Hyppää sisältöön

Tulkkaus auttaa ymmärtämään

Hallintolain mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkkaaminen tai kääntäminen asioissa, joissa maahanmuuttanut (tai muu asianosainen) ei osaa viranomaisyhteyksissä käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkkaamisesta ja kääntämisestä myös muissa maahanmuuttaneen velvollisuuksia ja oikeuksia koskevissa asioissa.

Valtio korvaa tulkkauskustannuksia

Valtio korvaa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanottoon liittyviä tulkkauskustannuksia täysimääräisesti useiden vuosien ajan silloin, kun tulkkauspalveluja käytetään kotoutumiseen liittyvissä tilanteissa. 

Kunnalle ja hyvinvointialueelle korvataan tulkkauspalvelut, jotka liittyvät

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin,
  • kotoutumissuunnitelman laatimiseen,
  • maahanmuuton alkuvaiheen kotoutumispalveluiden käyttöön,
  • perehdyttämiseen kunnassa sekä
  • koulun ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön.

Tapauskohtaisesti korvataan myös edellä mainittuihin tilanteisiin liittyviä käännöskustannuksia, jos ne ovat olleet maahanmuuttaneen kotoutumisen edistämisen ja asian selvittämisen kannalta välttämättömiä.

Tulkkauksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiselle ei ole laissa määriteltyä määräaikaa. Tulkkauksen tarve on kuitenkin suurin kotoutumisen alkuvaiheessa. Tarve tulkkaukseen vähenee, kun kielitaito kehittyy ja kotoutuminen etenee. Kustannuksia ei korvata siitä päivästä alkaen, kun henkilö on Suomen kansalainen.

Tulkkaus pakolaisten kanssa

Kun kansainvälisen suojelua saavat henkilöt asioivat kunnan viranomaisten kanssa, kannattaa käyttää tulkkia. Hyvälaatuinen tulkkaus välittää tarvittavat tiedot kattavasti ja täsmällisesti.

Jos kuntalaiset ovat kiintiöpakolaisia, heidän käyttämänsä kieli on useimmiten etukäteen tiedossa ja tilanteeseen voidaan varautua ja hankkia tulkeiksi kyseisen kielen osaajia. Vastaanottokeskuksista omatoimisesti kuntaan muuttavien kohdalla tilanne on toinen: aikaa kuluu todennäköisesti puhuttavan kielen ja tulkkien saatavuuden selvittämiseen. 

Etätulkkauksen käyttö on lisääntynyt

Tulkin ei välttämättä tarvitse olla samassa tilassa asianosaisten kanssa, vaan tilanteen mukaan voidaan käyttää etätulkkausta. Nykyaikaiset viestintämenetelmät kuten puhelimen, video- tai verkkoyhteyden käyttö tekevät etätulkkauksesta toimivan vaihtoehdon monissa tilanteissa. 

Etätulkkauksen käyttö on suositeltavaa myös tilanteissa, joissa on tarve varmistaa tulkin saatavuus sekä säästää matkustamiseen kuluvaa aikaa ja välttää matkakustannuksia. Suomessa on melko vähän harvinaisten kielen tulkkeja. Heidän saamisensa paikan päälle voi olla joskus hankalaa. On kuitenkin otettava huomioon, että tulkkaustilanne voi joissakin tilanteissa vaatia tulkin fyysistä läsnäoloa. 

Etätulkkaukseen liittyy muutamia erityispiirteitä, koska asianosaiset eivät ole samassa tilassa, eivätkä asiakkaan ja tulkin ilmeet ja kehonkieli välity samoin kuin fyysisesti läsnä ollessa. Etätulkkauksessa on varmistettava, että kaikki osapuolet osaavat käyttää laitteita. Myös äänenvoimakkuuteen, selkeyteen ja tauotukseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Jos tilanteessa on useita henkilöitä, puheenvuorot on jaettava selkeästi. 

Vertaisoppaat voivat auttaa arkipäiväisissä asioissa

Jos paikkakunnalla on ennestään samaa kieltä puhuvia henkilöitä, he voivat toimia vertaisoppaina. Vertaisopas ei voi toimia tulkkina. Naapuria tai ystävää voi käyttää vertaisoppaana vain arkipäiväisten ja yksinkertaisten asioiden hoitamiseen, kuten kaupassa käymiseen tai tukena vapaa-ajan toiminnassa. Kun asioidaan viranomaisten kanssa tai esimerkiksi terveyskeskuskäynneillä käytetään aina tulkkia. Tulkkaaminen on koulutettujen ammattilaisen työtä.

Lisätietoa:
Tietoa tulkkikeskuksista ja tulkkipalveluista
Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille