Hyppää sisältöön

Valtio korvaa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen kustannuksia 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat oikeutettuja valtion maksamiin korvauksiin kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä kotoutumislain mukaisesti. Korvaukset on tarkoitettu kunnassa ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan ja hyvinvointialueella kotoutumista edistävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen. Lisäksi peruspalvelujen järjestämistä rahoitetaan valtionosuuksilla.

Kotoutumislain mukaisia korvauksia on maksettu kuntien lisäksi hyvinvointialueille 1.1.2023 voimaan tulleiden sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien lakimuutosten myötä. 

Korvaukset jakautuvat laskennallisiin korvauksiin ja toteutuneiden kulujen mukaan maksettaviin korvauksiin. Kunnalle ja hyvinvointialueelle korvaukset maksaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). 

Korvattavia kustannuksia ovat 

 • laskennallinen korvaus ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämiseksi kunnissa ja kotoutumista edistävien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi hyvinvointialueilla
 • alkukartoituksen järjestäminen
 • toimeentulotuki
 • kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumisen kustannukset,
 • tulkkaus- ja käännöspalvelut
 • alaikäisenä ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki
 • sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset
 • erityisistä syistä muut kunnalle tai hyvinvointialueelle aiheutuneet kustannukset
 • paluumuuttoavustus
 • entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
 • sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
 • ihmiskaupan uhrille annettujen palveluiden ja tukitoimista aiheutuvien kustannusten korvaaminen 

Henkilöt, joista korvausta voidaan myöntää 

Kustannuksia korvataan kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesta henkilöpiiristä:

 • kansainvälistä suojelua saavista,
 • yksilöllisen inhimillisen syyn ja maasta poistamisen estämisen perusteella oleskeluluvan saaneista sekä henkilöistä, joille on myönnetty oleskelulupa poissulkemislausekkeita sovellettaessa,
 • erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi Suomeen otetuista henkilöistä,
 • ihmiskaupan uhreista,
 • tilapäistä suojelua saavista henkilöistä, joille on rekisteröity kotikunta sekä
 • edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenistä tai muista omaisista, jos henkilöillä on ollut perheside ennen näiden saapumista Suomeen

Lisäksi tiettyjä korvauksia myönnetään entisen Neuvostoliiton alueilta tulleiden ja Suomen sodissa vapaaehtoisina palvelleiden henkilöiden kustannuksista. 

Korvausten maksamisen yleisiä edellytyksiä

Korvausten edellytyksenä on kotoutumislain mukaisesti tehty kunnan kotouttamisohjelma ja kunnan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen (ELY-keskus) kanssa tekemä sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Hyvinvointialueelta ei edellytetä kyseistä sopimusta tai kotouttamisohjelmaa.

Kotoutumislain mukaisia korvauksia maksetaan pääsääntöisesti siitä alkaen, kun henkilölle on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. Poikkeuksellisesti korvausta voidaan maksaa oleskeluluvasta alkaen henkilöistä, jotka ovat saaneet tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen tai ulkomaalaislain poissulkemislausekkeen soveltamisen vuoksi, eivätkä he saa kotikuntalain mukaista kotikuntaa sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan.

Kustannuksia ei korvata kunnalle tai hyvinvointialueelle, mikäli korvausten piiriin kuulunut henkilö on Suomen kansalainen paitsi, jos kyseessä on ihmiskaupan uhri. 

Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille maksetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) kautta. Kunnan ja hyvinvointialueen on haettava korvauksia viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun se on toteuttanut korvauksiin oikeuttamat toimet. Kunta ja hyvinvointialue voivat hakea korvauksia laissa ja ohjeessa määritellyistä kuluista kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta.

KEHA-keskus voi määrätä kunnan tai hyvinvointialueen palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja taikka muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti. 

Eräissä kunnalle tai hyvinvointialueelle maksettavissa korvauksissa edellytyksenä on lisäksi ELY-keskuksen päätös.

Saat tarkempia tietoja korvausajasta sekä ELY-keskuksen päätöksestä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille sekä korvauksista järjestetystä koulutuksesta.

Lisätietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille
Koulutustallenne kotoutumislain mukaisten korvausten hakemisesta ja maksatuksesta