Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisten kuntiin ohjaamisessa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä

Kun kiintiöpakolaiselle aletaan etsiä vastaanottavaa kuntaa, Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskukselle nimettömät tiedot pakolaisista. Olennaisia tietoja ovat esimerkiksi perheeseen kuuluvien lasten ja vanhempien iät, lähtömaassa saatu koulutus, työkokemus, terveydentila sekä pakolaisen mahdollisesti esittämät toiveet.

Pakolaisista saatujen nimettömien tietojen pohjalta ELY-keskus tekee kunnalle esityksen pakolaisen sijoittamisesta kuntaan. Kunta arvioi edellytyksiä vastaanottoon ja hyväksyy tai hylkää sijoitusesityksen. Jos kuntaan esitetyllä henkilöllä on ilmeisiä sote-tarpeita, kyseessä on ilman huoltajaa tullut alaikäinen tai hätätapauksena Suomeen saapuva pakolainen, kunnan tulee kuulla hyvinvointialuetta ennen sijoitusesitykseen vastaamista. 

Kunta ilmoittaa vastaanottopäätöksestä ja kuntapaikan myöntämisestä ELY-keskukselle, joka osoittaa henkilön kuntapaikalle. Kuntapaikan varmistuttua Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskusten kautta kunnalle kuntaan sijoitettavan pakolaisen henkilötietolomakkeen ja mahdolliset terveydentilaa koskevat selvitykset. Lisäksi ELY-keskukselle lähetetään kuntaan toimitettavaksi valintamatkalla kotoutumisen asiantuntijan niin kutsuttuun kotolomakkeeseen tekemät haastattelumerkinnät, joissa arvioidaan kotoutumisen kannalta merkittävimmät asiat. Kunta välittää omien käytäntöjensä mukaisesti tiedot hyvinvointialueelle.

Kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien ja muiden ilman haastattelua hyväksyttyjen pakolaisten tiedot perustuvat yksinomaan UNHCR:n henkilötietolomakkeisiin. Kaikki toimitetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lisätietoa:
Kuuleminen
Kuntapaikat ja kuntiin osoittaminen