Hyppää sisältöön

Lapsille, perheille, nuorille ja iäkkäille maahanmuuttajille suunnatut hankkeet

Kurvi-projekti

Suomen Pakolaisavun Kurvi-projekti toimii pääkaupunkiseudulla ja sen kohderyhmänä on 18-29 vuotiaat lähivuosina maahan muuttaneet aikuiset nuoret.

Tietoa Kurvi-hankkeesta

Maahanmuuttajanuoret Helsingissä -hanke

Hankkeen kesto: 2016–2020

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa merkittäviä parannuksia maahanmuuttajanuorten asemaan palvelusuunnittelun ja palvelukokeilujen avulla.

Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajana -hanke

Hankkeen kesto: 1.1.2017–

Naapuriäiti -hankkeessa luodaan elinvoimaa lähiöihin aktivoimalla eri etnistä taustaa olevat naiset kehittämään ja tuottamaan naisten ja heidän yhteisöjensä tarpeisiin vastaavaa lähiötoimintaa. Päämääränä on, että naisten osaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja otetaan käyttöön aluekehityksen tukemiseksi sekä lähiötoiminnan kehittämiseksi ja toiminnan juurruttamiseksi.

Lisätietoa toiminnasta 

Osku mediatalo

Osku mediatalon osallistujia ovat nuorisotakuun piirissä olevat henkilöt sekä pitkään työelämästä poissa olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tuetun työllistymisen palveluita edetäkseen kohti opiskelu- ja työelämää. Osku mediatalossa he ovat mediatuottajia.

Tutustu Osku mediataloon 

Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille

Hankkeen kesto: 1.4.2018–31.12.2020

Hankkeessa kehitetään vertaistuettu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen.

Omaisneuvo-toiminta

Omaisneuvo-toiminnassa tiedotetaan, opastetaan ja tuetaan muualta Suomeen muuttaneita perheitä omaishoitoon liittyvissä asioissa. Toiminta-alueena ovat Helsinki ja Vantaa. Toiminta sisältää mm. henkilökohtaista neuvontaa, omaishoidon infotilaisuuksia, erikielisiä ryhmiä, järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten kouluttamista omaishoitajien tueksi sekä omaishoitoon liittyvien kirjallisten ja videomateriaalien tuottamista eri kielillä. Materiaalit soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa kunnissa ja löytyvät verkosta. 

Lue lisää toiminnasta

Jade-projekti II

Jade II -projekti tarjoaa asiakaslähtöistä matalan kynnyksen toimintaa, jonka tavoitteena on edistää ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuutta ja hyvinvointia. Asiakastoiminnan lisäksi Jade II pyrkii lisäämään ikääntyvien maahan muuttaneiden näkyvyyttä ja huolehtimaan siitä, että vähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten tarpeet huomioidaan palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä. Jade II pyrkii lisäämään myös vanhustyön ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamista.

Paloma-toiminta

Hankkeen kesto: 2013–2015, 2016–

Toiminnan tavoitteena ikääntyvien maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan integroiminen. Toiminta tähtää Jyväskylässä luodun toimintamallin kehittämisen ohella, vastaavanlaisen toiminnan kehittämiseen myös Keski-Suomen lähikunnissa.

Lisätietoa Paloma-toiminnasta 

Coming of Age in Exile (CAGE) project

Hankkeen kesto: 1.7.2015–31.12.2019

Laaja pohjoismainen yhteistyöhanke, joka perustuu vertailevaan analyysiin tutkimuksista nuorten maahanmuuttajien terveyden ja sosioekonomisen eriarvoisuuden kehitykseen Pohjoismaissa.

Lue lisää hankkeesta

Kotio – uusia valmiuksia Suomeen kotoutuville nuorille taiteen keinoin

Hankkeen kesto: 1.4.2017–30.9.2019

Edistetään maahanmuuttajanuorten kotoutumista, kielen oppimista ja kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä yhteisöllisyyttä kuvataiteen, teatterin ja musiikin keinoin.

Lue lisää hankkeesta

Kotona kaupungissa – Pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmennus Espoossa ja Oulussa

Hankkeen kesto: 28.2.2017–31.12.2019

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille asumisvalmennuskokonaisuus. Hanketta toteuttavat NAL-palvelut oy, Espoon Asunnot Oy, Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry (Osna)

Motiivi – Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

Hankkeen kesto: 1.3.2017–31.10.2019

Tuetaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevien – erityisesti maahanmuuttajataustaisten – nuorten kykyä nähdä elämänsä kokonaisuutena ja tunnistaa kasvun edistäjiä ja esteitä, sekä kehitetään nuorten tulevaisuustyöskentelyä työpajoilla, maahanmuuttajajärjestöissä ja Ohjaamoissa. Lisäksi etsitään digitaalisia ja pelillisiä käytössä olevia menetelmiä nuorten yksilö- ja ryhmäohjauksen tueksi. Tulevaisuustyöskentelyä, digitaalisia ja pelillisiä menetelmiä ja hyviä toimintamalleja tuotteistetaan, juurrutetaan ja levitetään alueen toimijoille.

Lue lisää hankkeesta

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille

Hankkeen kesto: 2016–2019

Tavoitteena on, että nuoren sosiaalinen osallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi vahvistuvat sekä intensiivisellä yksilövalmennuksella että saattamalla nuori tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Lue lisää hankkeesta

Perhehoito kotouttaa! – Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen Suomessa

Hankkeen kesto: 1.2.2017–31.1.2019

Tavoitteena on rekrytoida hankkeen aikana kantasuomalaisia ja maahanmuuttajaperheitä perhehoitajiksi sekä luoda valmennusmalli perhehoitajille. Hankkeesta vastaa Pelastakaa lapset ry.

Lue lisää hankkeesta 

Stara – Ranuan kunnan nuorten työpajan kehittäminen

Hankkeen kesto: 12.9.2016–31.7.2019

Hankkeessa kehitetään nuorten työpajatoimintaa vastaamaan heikommassa työmarkkinassa-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten palvelutarpeisiin.

MEMONI-projekti – Monikulttuurinen muisti

Hankkeen kesto: 2016–2019

Salon Muistiyhdistyksen hanke, jonka tavoitteena on eri etnisen taustan omaavien henkilöiden aivo- ja muistiterveyden edistäminen Salon ja Someron alueella eri vaiheissa. Projektin tuotoksina syntyy eri kulttuureihin soveltuvia välineitä muisti- ja aivoterveyden edistämiseen ja riskien tunnistamiseen.

Yhteisöllinen kotoutuminen – ryhmä- ja perhekohtainen vapaaehtoistoiminta pakolaistaustaisten lapsiperheiden kotoutumisen tueksi

Hankkeen kesto: 5.3.2018–28.2.2020

Hankkeen tavoitteena on vastata paremmin väkivaltaa kokeneiden yksin saapuneiden turvapaikanhakijanaisten ja heidän lastensa erityistarpeisiin. Hankkeen aikana kehitetään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja hyvinvoinnin kehittämiseksi, koulutetaan vastaanottokeskusten henkilökuntaa tunnistamaan riskitekijöitä sekä rakennetaan korjaavia työkaluja traumatisoituneiden naisten tukemiseen ja auttamiseen.

Asiakaslähtöinen palvelumallin kehittäminen nuorten aikuisten tukemiseen monikulttuurisessa toimintaympäristössä (AsPaKe)

Hankkeen kesto: 1.1.2015–31.10.2016

Hankkeessa kehitetään palveluita ja palvelumalleja monikulttuuristen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Mallia soveltamalla pyritään ehkäisemään monikulttuurisen toimintaympäristön 16–25-vuotiaiden nuorien ja nuorten aikuisten jäämistä yhteiskunnan, koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen (ETNIMU)

Hankkeen kesto: 2015–2017

Projekti jakaa tietoa aivoterveydestä etnistaustaisille ikääntyville heidän omalla kielellään, edistää kulttuurisensitiivisyyttä jakamalla tietoa sekä rakentaa yhteistyöverkostoja eri toimijoiden välille. Projektin keskiössä ovat erityisesti venäjän-, viron- ja somalinkieliset ikääntyvät sekä romaniväestön ikääntyvät. Projektin tulokset ovat hyödynnettävissä myös yleisesti kulttuurisensitiivisessä muistityössä.

