Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteossa annetaan tilannekuva ja kerrotaan keskeiset muutostekijät sekä esitetään tavoitteet ja toimenpiteet kotoutumisen edistämisen kehittämiseksi.

Selonteon tarkoitus, lähtökohdat ja laatiminen

Tilannekuva ja keskeiset muutostekijät

1. Globaali muuttoliike vaikuttaa myös Suomeen Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä on Suomessa selvästi pienempi kuin lähes kaikissa muissa EU-maissa, mutta ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on kuitenkin ollut kasvussa. Suomeen muuttaa vuosittain suurempi määrä ihmisiä kuin maasta muuttaa pois. Suomen väestö ja työllisten määrä kasvavat ainoastaan maahanmuuton kautta.
2. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema valtaväestöä heikompi Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on noin 10–15 %-yksikköä matalampi ja työttömyysaste noin 5–10 %-yksikköä korkeampi kuin suomalaistaustaisilla. Työllisyysasteen lisäksi ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asema eroaa suomalaistaustaisista monin tavoin.
3. Maahanmuuttajien tilanteet erilaisia ja eriarvoisia Maahanmuuttajat muodostavat keskenään hyvin heterogeenisen ryhmän. Maahanmuuttajien tilan-teet esimerkiksi työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumisessa eroavat paitsi yksilöiden välillä, myös taustamaaryhmittäin ja maahanmuuton syyn perusteella.
4. Suurin osa maahanmuuttajista asuu kasvukeskuksissa Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka eteneminen näyttää Suomessakin tuoreimpien väestöennusteiden valossa jatkuvan. Myös suuri osa Suomeen muuttaneista asuu kasvukeskuksissa. Maahanmuuttajia asuu kuitenkin lähes kaikissa Suomen kunnissa.
5. Syrjinnän yleisyys vaikeuttaa kotoutumista Kotoutumisen onnistuminen edellyttää hyvien suhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä eri väestö-ryhmien välillä sekä osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien tukemista. Maahanmuuttajan omalla aktiivisuudella kotoutumisensa edistämisessä on keskeinen rooli. Yhtä lailla keskeistä on se, miten suomalainen yhteiskunta vastaanottaa uudet jäsenensä.
6. Kotoutumisen edistämisen nykytila Kotoutumista edistävä toiminta pohjaa vuonna 2011 voimaan tulleeseen lakiin kotoutumisen edistämisestä. Laissa säädettävä kotoutumisprosessi käynnistyy alkukartoituksella, jonka pohjalta maahanmuuttajalle laaditaan yksilöllinen kotoutumissuunnitelma.

