Hyppää sisältöön

Alaikäisen yksin saapuneen henkilön edustaja

Kun ilman huoltajaa tulleelta lapselta ja nuorelta puuttuu oma perhe, suku tai muu verkosto, hän tarvitsee uudessa asuinmaassaan monenlaista tukea. Myös perheryhmäkodissa asuvan lapsen tai nuoren palveluiden saaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä perheryhmäkodin, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden, kunnan eri toimialojen ja tarvittaessa myös lastensuojeluviranomaisten kesken.

Vastaanottolain mukaan ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle pitää määrätä edustaja. Suomessa ilman huoltajaa tai laillista edustajaa olevalle, oleskeluluvan pakolaiskiintiössä saaneelle lapselle ja sellaiselle ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle, jolla on oleskelulupa, määrätään edustaja viivytyksettä. Myös muulle oleskeluluvan saaneelle lapselle, joka on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja.

Edustajan tehtävä on valvoa lapsen etua turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosessien aikana sekä muissa hänen henkilöään ja varallisuuttaan koskevissa asioissa.

Sama edustaja jatkaa alaikäisen kanssa sen jälkeen, kun alaikäinen on saanut oleskeluluvan ja muuttaa perheryhmäkotiin tai muuhun asumisyksikköön, ellei ole mitään erityistä syytä edustajan vaihtamiseen. Edustaja ei huolehdi lapsen välittömästä päivittäisestä hoidosta tai kasvatuksesta vaan valvoo yleisesti lapsen etua asumiseen ja muihin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Edustajan tehtävä päättyy, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, hänelle määrätään huoltaja tai muu laillinen edustaja tai hän muuttaa pysyvästi pois Suomesta. 

Edustajan tehtävistä säädetään laissa

Alaikäisen edustajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja tehtävästä vapauttamisesta säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa.

Tavallisesti alaikäisellä turvapaikanhakijalla on edustaja jo ennen oleskeluluvan myöntämistä. Jos näin ei jostain syystä ole, määrätään hänelle edustaja viivytyksettä. Tällöin hakemuksen edustajan määräämisestä tekee se hyvinvointialue, jonka alueella lapsen kotikunta sijaitsee. Ennen hakemuksen tekemistä lasta on kuultava ja lapsen etu on otettava huomioon. Päätöksen edustajasta tekee käräjäoikeus. 

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain mukaan ilman huoltajaa olevan alaikäisen edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa sekä hoitaa lapsen varallisuutta. Lain mukaan lasta on kuultava häntä tai hänen varallisuuttaan koskevia päätöksiä tehtäessä. Edustajan tehtäviin ei kuulu lapsen päivittäinen hoito, kasvatus tai muu huolenpito.

Edustaja käyttää huoltajan puhevaltaa lapsen koulu-, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa lapsen elämään keskeisesti liittyvissä kysymyksissä. Hän on mukana esimerkiksi kotoutumissuunnitelman teossa. Hän avustaa lasta myös pitämään yhteyttä lapsen Suomessa tai muualla oleviin sukulaisiin. KEHA-keskus maksaa oleskeluluvan saaneen lapsen edustajalle korvausta työajasta sekä matkakustannuksista.

Lisätietoa:
Suomeen yksin tulleen alaikäisen edustaja 
Sosiaalihuoltolaki 
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 
Oikeudenkäymiskaari 
Hallintolaki 
Laki holhoustoimesta 
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta ja kulukorvauksesta