ETU-hanke

Hankkeen kesto: 2013–2016

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista kotoutumista.

Tietoa ETU-hankkeesta 

Kortteliliiga- ja isä/äiti valmentajaprojekti 

Perustetaan kortteliliiga-toimintamalli ja pyritään saamaan äidit ja isät mukaan seuran toimintaan. Yhtenä erityisenä tavoitteena on saada mukaan maahanmuuttajaisiä ja -perheet.

Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana kotouttamista

Hankkeen kesto: 1.10.2015–30.9.2016

Hankkeessa rakennetaan Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten kokemusasiantuntijamalli osaksi kotoutumiseen liittyviä toimintaympäristöjä. Hanketta toteuttaa Pelastakaa Lapset ry.

Pallo haltuun

Hankkeen kesto: 2016–2017

Edistetään maahanmuuttajanuorten ja heidän perheidensä kotoutumista ja maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisöllisyyttä muotoilun ja jalkapallon avulla.

SOLID YOUTH – turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin

Hankkeen kesto: 2013–2014

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten aikuisten osallisuutta, kuulemista ja voimavaraistumista, kehittää turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten aikuisten kotoutumista tukevia ja syrjäytymistä estäviä seudullisia palvelukokonaisuuksia asiakaslähtöisesti ja nuorten tarpeista käsin sekä ehkäistä turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä.

Hankkeen loppuraportti 

Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.3.2018

Hankkeen päätavoitteena on kolmansien maiden nuorten, etenkin haavoittuvassa asemassa olevien, kotouttamisen tukeminen Turussa, Uudessakaupungissa ja Raisiossa. Hankkeessa järjestettävien toiminnallisten työpajojen ja tapahtumien avulla tuetaan nuorten identiteettiä ja valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Hanketta toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu Oy.

Sote-järjestöjen palvelut tutuiksi maahanmuuttajille -hanke

Hankkeen kesto: 2016

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri toteutti vuonna 2016 Kuopiossa hankkeen, jossa kaupungissa asuville venäjänkielisille maahanmuuttajille esiteltiin kuopiolaisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja niiden palveluja sekä välitettiin terveyteen liittyvää tietoa. Hanke oli venäjänkielinen. Siinä mm. julkaistiin neljä esitettä.

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen

Hankkeen kesto: 2016–2018

Hankkeen tavoitteena on, että kaksisuuntaisessa kotouttamisessa lisätään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutusta, mikä vähentää rasistisia asenteita.

Lue lisää hankkeesta

The project EDINA (Education of International Newly Arrived migrant pupils)

Hankkeen kesto: 31.10.2015–1.12.2018

Eri maiden yhteistyöhankkeen tavoite on tarjota tukea kunnille, kouluille ja opettajille vastasaapuneiden maahanmuuttajaoppilaiden vastaanottamisessa ja heidän integroimisessaan koulujärjestelmään.

Tsaikka-hanke

Hankkeen kesto: 2015–2018

Pääkaupunkiseudun venäjänkielisille ikäihmisille ja heidän omaisilleen suunnattu tapaamis- ja infopiste Tsaikan päätavoitteena on luoda asiakkaille matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja infopiste, josta saa tietoa suomalaisesta vanhuspalvelujärjestelmästä, apua virallisissa asioissa sekä ohjausta ja tukea arkisiin asioihin omalla äidinkielellään. Hanke tarjoaa myös monipuolista virkistys- ja kulttuuritoimintaa.

YOMO-projekti

Hankkeen kesto: 2015–2017

Projektissa tiedotetaan, opastetaan ja tuetaan muualta Suomeen muuttaneita perheitä omaishoitoon liittyvissä asioissa. Projektissa tuotetaan erikielisiä materiaaleja ja koulutetaan eri kielitaustoista tulevia vapaaehtoisia tueksi saman kieliryhmän omaishoitoperheille. Lisäksi tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa omaishoitoasioissa.

Ånni-hanke

Hankkeen kesto: 2014–2017

Ånni-hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurisensitiivisesti eri kulttuuritaustoja edustavien alakouluikäisten päihdekasvatusta kotona, kouluissa ja yhteisöissä.

Lisätietoa Ånni-hankkeesta