Hyppää sisältöön

Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Useat eri tahot osallistuvat maahanmuuttaneille suunnatun koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. TE-hallinnon ja kuntien lisäksi aktiivisia toimijoita ovat oppilaitokset ja kolmannen sektorin toimijat.

TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu ohjaa maahanmuuttaneen työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen tai hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun. Kunta voi sekä järjestää kotoutumiskoulutusta että ohjata maahanmuuttaneen hakeutumaan joko järjestämäänsä kotoutumiskoulutukseen tai muun toimijan järjestämään omaehtoiseen opiskeluun. ELY-keskukset vastaavat omilla toimialueillaan työvoimakoulutuksena järjestettävän kotoutumiskoulutuksen suunnittelusta, hankinnasta ja seurannasta yhteistyössä TE-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Kotoutumiskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen (OPH) antamia kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

Kun koulutuksen järjestäjä laatii aikuisten maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa, sen on otettava huomioon kunnan kotouttamisohjelma ja myös aikaisemmista kotoutumiskoulutuksista saatu palaute. Opetussuunnitelmaan on hyvä sisällyttää sellaisia toimia ja sisältöjä, jotka kullakin kotoutumispaikkakunnalla parhaiten edistävät siellä asuvien maahanmuuttaneiden kotoutumista. Lisäksi koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmassa on otettava huomioon useita OPH:n opetussuunnitelman perusteissa mainittuja seikkoja, kuten esimerkiksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työelämäyhteistyö ja verkko-opiskelun ja itsenäisen opiskelun käytänteet.

Yhteistyöllä tehokkuutta koulutukseen 

Eri tahojen keskinäinen yhteistyö ja tiedonvaihto tarjolla olevista maahanmuuttaneille sopivista koulutuksista helpottavat maahanmuuttaneiden tavoitteellisten koulutusratkaisujen rakentamista. Maahanmuuttaneiden työllistymistä edistää koulutuksen kytkeminen tiiviisti työelämään. Tämä edellyttää yhteistyötä myös työnantajien kanssa. Jotta maahanmuuttaneen kokonaistilanne voidaan ottaa huomioon, voi olla tarpeen tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa.

Kun tehdään yhteistyötä ja hyödynnetään eri tahojen resurssit tehokkaasti, on mahdollista tehostaa maahanmuuttaneille suunnattua työelämään ja yhteiskuntaan orientoivaa koulutusta. Esimerkiksi kielenoppiminen vahvistuu, kun opiskelija voi osallistua monipuoliseen toimintaan ja pääsee testaamaan koulutuksen aikana oppimiaan asioita käytännössä.

Kotoutumiskoulutukseen liittyvää yhteistyötä voidaan tehdä koko koulutusprosessin ajan. Se voi myös painottua tiettyihin kotoutumiskoulutuksen sisältöihin (esimerkiksi työssäoppimisjakson järjestämiseen, työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta tukeviin tutustumiskäynteihin tai valinnaisiin opintoihin). Työhallinnon, kuntien ja oppilaitosten edustajat voivat esimerkiksi yhdessä työnantajien kanssa suunnitella malleja, jotka helpottavat maahanmuuttaneiden pääsyä suomalaiseen työelämään ja samalla vastaavat työnantajien työvoimalle asetettuihin vaatimuksiin.

Lisätietoa:
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet