Hyppää sisältöön

Tarkistuslista: Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelu 

Kunta voi hyödyntää tarkistuslistaa 1.1.2025 voimaan tulevan kotoutumislain mukaisen kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelun tukena.

1. Kunta määrittelee vastuutahon 

 • Valmistelun koordinointivastuussa oleva viranomainen määritellään kunnassa selkeästi.
 • Sitoutetaan kunnan päättäjät ja toimielimet aikatauluun ja prosessiin sekä päätetään mahdollisten poliittiseen päätöksentekoon vietävien kokonaisuuksien käsittelyaikataulusta. 
 • Kunta päättää, tehdäänkö erillinen toimenpideohjelma vai sisällytetäänkö tavoitteet ja toimenpiteet johonkin kunnan muuhun strategiadokumenttiin.
 • Kunta päättää, hoidetaanko suunnittelutehtävä yksin vai yhteistyössä muiden kuntien ja esimerkiksi työvoimaviranomaisen kanssa.  
 • ELY-keskus neuvoo tarvittaessa prosessissa. Yhteys ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöön kannattaa ottaa jo alkuvaiheessa.
 • Tarvittaessa kunta voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita apuna.

2. Kunta varmistaa yhteistyön ja kuulemiset

 • Vastuutaho perustaa tai nimeää yhteistyöryhmän, joka sopii suunnittelun aikataulun. 
 • Yhteistyöryhmään kutsutaan tarpeen mukaan kunnan eri toimielimiä, kuten sivistys-, vapaa-aika-, ja elinvoimapalvelut tai asumisesta vastaava taho. 
 • Ryhmään kutsutaan työvoimaviranomainen Kela, hyvinvointialue ja muita tarpeellisia viranomaisia.
 • Ryhmään kutsutaan paikallisesti toimivia järjestöjä, oppilaitoksia, yrityksiä ja muita kotoutumista tukevia toimijoita.
 • Kunta huolehtii siitä, että prosessissa on aktiivisesti mukana maahan muuttaneita kuntalaisia. 

3. Kunta luo tilannekuvan maahanmuutto- ja kotoutumistilanteesta 

Tilannekuvan on hyvä sisältää sekä määrällistä että laadullista tarkastelua. Apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Paljonko kunnassa asuu maahanmuuttajia? 
 • Mistä syistä maahanmuuttajat ovat tulleet maahan (turvapaikanhaun kautta tulleet, kiintiöpakolaiset, tilapäistä suojelua saavat, opiskelijat, työhön suoraan ulkomailta rekrytoidut, perheenjäsenet)? 
 • Minkä ikäisiä maahanmuuttajat ovat? Sukupuolijakauma, kielet ja työllisyys? 
 • Millaisia tarpeita maahanmuuttajilla on kotoutumisen suhteen? 
 • Miten maahanmuuttajat on otettu vastaan kunnassa? 
 • Kuinka monen maahanmuuttajan oletetaan/odotetaan muuttavan kuntaan lähivuosina? 
 • Millaiset ovat väestösuhteet eri yhteisöjen välillä? 
 • Mitä kotoutumisen edistämisen haasteita kunnassa on? 
 • Puuttuuko kunnasta joitakin kotoutumisen edistämisen palveluja? Saavatko maahanmuuttajat palveluita tarpeidensa mukaisesti? 
 • Miten kunnassa hoidetaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut? Millainen on työn, opintojen, perhesiteen tai pakolaisuuden vuoksi maahan muuttaneiden palvelujen tila ja tarve?

