Hyppää sisältöön

Valtakunnalliset kotoutumishankkeet

Kiintiöpakolaisten kulttuuriorientaatiohanke

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.8.2018

Hankkeessa Suomeen hyväksytyille kiintiöpakolaisille annetaan realistinen kuva Suomeen muuttamisesta, siihen liittyvästä elämänmuutoksesta sekä heidän tulevasta elämästään Suomessa jo ennen heidän Suomeen saapumista. Hanketta toteuttaa Maahanmuuttovirasto.

Kotikunta – tukea kotouttamistyöhön kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Hankkeessa kehitetään toimia, jotta kiintiöpakolaisten kotoutuminen käynnistyisi nopeasti ja he kiinnittyisivät vastaanottavien kuntien asuinyhteisöihin. Hankkeessa tuetaan kuntia hyödyntämään monialaista paikallista toimijaverkostoa ja kehitetään asukastyön käytäntöjä sekä organisoidaan omakielistä koulutus- ja vertaistoimintaa pakolaisille. Hanketta toteuttaa Suomen Pakolaisapu ry.

Kotona Suomessa -hanke

Hankkeen kesto: 2015–2017

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli. Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordinaattorit juurruttavat kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.

Lue lisää Kotona Suomessa -hankkeesta 

Kulttuurisensitiiviset toimintakyvyn arviointimenetelmät mobiilissa (mobiTARMO)

Hankkeen kesto: 2017–2019

Hankkeessa kehitetään toimintakyvyn arviointimenetelmiä, joita voidaan hyödyntää maahanmuuttaja-asiakkaan palvelutarpeiden tunnistamisessa. Kulttuurisensitiiviset menetelmät ovat käytettävissä mobiilisovelluksessa.

Lue lisää mobiTARMO-hankkeesta 

MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus

Hankkeen kesto: 2013–

MOK eli Monikulttuurinen ohjaajakoulutus on monikulttuuristen ryhmien ohjaajille, valmentajille ja esimiehille suunniteltu täydennyskoulutus. Tavoitteena on kehittää osallistujien kulttuurienvälisen viestinnän taitoa ja kulttuurisensitiivistä työotetta eri aloilla liikunta- ja nuorisoryhmistä aikuisten kotoutujien ohjaamiseen. Hankkeen rahoittajana on STEA/RAY ja koulutuksen toteuttaa 09HHR.

POKE – Pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.4.2018–31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa kiintiöpakolaisten koulutus- ja työllistymispolkuja eri toimijoiden välistä verkostomaista ohjausta kehittämällä. Lisäksi hankkeessa pidetään infoja kiintiöpakolaistaustaisille.

Starttivoimaa

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Hanke kokoaa malleja, koulutuksia ja uutta toimintakulttuuria alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen sekä tukee ja vahvistaa paikallista järjestökenttää. Hankkeen toteuttaja on Suomen Punainen Risti.

Lue lisää hankkeesta 

Töihin Suomeen -hanke

Hankkeen kesto: 2016–2018

Hanke kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumispalveluita. Hankkeessa pilotoidaan Uudenmaan TE-toimiston kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen osaksi tiivis yhteiskunta- ja työelämätietoutta sisältävä ja omatoimiseen kotoutumiseen aktivoiva orientaatiojakso. Orientaatiojaksolla painotetaan omakielistä neuvontaa ja vertaistukea. Lisäksi hanke edistää kolmannen sektorin osallistamista kotouttamiseen.

Kotokoulutuksen kehittäminen 

Hankkeen kesto: 2015-2016

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia, jotta voidaan parantaa koulutusten vaikuttavuutta, palvelukykyä, opettajan aikaansaannoskykyä sekä tuottavuutta. Samalla tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia, jolla parannetaan heidän siirtymistä maahanmuuttajan roolista suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.

Perheenyhdistämisen edellytykset: Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset Suomessa ja Euroopassa 

Hankkeen kesto: 2016

Hankkeessa tarkastellaan perheenyhdistämiskriteereiden tiukentamista erityisesti kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten osalta. Tarkastelun painopiste on perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen taloudellisilla, hallinnollisilla ja yhteiskunnallisilla vaikutuksilla sekä yksilöiden tasolla muun muassa kotoutumiseen liittyen. Lisäksi selvitetään toimeentuloedellytyksen käyttöönoton vaikutuksia Suomen ja Pohjoismaiden kansalaisten perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä.

Lue lisää hankkeesta