Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijoihin ja vastaanottopalveluihin liittyvät hankkeet

KUVAKO-kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa

Hankkeen kesto: 2017–2020

Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma tilanteissa, joissa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.

Lapset puheeksi -menetelmä vastaanottopalveluissa – psykososiaalista tukea lapsiperheille ja haavoittuville

Hankkeen kesto: 1.8.2017–31.7.2020

Hankkeessa otetaan valtakunnallisesti vastaanottojärjestelmässä käyttöön Lapset puheeksi -auttamismenetelmä.

Lisätietoa hankkeesta 

ONE – Yleinen oikeudellinen neuvonta vastaanottokeskuksissa

Hankkeen kesto: 1.3.2018–30.1.2020

Hankkeessa laaditaan vastaanottokeskusten käyttöön tietopaketti, joka sisältää materiaalia vastaanottokeskuksen antaman yleisen oikeudellisen neuvonnan tueksi. Hankekokonaisuus tähtää siihen, että yleisen oikeudellisen neuvonnan saatavuus ja laatu varmistetaan heti hakuprosessin alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja osallistamalla hakijat siihen.

OSAKA – Turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoiminnan sekä osaamisen kartoittamisen kehittäminen

Hankkeen kesto: 2.4.2018–30.9.2019

Hankkeessa kehitetään vastaanottokeskuksissa järjestettävää työ- ja opintotoimintaa ja muuta aktivoivaa toimintaa, joiden tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijan toimintakykyä ja aktiivisuutta. Työ- ja opintotoiminnassa saatujen tulosten sekä aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen keräämiseksi kehitetään ja systematisoidaan turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittamista.

SYLVIA – Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostaminen

Hankkeen kesto: 1.1.2017–31.3.2021

Hankkeella haetaan tehostetusti kuntapaikkoja niille, jotka ovat saaneet kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan Suomessa. Tavoitteena on turvata kuntapaikkojen riittävyys tukemalla kuntia taloudellisesti ja lisäämällä kuntien henkilöstön osaamista.

Lisätietoa SYLVIA-hankkeesta 

TUKENA-hanke – Tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja yksintulleiden alaikäisten kotoutumiseen Uudellamaalla

Hankkeen kesto 1.3.2018–29.2.2020

Hankkeessa kehitetään organisaatio- ja kuntarajat ylittävää traumatietoista

työskentelyä sekä vahvistetaan psykososiaalisen tuen osaamista Uudenmaan alueen alaikäisyksiköissä. Hankkeessa kehitetään myös kuntien ja asumisyksiköiden kokonaisvaltaista yhteistoimintaa nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, palveluiden kartoittamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Turvapaikan­hakijoiden alkuterveys­tarkastuksen valtakunnallinen kehittämishanke (TERTTU)

Hankkeen kesto: 28.2.2017–30.9.2019

Hankkeessa luodaan yhtenäinen toimintamalli turvapaikanhakijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden kartoittamiseksi.

Lue lisää hankkeesta

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen kesto: 1.5.2016–30.4.2018

Hankkeen tavoitteena on luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden ja jossa toimijoilla, erityisesti järjestöillä, on selkeät roolit ja tarvittava osaaminen ja työkalut esikotouttavaan työhön.

Lisätietoa ESIKOTO-hankkeesta 

Flow – Turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen sujuvoittaminen viranomaisyhteistyötä, -työkaluja ja osaamista parantamalla

Hankkeen kesto: 1.8.2017–31.01.2019

Hankkeessa kehitetään turvapaikka-asian tarkoituksenmukaista ohjautumista prosessissa

hakemuksen erityispiirteiden perusteella, sujuvoitetaan asian selvittämistä turvapaikkapuhuttelussa sekä parannetaan päätöksenteon laatua ja laadun varmistuksen välineitä kehittämällä ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän toiminnallisuuksia. Lisäksi parannetaan viranomaisten valmiuksia selvittää turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyttä ja taustoja.

Osallistuva arki kotoutumisen tukena –Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli (OTTO)

Hankkeen kesto: 1.9.2016–31.8.2018

Hankkeen päätavoitteena on luoda esikotoutumista vahvistava toimintamalli vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille turvapaikanhakuprosessin alkuvaiheeseen. Esikotoutumisen malli toimii siltana vastaanottokeskusten ja turvapaikanhakijoita vastaanottavien kuntien välillä.

Suomen kieli sanoo tervetuloa! Kielioppaat vastaanottokeskusten kielten opetuksen tukena

Hankkeen kesto: 1.7.2016–30.6.2018

Hankkeen tarkoitus on tarjota kaikkien vastaanottokeskusten asukkaille mahdollisuus päästä opiskelemaan suomea mielekkäällä tavalla. Hanke tarjoaa Toisto-koulutusta ja vapaaehtoistyön ohjausta turvapaikanhakijoiden suomen kielen alkeiden opetuksen tueksi

Turvapaikanhakijoiden yleisen oikeudellisen neuvonnan tila ja kehittämistarpeet

Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2016

Neuvonta- ja selvityshanke kartoittaa turvapaikanhakijoiden yleisen oikeudellisen neuvonnan tilan, vakavimmat ongelmakohdat ja kehittämistarpeet sekä toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Hanketta toteuttaa Suomen Pakolaisneuvonta ry.

Turvapaikkaa hakevien henkilöiden työidentiteetin vahvistaminen ja työllistyminen Suomessa

Hankkeen kesto: 15.9.2015–31.1.2017

Hankkeessa kehitetään turvapaikkaa hakeville aikuisille viiden askeleen mallin pohjalta työllistymisen malli, jonka avulla he voivat nopeasti kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa tutkitaan turvapaikkaa hakevien henkilöiden työidentiteetin kehittymistä vaiheittaisen siirtymisen avulla kohti työelämää.

Lue lisää hankkeesta

TRUST – Hyvät väestösuhteet Suomessa -hanke

Hankkeen kesto: 2016–2018

Hanke pyrkii edistämään väestöryhmien välisiä hyviä suhteita paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Lue lisää hankkeesta

TRUST – Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen

Hankkeen kesto: 2016–2018

Hanke luo ymmärrystä ja käytännön työkaluja yksin tulleiden alaikäisten tukemiseksi heidän uusissa kotimaissaan.

Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksen edistäminen ja rikollisuuden ehkäisy (TURVA)

Hankkeen kesto: 2/2017–1/2019

Hankkeen yleistavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsitystä sekä ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta, ehkäistä rikollisuutta sekä kouluttaa vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksikköjen henkilöstöä väkivaltatyöhön. Kokonaisuudessaan näillä toimilla on tarkoitus vähentää uhrikokemuksia, mukaan lukien perheväkivalta, ja edistää yleistä turvallisuudentunnetta.

Turvapaikanhakijanuorten Vamos

Hankkeen kesto: 2016–2018

Tavoitteena on tukea ja parantaa turvapaikanhakijanuorten hyvinvointia ja toimintakykyä usein pitkäksi venyneen turvapaikkaprosessin aikana. Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on voimaannuttaa nuoria sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.