Tavoitteet ja toimenpiteet kotoutumisen edistämisen kehittämiseksi

7. Selonteon keskeiset ehdotukset Selonteon esityksillä edistetään maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta sekä nopeutetaan kotoutumista kaikissa vaiheissa. Esityksillä kehitetään kotoutumisen alkuvaihetta ja kotoutumisen edistämistä osana peruspalveluita ja koulutusjärjestelmää sekä vahvistetaan hyviä väestösuhteita ja kumppanuuksia.
8. Kotoutumisen edistämisen valtavirtaistaminen Kotoutumislain tavoitteena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Tavoitteiden toteutumiseksi viranomaisten tulee tarjota maahanmuuttajalle kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja palveluita.
9. Nopeutetaan kotoutumisen käynnistymistä Esikotouttavalla toiminnalla tarkoitetaan ennen oleskeluluvan saamista vastaanottokeskuksissa toteutettavia toimia, joilla vahvistetaan turvapaikanhakijan omaa toimijuutta, mutta samalla ne tukevat turvapaikanhakijan valmiuksia kotoutumiseen, mikäli hänelle myönnetään oleskelulupa.
10. Parannetaan matalan kynnyksen tiedon, neuvonnan ja ohjauksen saatavuutta maahanmuuttajille Kaikille Suomeen muuttaville tulee olla tarjolla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä tarvittaessa yhteiskunnassa toimimista tukevaa neuvontaa ja ohjausta. Neuvonnalla voidaan nopeuttaa uuteen yhteiskuntaan asettautumista ja tarpeenmukaisiin palveluihin siirtymistä.
11. Luodaan kotoutumisohjelma alkuvaiheen kotoutumisen tukemiseksi Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palveluihin liittyy useita palveluiden saatavuuteen ja laatuun sekä viranomaisvastuiden selkeyttämiseen liittyviä kehittämistarpeita. Selonteossa esitetään valmisteltavaksi kotoutumispalveluita selkiyttävä kotoutumisohjelma.
12. Osaamisen kehittämisellä ja työelämän vastaanottavuudella nopeammin työelämään Työllisyyttä edistäviä rakenteita ja palveluita tulee kehittää kokonaisuutena huomioiden kaikkien ryhmien, myös maahanmuuttajien tarpeet, koska kaikkien vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen haasteet ja ratkaisut ovat monilta osin yhteneväisiä.
13. Terveyttä ja hyvinvointia sosiaali- ja terveyspalveluilla Sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. Vastauksina maahanmuuttajien tuen tarpeisiin ovat yhtäältä tarpeelliset erityispalvelut ja toisaalta koko väestölle suunnattujen palvelujen kehittäminen erityisiä tarpeita huomioivaan, inklusiiviseen toimintatapaan.
14. Edistetään kotoutumista tukemalla perheitä Maahan muuttaneiden lasten ja nuorten kohdalla on erityisen tärkeää ottaa huomioon sekä heidän yksilöllinen tilanteensa, että koko perheyhteisön kotoutuminen kokonaisuutena. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat hyvin moninainen ryhmä ja hyvinvointierojen vaihtelu ryhmän sisällä on suurta.
15. Kotoutumisen edistäminen tukemaan osaajien pysyvyyttä ja osallisuutta Työvoiman kansainvälistyessä Suomen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota työn ja opiskelun perässä Suomeen muuttaneiden asettautumiseen ja kotoutumiseen. Tämä tukee työ- ja koulutusperusteisten maahanmuuttajien jäämistä Suomeen osaavaksi työvoimaksi ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.
16. Vahvistetaan kumppanuuksia ja järjestöjen roolia Järjestöillä on keskeinen merkitys kotoutumisessa ihmisten arkisten kohtaamisten mahdollistajina sekä julkisten palvelun täydentäjänä. Ne pystyvät tarjoamaan matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja joustavasti, sekä tarjoamaan toimintaa useilla kielillä ja tukemaan ihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta.
17. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus tukemaan kotoutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta Hyvien väestösuhteiden politiikalla edistetään eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia elää yhdessä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä luottaa toisiinsa lähtökohdista ja taustasta riippumatta.

Kotoutumisen edistämisen suuntaviivat 2020-luvulle ja tiivistelmä askelista eteenpäin (”toimenpideohjelma”)

Hallitus esittää, että maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden kehittämiseksi sekä kotoutumisen edistämisen nopeuttamiseksi kaikissa vaiheissa valmistellaan kotoutumisohjelma, kehitetään peruspalveluita ja yleistä koulutusjärjestelmää ja vakinaistetaan ja vahvistetaan ohjausta ja neuvontaa.

Lue lisää kotoutumisen edistämisen suuntaviivoista 

Selonteon lähteet

Selonteon PDF-versio valtioneuvoston julkaisuarkistossa


Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, p. 050 327 2145, [email protected]

Uutisia selonteosta ja sen valmistelusta

Kotoutumisen johdantojakson pilotoinnin avustushaku on käynnissä
31.5.2023 | Uutinen
Nyt haettavissa olevalla valtionavustuksella on tarkoitus jatkaa vuonna 2022 käynnistynyttä kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvän kotoutumisen johdantojakson pilotointia. Pilotoinnilla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistuksessa säädettävän kunnan kotoutumisohjelman järjestämiseen. Haku on kohdennettu kunnille, joissa on vähintään 50 000 vieraskielistä, ja sen hakuaika päättyy 16.6.2023.
Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietinnön selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
25.4.2022 | Uutinen
Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista on julkaistu 22.4.2022. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle 17.6.2021.
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista esittää kotoutumisohjelmaa nopeuttamaan kotoutumista
17.6.2021 | Uutinen
Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteossa ehdotetaan laajaa kotoutumisohjelmaa, jonka avulla kotoutumista voidaan tukea entistä vaikuttavammin.