Hyppää sisältöön

Kunta suunnittelee ja kehittää kotoutumisen edistämistä yhteistyössä

Kunnalla on yleinen velvollisuus suunnitella, kehittää ja seurata kotoutumisen edistämistä. Tarvittaessa kunnan on toteutettava tätä velvollisuuttaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtävästä säädetään 1.1.2025 voimaan tulevassa laissa kotoutumisen edistämisestä (681/2023, jäljempänä kotoutumislaki) 5 luvussa. 

Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelu kattaa kaikki kunnassa asuvat maahanmuuttajat. Siihen kuuluu myös hyvien väestösuhteiden edistäminen kaikkien kuntalaisten välillä. Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen eli kunnan kotoutumisohjelmaan on hyvä viitata kunnan kotoutumisen suunnittelua koskevassa asiakirjassa tai kotoutumisohjelman voi sisällyttää osaksi suunnittelua. 

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, mutta niiden välinen yhteistyö on keskeistä kotoutumisen edistämisessä. Kunta sovittaa oman ja työllisyysalueen kotoutumisen edistämisen suunnittelun ja kehittämisen yhteen hyvinvointialueen vastuulla olevan palveluiden suunnittelun ja kehittämisen kanssa. Hyvinvointialueen velvollisuuksista säädetään kotoutumislain 6 luvussa. 

Vuoden 2024 loppuun asti voimassa olevassa kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) säädetään kunnan suunnitteluasiakirjasta, jonka nimi on kotouttamisohjelma. Kun uusi kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025, kotouttamisohjelma-käsitteestä luovutaan, mutta suunnitteluvelvollisuus säilyy kunnalla. 

Kunta toteuttaa suunnittelun ja kehittämisen tarpeidensa ja tilanteensa mukaisesti

Kunta kirjaa kotoutumisen edistämistä koskevat 

 • tavoitteet
 • toimenpiteet
 • vastuutahot 
 • yhteistyön
 • seurannan 

erilliseen kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelmaan tai sisällyttää ne johonkin muuhun kunnan suunnitteluasiakirjaan mittareineen. 

Toisena vaihtoehtona suunnittelutehtävän toteuttamiseksi kunta voi kuvata kotoutumisen edistämisen lakisääteiset tavoitteet sekä niitä tukevat toimenpiteet, vastuutahot, yhteistyön ja seurannan (jatkossa tavoitteet ja toimenpiteet) jossakin muussa kunnan suunnittelu- tai strategia-asiakirjassa.

Kunnan on otettava kotoutuja-asiakkaat ja maahanmuuttajat huomioon strategisissa suunnitelmissaan kuten kuntastrategiassa, johon myös edellä mainittu suunnitteluasiakirja voidaan sisällyttää. Tavoitteena on valtavirtaistaa kotoutumisen edistäminen osaksi kunnan eri toimialojen suunnittelua ja kehittämistä.

Kunta käsittelee kotoutumisen edistämisen suunnittelussa maahanmuuttajien

 • työllisyyttä ja koulutusta
 • hyvinvointia, terveyttä ja asumista 
 • osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
 • oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen mahdollisuuksia 
 • hyvien väestösuhteiden edistämistä

koskevia tavoitteitta, toimenpiteitä ja seurantaa. Kunta voi asettaa muitakin tavoitteita kotoutumisen edistämiselle. 

ELY-keskus seuraa toimialueellaan kotoutumisen suunnittelun asianmukaista toteutumista ja voi käydä kuntien kanssa keskustelua mahdollisista epäkohdista. ELY-keskuksien tehtävänä on tukea kuntia kotoutumisen edistämisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja yhteensovittamisessa. Kuntien kannattaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen jo kotoutumisen suunnittelun alkuvaiheessa. Kotoutumiseen liittyvät teemat voidaan myös nostaa soveltuvin osin esiin alueellisissa työllisyyden ja kotoutumisen seuranta- ja yhteistyökeskusteluissa.

Kunnan maahanmuuton ja kotoutumisen edistämisen yhteistyöryhmä

Kunta asettaa maahanmuuton ja kotoutumisen sekä hyvien väestösuhteiden edistämistä varten paikallistason monialaisen yhteistyöryhmän, jos maahanmuuttajien palvelutarve kunnassa edellyttää monialaista yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan tehdä myös ELY-keskuksen asettamassa alueellisessa yhteistyöryhmässä. Kuntien yhteistyöstä kotoutumisen edistämisen suunnittelussa voi olla monenlaista etua, minkä vuoksi alueellinen yhteistyön käynnistäminen on kannattavaa.
Kunta kutsuu yhteistyöryhmän kokoon omasta tai yhteistyöryhmään kuuluvan muun tahon aloitteesta. 

Kunnan tai usean kunnan yhteistyönä perustamaan yhteistyöryhmään voivat osallistua

 • viranomaiset kuten muut kunnat, työllisyysalue, ELY-keskus, hyvinvointialue, Kela, Digi- ja väestötietovirasto, Maahanmuuttovirasto ja Poliisi 
 • alueen vastaanotto- tai järjestelykeskukset
 • paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt
 • kotoutumista edistäviä palveluita toteuttavat palveluntuottajat.

Kunnan pitää varmistaa, että erityisesti järjestöt ja kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat voivat osallistua kotoutumisen edistämisen suunnitteluun.

Lisätietoja:

Kunnan kotoutumisen suunnittelutyö
Kunnan kotoutumisen suunnittelun tarkistuslista
Kotoutumisohjelma