Hyppää sisältöön

Paikalliset ja alueelliset kotoutumishankkeet

Alkukiri – räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan saaneille

Hankkeen kesto: 1.8.2016–31.7.2019

Hankkeen päätavoitteena on oleskeluluvan saaneiden nopea, yksilöllinen ja tehokas kotoutuminen. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen kotoutumisen työssäoppimista painottava malli.

Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa

Hankkeen kesto: 1.1.2017–31.12.2017

Hankkeessa tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista levittämällä hyviä toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä asumistaitokursseja kunnissa ja tarjoamalla asumisen tukea. Hankkeen toteuttavat Sininauhasäätiö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Hyvä alku Hämeessä

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.1.2018

Hankkeessa kehitetään toimiva alueellinen palvelumalli, jossa kotoutumisen alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat saavat palveluja joustavasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hankkeessa kuvataan kotoutumisen alkuvaiheen prosessit ja palveluketjut alueen eri kotoutumisesta vastuussa oleville toimijoille.

Hyvä alku Länsirannikolla

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.8.2018

Osahankkeessa kehitetään ja toteutetaan Länsirannikolle kotouttamisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus, joka on kaikkien maahanmuuttajien käytössä tarpeen mukaan. Malli ja sitä tukeva materiaali paikallistetaan Satakunnan tarpeisiin myös haja-asutusalueet huomioiden. Malli on kuitenkin sovellettavissa valtakunnallisesti.

Lue lisää Hyvä alku Länsirannikolla -hankkeesta

Hyvä alku Pohjanmaalla – En bra start i Österbotten

Hankkeen kesto: 1.1.2016–30.6.2018

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka tavoittaa kaikki maahanmuuttajaryhmät. Tavoitteena on nostaa esille ne mahdolliset kotoutumista hidastavat tai ehkäisevät tekijät, joihin kunnissa ja alueilla on löydettävä rakenteelliset ratkaisut tai jotka edellyttävät kansallista toimintatapaa ja mahdollisesti myös yhteistä rahoitusmallia.

Lue lisää Hyvä alku Pohjanmaalla -hankkeesta 

Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Hankkeen kautta tarjotaan räätälöityjä kotouttamispalveluja myös niille maahanmuuttajaryhmille, joita palvelut eivät ole aikaisemmin tavoittaneet. Hankkeessa kehitetään esimerkiksi suomen kielen kursseja ilta-aikaan ja siten, että myös työssä käyvät tai kotona lapsia hoitavat naiset pystyvät osallistumaan.

Lue lisää Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeesta 

Hyvä alku Raahessa – maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen

Hankkeen kesto: 1.2.2016–31.1.2019

Hanke edistää vuorovaikutusta kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken luomalla yhteistä tekemistä, suvaitsevaista asenneilmapiiriä, sekä mahdollisuutta verkostoitua yhdistysten ja yritysten kanssa.

Järjestöistä voimaa kotoutumiseen

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.2017

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa vahvistetaan kolmannen sektorin ja viranomaistoimijoiden yhteistyötä, osaamista ja dialogia kotoutumista tukevissa palveluissa sekä tuetaan toimijaverkostojen yhteisen suunnittelun ja alueellisten palvelukokonaisuuksien kehittämistä.

Lue lisää hankkeesta 

KARIBUNI – Tervetuloa

Hankkeen kesto 4.9.2015–3.9.2017

Hankkeessa parannetaan asiakkaiden elämänhallintaa ja tuetaan heidän kotoutumistaan uudessa elinympäristössä. Hanketta toteuttaa Nurmijärven kunta.

KEPELI – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Hankkeen kesto: 1.2.2016–31.10.2018

Hankkeessa kehitetään kotoutumista edistäviä kehollisia ja pelillisiä menetelmiä maahanmuuttajien ryhmiin. Tavoitteena on luoda innostavia ja vaikuttavia menetelmiä, joiden yhteydessä sekä vahvistetaan suomen kielitaitoa ja yhteiskuntatietoutta että lisätään elämänhallintaa ja itsetuntemusta. Menetelmistä laaditaan materiaalipaketteja, menetelmäohjeet ja videotutoriaalit sekä järjestetään koulutusta.

Lue lisää KEPELI-hankkeesta

KIITO – kiinni työhön ja osaamiseen

Hankkeen kesto: 1.9.2016–31.8.2019

Hankkeen ydinajatus on testata, millä toimenpiteillä, rahoituksella, tukitoimilla ja ohjauksella työssä kotoutuminen on mahdollista.

Lue lisää KIITO-hankkeesta

Koti Hyvinkäällä

Hankkeen kesto: 1.3.2018–29.2.2020

Hankkeessa kehitetään sekä julkisia palveluita että niitä täydentäviä kolmannen sektorin ja seurakuntien järjestämiä palveluita, alkuvaiheen ohjausta sekä muita kotoutumistoimintoja Hyvinkäällä.

Kotona Jyväskylässä

Hankkeen kesto: 1.1.2016–30.6.2018

Hankkeessa toteutetaan kunnan vastuulla olevan kotoutumislain mukaista alkukartoitusta, kehitetään neuvontapalveluja, edistetään maahanmuuttajien ammatilliseen ja muuhun jatkokoulutukseen osallistumista kotoutumiskoulutuksen jälkeen ja parannetaan työllisyyttä (Poluttamo-toiminta). Lisäksi vahvistetaan maahanmuuttajien alkuvaiheen suomen kielen oppimista ja luodaan uusi kansainvälistymiseen ja maahanmuuttoon liittyvä asiantuntijaverkosto.

Koulu kotouttaa

Hankkeen kesto: 1.8.2016–31.8.2018

Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan maahanmuuttajille suunnattua koulutuspalvelutarjontaa, jotta maahanmuuttajat pääsevät nykyistä nopeammin koulutukseen ja työelämään. Hanketta toteuttaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos.

KYKY-hanke

Hankkeen kesto: 1.9.2015–31.10.2017

KYKY-hankkeen tavoitteena on parantaa helsinkiläisten maahan muuttaneiden kotivanhempien hyvinvointia, kehittää heidän kansalaistaitojaan sekä yhteiskuntatietouttaan ja sitä kautta kannustaa kohti opintoja ja työelämää. Hanketta toteuttaa Helsingin kaupunki.

Lue lisää KYKY-hankkeesta 

Stadin aikuisopisto maahan muuttaneiden kouluttajana. Kartoitus ja kehittämisideoita. (Melo, M. 2016, Opinnäytetyö)

Kyvyt käyttöön

Hankkeen kesto:1.9.2017–31.8.2019

Hanke tuottaa maahanmuuttajille tietoa suomalaisista palveluista ja yhteiskunnasta, ja löytää heille polkuja opintoihin, työelämään tai muuhun osallisuutta vahvistavaan toimintaan. Hanke jatkaa KYKY – hankkeessa saatujen kokemusten ja tarpeiden pohjalta.

MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.7.2019

Päätavoitteita ovat maahanmuuttajien terveystietouden lisääminen ja palveluohjauksen kehittäminen. Maahanmuuttajien omia terveyden edistämisen valmiuksia parannetaan työpajojen, teemapäivien ja osallisuutta tukevien toimintojen avulla.

Lue lisää MARJAT-hankkeesta 

MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.1.2020

Tavoitteena on, että maahanmuuttajat oppisivat käyttämään paremmin suomalaista terveyspalvelujärjestelmää.

Lue lisää MATEAS-hankkeesta 

MOK – Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa

Hankkeen kesto: 1.5.2016–28.2.2019

Hankkeessa valmennetaan ja sitoutetaan kolmannen sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön. Hankkeella vahvistetaan kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta.

MyIntegration.fi

Hankkeen kesto: 28.2.–31.12.2018

Hankkeessa uudistetaan julkisen sektorin kotouttamispalveluja yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Sähköisen palvelun on tarkoitus poistaa erilaisia tiedonsaannin vaikeudesta johtuvia kotoutumisen esteitä ja karsia palveluissa mahdollisesti olevia päällekkäisyyksiä. Hankkeesta vastaa Hämeenlinnan kaupunki.

Lue lisää Myintegration.fi -hankkeesta

Navigaattori – Kohti monimuotoisia kuntia

Hankkeen kesto: 1.4.2018–31.3.2021

Hanke vahvistaa kuntapäättäjien ja -työntekijöiden valmiuksia vastaanottaa pakolaisia sekä tukea aikuisia pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja uuteen kotikuntaan. Hanke perustuu dialogiperusteiseen lähestymistapaan, joka osallistaa hankkeen hyödynsaajia hanketoteutuksen eri vaiheissa. Hanketta hallinnoi Suomen Pakolaisapu ry.

Lue lisää Navigaattori -hankkeesta

Orimattilan kaupungin kotouttamishanke

Hankkeen kesto: 28.2.2017–27.2.2020

Kotouttamishankkeessa luodaan Orimattilaan valmiuksia ottaa vastaan pakolaisia ja kehitetään toimintamalli kotouttamispalveluiden järjestämiseen. Hankkeessa tuetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista.

Lue lisää hankkeesta 

Osana - maahanmuuttajien osaamista ja sosiaalista osallisuutta edistävä hanke

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Osana-hankkeessa kehitetään tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä maahanmuuttajille: tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua, kansalaistoimijalähtöistä ryhmätoimintaa ja maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista tukevaa verkostoyhteistyötä.

OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi

Hankkeen kesto: 1.5.2017–31.3.2018

Hankkeen tarkoitus on nopeuttaa ja yhdenmukaistaa kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntiin siirtymistä varmistamalla asunnon löytyminen ja siihen asettuminen viivytyksettä sekä luomalla edellytyksiä pysyvään asettumiseen alueelle.

OSMA – Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti

Hankkeen kesto: 1.8.2016–31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista yhdistämällä nykyinen peräkkäin etenevä kotoutumismalli samanaikaistoiminnaksi. Kotoutus ja koulutus toteutetaan työpainotteisella toteuttamistavalla.

Lisätietoa OSMA-hankkeesta

Paras alku Porvoossa – Bra början i Borgå

Hankkeen kesto: 1.3.2016–28.2.2018

Hankkeessa luodaan yksinkertainen ja toimiva ”hyvä alku”-malli maahanmuuttajien vastaanottamiselle Porvoon seudulle. Tavoitteena on malli, jonka avulla integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan lähtee nopeasti käyntiin.

Pikku-Mustikka – Opetuskotimalli maahanmuuttajanaisen sopeutumisen tukena

Opetuskoti Mustikka Turun Halisissa tarjoaa maahanmuuttajanaisille ja -lapsille avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja arjen taitojen opetusta sekä kulttuuritietoista palveluohjausta. Kohderyhmänä pääasiallisesti kotona pitkään lasten kanssa olleet, pitkäaikaistyöttömät tai kuntoutuksen tarpeessa olevat.

Lue lisää Opetuskoti Mustikasta

Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa

Hankkeen kesto: 1.3.2017–30.9.2019

Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan luontolähtöisiä kotouttamisen menetelmiä, joilla vahvistetaan maahanmuuttajien toiminta- ja työkykyä.

Lue lisää hankkeesta

Polkuja yhteisöön

Hankkeen kesto: 1.7.2016–31.12.2017

Kehittämishankkeessa pilotoidaan toimintamalli maahanmuuttajien ja erityisesti oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemiseksi ja työllistymisen nopeuttamiseksi. Hankkeen päätavoite on tukea oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita kotoutumisprosessin siirtymävaiheissa sekä nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä Etelä-Savon alueella.

Resurssipankki: järjestöyhteistyö ja ohjaus kuntiin kotoutumisen tukena

Hankkeen kesto: 1.4.2018–31.3.2020

Hankkeella luodaan kuntien ja järjestöjen välille toimintamalli, joka vahvistaa alueelle muuttaneiden pakolaisten kotoutumista Vihdissä, Lohjalla, Raaseporissa ja Karkkilassa.

Siltoja rakentamassa -hanke

Hankkeen kesto: 2016–2018

Hankkeessa kehitetään alkuvaiheen tukipalveluita pakolaisille ja edistetään heidän osallisuuttaan, yhteiskuntaan sopeutumista sekä työllistymisen edellytyksiä Joensuun seudun kunnissa. Hankkeessa kartoitetaan ja ylläpidetään alueen kunnissa olevien työntekijöiden ammattitaitoa sekä tarjotaan kotouttamis- ja maahanmuuttoasioiden osaamista yhteistyötahoille ja kuntalaisille.

Stig in! Astu sisään! Come In!

Hankkeen kesto:1.2.2017–31.1.2020

Hankkeessa maahan saapuneiden pakolaisten kotouttamista koskevaa osaamista ja kokemusta jaetaan kaksikielisissä kunnissa kokousten muodossa, sekä koko maassa verkostoitumisen ja hankkeen kaksikielisen portaalin kautta.

Lue lisää hankkeesta 

Suomi taskussa

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.10.2018

Tavoitteena on kehittää uusi käyttäjäystävällinen videopohjainen palvelu, jonka avulla maahanmuuttajat oppivat suomea sekä saavat tietoa miten eri tilanteissa kuuluu toimia.

Lue lisää Suomi taskussa -hankkeesta

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2018

Hanke kehittää uusia keinoja nuorten maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutuksen kehittymiselle. Tavoitteena on vähentää rasistisia asenteita ja tukea kaksisuuntaista kotoutumista. Hanke on myös kehittämistutkimus, jossa etsitään uusia taideperustaisia toimintamalleja. Tavoitteena on yhdistää sosiaalityön ja kuvataiteen menetelmiä kaksisuuntaisessa kotoutumisprosessissa.

Lue lisää Taidevaihe-hankkeesta 

Tehokkuutta kotouttamistyöhön –  Joensuun seudun maahanmuuttajapalveluiden kokeilu- ja käynnistämis- hanke

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.5.2018

Hankkeessa kehitetään alkuvaiheen kotouttamiseen liittyviä tukipalveluita kiintiöpakolaisille, kolmansien maiden kansalaisille ja ilman kansalaisuutta oleville henkilöille. Joensuun seudun kuntiin luodaan yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisen toimintamalli pakolaisten sekä kiintiöpakolaisten vastaanottoon sekä muodostetaan osaamiskeskittymä.

TEKO – Tehostettu kotoutuminen

Hankkeen kesto: 1.11.2016–31.10.2019

Hankkeessa luodaan erityisesti kotoutumisensa alkuvaiheessa oleville maahanmuuttajille hyvinvointikeskuksen Kototori, jonka toimintaan myös kantaväestö osallistuu. Yhtenä tavoitteena on luoda monialainen, tehostettujen toimenpiteiden ja osallisuuden kokemisen malli. Hanketta toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä.

Lue lisää TEKO-hankkeesta 

Turvasatama – kunnat, viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat yhdistävät voimansa kehittääkseen pakolaisten vastaanottamista ja kotouttamista Ahvenanmaalla

Hankkeen kesto: 15.3.2018–14.3.2021

Hankkeessa kehitetään terveyden ja sairaanhoidon taitoja ja palveluita, jotta mahdollistetaan kiintiöpakolaisten erityistarpeiden huomioiminen Ahvenanmaalla. Hankkeessa kehitetään myös helposti saatavilla olevaa tiedotusmateriaalia.

Valmiudet kuntoon

Hankkeen kesto: 3.8.2015–31.7.2017

Hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajien ammatillista osaamista sekä kehitetään heidän kielitaitoaan toiminnallisen koulutuksella, henkilökohtaisella valmennuksella ja tukipalveluiden avulla. Hankkeessa kehitetään verkkoyhteistyössä toimintamalli, joka vastaa työnhakijoiden ja toimeksiantajien tarpeisiin Hankkeessa luodaan työmahdollisuuksia ja suunnitellaan yksilöllisiä työllistymispolkuja sekä vaikutetaan kotoutumiseen ja elämänlaadun paranemiseen.

VIEKKU – Vieraat kulttuurit vierelle kulkemaan

Hankkeen kesto: 1.10.2015–1.10.2018

Hankkeessa luodaan valmiuksia pakolaisten vastaanottoon Rautalammin kuntaan ja tuetaan saapuvien pakolaisten nopeaa kotoutumista yhteisöön ja yhteiskuntaan. Kantaväestön ja kotoutustoimiin osallistuvien toimijoiden tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään koulutuksen ja tiedotuksen avulla.

Lue lisää VIEKKU-hankkeesta 

VOIMA – Yhteistyöstä voimaa kotouttamiseen

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2017

Hanke keskittyy viranomaisten ja järjestöjen yhteistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen kotouttamistoimenpiteissä. Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan ja lisäämään kolmannen sektorin toimijoiden osallisuutta. Hanketta toteuttaa Iisalmen kaupunki.

Yhteinen kuntamme

Hankkeen kesto 1.2.2017–30.1.2020

Kauniaisissa toteutettavassa hankkeessa kehitetään kotouttamispalveluita yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Info Gloria – maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke 

Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle pysyvät maahanmuuttajien neuvontapalvelut käyntiasiointia, etäpalveluita ja omakielisten neuvojien koulutusta kehittämällä. Hanketta toteuttaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Kansalaistoimijalähtöinen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuuden ja kotoutumisen edistäminen sekä työelämävalmiuksien lisääminen Kuopiossa 

Parannetaan maahanmuuttajien valmiuksia selvitä arjessa, hoitaa talouttaan ja toimia vastuullisina kuluttajina, tutustuttaa heidät suomalaiseen yhteiskuntaan ja mahdollistaa heidän siirtymisensä kodinhoito- ja puhtaanapitoalan opintoihin ja työelämään.

Hankkeen kuvaus RR-tietopalvelussa

Kotomaatti – ammatillinen kotoutumiskoulutus 

Kotomaatissa edistettiin maahanmuuttajan polkua ammatillisen koulutuksen kautta työelämään kehittämällä sekä maahanmuuttajien ammatillista kotoutumiskoulutusta että ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien maahanmuuttajien työssäoppimisen ohjausta.

Leijat-hanke 

Hankkeessa maahanmuuttajat kehittävät ja toteuttavat heille tarkoitettuja palveluja. Lisäksi hankkeen kautta järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia, jotka lisäävät maahanmuuttajien osaamista ja tietämistä yhteiskunnallisista asioista. Hanketta toteuttaa Lieksan Somaliperheyhdistys ry.

Maahanmuuttajat kylille -hanke

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia maatiloilla, pienyrityksissä ja kolmannella sektorilla sekä tuottaa työvoimaa maaseudun pk-sektorille. Hanke jatkuu