Tiedonlähteinä voi käyttää muun muassa: 

 • KEHA-keskuksen tuottamaa kotoutumispalveluita koskevaa tietoaineistoa
 • Kelan Kelmu-etuustietojärjestelmän kautta kunnalle toimittamaa tietoa
 • Digi- ja väestötietoviraston (DVV) muutostietopalvelun kautta kunnalle säännöllisesti toimitettuja raportteja kuntalaisista
 • kotoutuminen.fi:n Kototietokantaa ja Kotoutumisen indikaattorit -tietokantaa 
 • paikallisia ja alueellisia viranomaisia ja alueellista maahanmuuttostrategiaa, maahanmuuttajia ja heidän parissaan toimivia kuten järjestöjä, oppilaitoksia tai työnantajia
 • tietoa alueen vastaanottokeskuksista sekä Maahanmuuttovirastosta. 

4. Kunta määrittelee tilannekuvan pohjalta tavoitteet 

 • Kunta ottaa tavoitteiden määrittelyssä huomioon työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamat työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet kotoutuja-asiakkaiden osalta sekä valtion kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelman (VALKO). 
 • Kotoutumisen edistämisen tavoitteet nousevat tilannekuvasta. Apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
  • Mitkä ovat kunnan mahdollisuudet ja haasteet, kun kuntaan muuttaa ulkomailla syntyneitä ja vieraskielisiä asukkaita? 
  • Mitkä teemat ovat juuri tässä kunnassa keskeisiä? 
  • Mitä muutosta nykytilanteeseen halutaan saada aikaan?
 • Tavoitteet ovat yhteydessä kuntastrategiaan ja muun muassa yhdenvertaisuus- ja hyvinvointisuunnitelmiin sekä ottavat huomioon kunnan elinvoimaisuuden kehittämisen.
 • Tavoitteet voidaan määritellä yhteistyössä esimerkiksi seminaarissa tai yhteistyöryhmässä. Kunta voi järjestää myös kuulemistilaisuuksia.  

5. Kunta valitsee keinot kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi 

 • Määritellään toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään.
 • Kotoutumisen edistämisen suunnitteluun sisältyy konkreettisia muutosta kuvaavia tavoitteita, joiden saavuttamista seurataan. 
 • Määritellään toimenpiteiden vastuutahot ja toteuttajat. 

6. Kunta määrittelee mittarit ja seurannan

Mitä mittareita käytetään tavoitteiden saavuttamisen tarkastelussa ja millä aikajänteellä? Riippuen tavoitteista, kunnan erityispiirteistä ja tiedon saatavuudesta, mittareita voivat olla esimerkiksi:  

 • ulkomailla syntyneiden/vieraskielisten/ulkomaan kansalaisten määrän kehitys kunnassa
 • ulkomailla syntyneiden/vieraskielisten/ulkomaan kansalaisten työllisyysasteen tai työttömyysasteen kehitys 
 • maahanmuuttajaperheiden lasten ja valtaväestön lasten oppimistulosten ero
 • maahanmuuttajaperheiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatuksessa
 • syrjintään liittyvä kiusaaminen koulussa
 • uusien pysyväisluonteisten toimintatapojen ja palveluiden käyttöönotto 
 • suomen kielen opetuksen tarjonta eri kohderyhmille 
 • tietyn palvelun piiriin asiakkaaksi tavoitettujen vieraskielisten määrä
 • täydennyskoulutusta maahan muuttaneiden asiakkaiden erityiskysymyksissä saaneiden ammattilaisten määrä.

Mittareiksi on syytä valita vain sellaisia tietoja, joiden tietolähde on tiedossa. Mittaritietoa voidaan saada tilastollisista rekisterilähteistä, mutta myös tiedonhankintana asiakkailta, ammattilaisilta, viranomaisilta, oppilaitoksilta, yrityksiltä ja järjestöiltä.

