmantena osapuolena verkkokoulutusten ylläpidon vastuuhenkilöt. Henkilötietojen käsittelystä kolmansien osapuolien kanssa on sovittu tietojenkäsittelysopimuksilla. Verkkokoulutusalustan tietoja käsittelevät työ- ja elinkeinoministeriön kotoutuminen.fi-verkkopalvelun päivittämisestä vastaavat henkilöt.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietojasi ei siirretä EU:n eikä Eta-maiden ulkopuolelle.