Hyppää sisältöön

Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen ovat osa kuntastrategiaa

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien ja kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Kotoutumisen edistämisen suunnittelulla voidaan edistää kunnan elinvoimaisuutta, asukkaiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, tasapainoista väestönkehitystä ja työvoiman saatavuutta. 

Kunnan kotoutumisen edistämisen suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset tavoitteet, jotka asetetaan Valtion kotoutumisen edistämisohjelmassa (VALKO) sekä työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamissa työllisyyden edistämisen valtakunnallisissa tavoitteissa kotoutuja-asiakkaiden osalta. VALKO laaditaan hallituskausittain. 

Joillakin alueilla on laadittu alueellinen maahanmuuttostrategia ja joidenkin maakuntien maakuntaohjelmaan sisältyy kotoutumisen edistämiseen liittyviä teemoja. ELY-keskus vastaa kuntaan ohjaamisen alueellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kuntaan ohjaamisen alueellisesta strategiasta. Nämä alueelliset ohjelmat ja strategiat kannattaa ottaa huomioon paikallisessa kotoutumisen edistämisen suunnittelussa.

Hyvä kotoutumisen edistämisen suunnittelu vie paikallistasolla eteenpäin sekä kuntastrategiassa, mahdollisissa alueellisissa strategioissa että valtion kotoutumisen edistämisohjelmassa tärkeiksi katsottuja tavoitteita.

Erillinen toimenpideohjelma vai sisällyttäminen muihin strategioihin?

Kunnan kannattaa arvioida, mikä toteutustapa tukee parhaiten suunnittelua ja seurantaa kunnassa. Erillinen kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelma voi helpottaa maahan muuttaneiden kuntalaisten kotoutumisen kokonaisuuden ja hyvien väestösuhteiden seurantaa. Toimenpideohjelmassa tai muussa suunnitteluasiakirjassa voidaan hyödyntää mahdollisesti jo olemassa olevia asiakirjoja, käytäntöjä ja yhteistyön muotoja. 

Vaikka kunta laatisi erillisen toimenpideohjelman, on kunnan sen lisäksi otettava kotoutumisen edistäminen ja maahan muuttaneet kuntalaiset huomioon myös

  • kuntastrategiassa 
  • talousarviossa ja -suunnitelmassa 
  • hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa 
  • suunnitelmassa työvoimapalveluiden järjestämisestä  
  • kunnan muussa suunnittelussa ja palveluissa.  

Kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelma tai muu suunnitteluasiakirja voi yhdessä kunnan kotoutumisohjelman kanssa toimia työkaluna kunnassa toimiville kotoutumista edistäville tahoille. Kunnan kotoutumisen suunnittelussa asetetaan paikalliset tavoitteet kotoutumisen edistämiselle ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnan kotoutumisen toimenpideohjelmasta tai muusta suunnitteluasiakirjasta on tarkoitus saada kuva siitä, mitä juuri kyseisessä kunnassa tehdään kotoutumisen edistämiseksi kunnan eri sektoreilla, ml. työvoimapalvelut, ja muiden toimijoiden kuten oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten palveluissa ja toiminnassa.

Kotoutumisen edistämisen suunnittelun yksi perusta on kuva kunnan toimintaympäristöstä ja sen muutoksista: 

  • Millaisia maahanmuuttajia kunnassa asuu? 
  • Mitkä ikä- ja kansallisuusryhmät kunnassa korostuvat? 
  • Millaiset ovat väestöryhmien väliset suhteet ja kunnan vastaanottavuus? 
  • Miten tulevaisuuteen tulisi varautua?

Kansainvälistyminen, erilaiset maahanmuuttajien ryhmät kuntalaisina ja onnistunut kotoutumisen tuki edellyttävät kunnan eri sektorien ja muiden kunnassa toimivien, kuten järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja työllisyysalueen yhteistyötä ja yhteistyön huolellista suunnittelua. Kotoutumisen edistämisen toimenpideohjelma tai muu suunnitteluasiakirja voi toimia tiekarttana kunnan menestykseen kotoutumisen edistämisessä. 

Keskeistä kotoutumisen edistämisen suunnittelussa ja seurannassa on valmistelun ja toteutuksen prosessi riippumatta siitä, laatiiko kunta erillisen toimenpideohjelman tai sisällyttääkö kunta toimenpiteet johonkin muuhun kunnan strategiaan. Eri toimijat sitoutetaan yhteistyöhön ja kunnan päättäjät sitoutetaan kotoutumisen edistämisen tavoitteisiin.

Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu myös kunnan kotoutumisen edistämisen tarkistuslista, jota voi hyödyntää kunnan kotoutumisen suunnittelussa.

Lisätietoja:
Kunnan kotoutumisen suunnittelu
Kunnan kotoutumisen suunnittelun tarkistuslista
Kotoutumisohjelma