7. Kunta muotoilee erillisen toimenpideohjelman tai muihin strategioihin sisällytettävän kokonaisuuden

 • Kunta valmistelee kotoutumisen edistämisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot, yhteistyön ja seurannan.
 • Kunnan toimenpideohjelmaan tai muuhun asiakirjaan sisältyvään suunnitelmaan kuuluu vähintään seuraavat elementit:
  • kytkös kuntastrategiaan, mahdolliseen alueen maahanmuuttostrategiaan, työllisyyden edistämisen valtakunnallisiin tavoitteisiin kotoutuja-asiakkaiden osalta sekä valtion kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelman tavoitteisiin.
  • tavoitteet kotoutumisen edistämiselle ja hyvien väestösuhteiden edistämiselle
  • toimenpiteet, joilla tavoitteisiin aiotaan päästä
  • mittarit tavoitteiden seurannalle
  • kotoutumisen edistämisen vastuutahot kunnassa ja vastuutahot toimenpiteille ja palveluille
  • kunnan, työllisyysalueen, hyvinvointialueen, valtion viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön muodot
  • vähintään viittaus kotoutumisohjelmaan tai kuvaus alkuvaiheen kotoutuja-asiakkaiden palvelukokonaisuudesta (kotoutumisohjelma) ja muista kotoutumista tukevista palveluista kuten ohjaus- ja neuvontapalveluista
  • suunnitelma kotoutumisen edistämisen suunnittelukokonaisuuden seurannasta, päivittämisestä ja raportoinnista. 
 • Kotoutumisen edistämisen suunnittelussa erityisryhminä on hyvä ottaa huomioon etenkin lapset, nuoret, perheet, työikäiset, kotivanhemmat, ikääntyneet ja pakolaistaustaiset. 
 • Suunnitelmaan pitäisi sisällyttää toimenpiteitä, joilla edistetään hyviä väestösuhteita kunnassa. Alueellinen Etnisten suhteiden neuvottelukunta sekä alueen järjestöt voivat olla tukena näiden toimenpiteiden suunnittelussa.
 • Kotoutumisen edistämisen suunnittelusta raportoidaan ELY-keskukselle vähintään kahden vuoden välein.
 • Kunnassa sovitaan, kuka seuraa kotoutumisen edistämisen tavoitteiden toteutumista sekä millaisessa tilanteessa ja milloin suunnitelmaa on syytä päivittää.

8. Viestintä kunnan kotoutumisen edistämisestä 

Kunta viestii prosessista, tavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta 

 • kuntalaisille 
 • sidosryhmille 
 • keskeisille toimijoille ja viranomaisille
 • kohderyhmälle
 • päättäjille. 

Kunta voi viestiä samassa yhteydessä sekä kotoutumisen alkuvaiheen palveluista (kotoutumisohjelma) että laajemmasta kotoutumisen edistämisen suunnittelusta ja seurannasta kunnassa. 


Kunnan kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelma tai muu suunnitteluasiakirja tai muuhun asiakirjaan sisältyvä suunnitelma

 • ei ole kaiken kattava toimintakertomus. Pyri tiiviiseen, tavoitteiden ympärille koottuun ja ytimekkääseen dokumenttiin. 
 • ei ole tiivistelmä lainsäädännöstä tai kotoutumispalvelun rakenteista. Kuvaa tilannetta oman kunnan näkökulmasta siten, että siitä on hyötyä kunnalle. 
 • on enemmän kuin dokumentti. Kotoutumisen edistämisen suunnittelun prosessi on arvokkaampi kuin lopullinen dokumentti. Prosessilla pyritään saamaan aikaan yhteistyötä ja sitoutumista.
 • ei ole pelkän viranomaistyön tulos. Prosessissa on tärkeää maahanmuuttajien oma osallistuminen. Kotoutumisen edistämistä ei suunnitella heille, vaan heidän kanssaan. 
 • ei koske vain maahanmuuttajia. Kotoutumisen edistämisen suunnittelulla vaikutetaan kaikkiin kuntalaisiin sekä kunnan yrityksiin, oppilaitoksiin ja järjestöihin ja siten vahvistetaan hyviä väestösuhteita, kotoutumista ja kunnan elinvoimaisuutta. 


Lisätietoja:

Kunnan kotoutumisen suunnittelu
Kunnan kotoutumisen suunnittelutyö
Kotoutumisohjelma