Hyppää sisältöön

Toteutuneiden kustannusten mukaan korvattavat kustannukset

Huomioithan, että kotoutumislakiin on tehty muutoksia 1.1.2023 alkaen. Kotoutuminen.fi:n sisältöjä päivitetään parhaillaan. Osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta. Ajantasaista tietoa vuoden 2023 lakimuutoksista löydät kotoutuminen.fi:stä  Mikä muuttuu vuonna 2023 -koontisivulta.

Toteutuneiden kustannusten mukaan kunnalle voidaan korvata

  • sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia,
  • tulkkaus ja käännöspalvelut,
  • alkukartoitus
  • toimeentulotuki ja
  • paluumuuttoavustus.

Lisäksi kunnille korvataan tiettyjä kustannuksia entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden ja Suomen sodissa vapaaehtoisina palvelleiden henkilöiden kustannuksista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset

Kunnalle voidaan korvata toteutuneiden kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia kuten:
•    vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
•    erityiset sosiaalitoimen kulut (esimerkiksi lastensuojelu)
•    muista erityisistä syistä kunnalle aiheutuneet kustannukset
•    ilman huoltajaa maassa oleskelevien lasten ja nuorten palvelut 

Kustannusten tulee olla huomattavia eli enemmän kuin vuodessa maksettava laskennallinen korvaus (4600 euroa).

Korvausaika on enintään 10 vuotta ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä. Ilman huoltajaa maassa oleskelevien alaikäisten palveluista aiheutuvia kuluja korvataan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 25 vuotta.

Kustannusten korvaaminen perustuu sopimukseen, jonka kunta ja ELY-keskus ovat tehneet kyseistä henkilöä koskevista erityisistä kustannuksista. 

Lue lisää erityisistä syistä aiheutuneista kustannustannuksista.

Tulkkaus- ja käännöspalvelut 

Kunnalle korvataan tulkkauspalvelut, jotka ovat olleet tarpeen
•    sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin,
•    kotoutumissuunnitelman laatimiseen,
•    maahanmuuton alkuvaiheen kotoutumispalveluiden käyttöön,
•    perehdyttämiseen kunnassa sekä
•    koulun ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön.
 
Lisäksi voidaan tapauskohtaisesti korvata yllä mainittuihin tilanteisiin liittyviä kääntämisestä aiheutuneita kustannuksia, jos ne ovat olleet maahanmuuttaneen kotoutumisen edistämisen ja asian selvittämisen kannalta välttämättömiä.
 
Tulkkauksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiselle ei ole laissa määriteltyä määräaikaa. KEHA-keskus korvaa kustannukset kunnalle täysimääräisinä palvelun tuottajan laskutuksen mukaan.
 
Tulkkauksen tarve on kuitenkin suurin kotoutumisen alkuvuosina. Tarve vähenee kielitaidon kehittyessä ja muun kotoutumisen edetessä. Kustannuksia ei korvata siitä päivästä alkaen, kun henkilö on Suomen kansalainen. 

Alkukartoitus 

Alkukartoitus on maahanmuuttaneelle tarjottava toimenpidekokonaisuus, jonka avulla arvioidaan alustavasti hänen työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiutensa sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet.

Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttaneelle, joka on työtön työnhakija. Kunta käynnistää alkukartoituksen toimeentulotukea saavalle maahanmuuttaneelle.. Alkukartoitusta voivat pyytää myös muut maahanmuuttaneet, jolloin kartoitus tehdään, jos kartoitusta tekevä taho arvioi maahanmuuttaneen tarvitsevan sitä.

Alkukartoituksen järjestämisen kustannukset korvataan kaikista maahanmuuttaneista. Valtioneuvoston asetuksen mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta alkukartoituksen kustannuksista. Korvaus on 700 euroa jokaisesta kartoitukseen osallistuneesta. Se voidaan maksaa saman henkilön osalta vain kerran. Korvaukseen sisältyvät mahdolliset tulkkauskulut. 

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä. Korvausten maksaminen edellyttää, että kunta on järjestänyt ainakin suomen tai ruotsin kielen osaamisen tasoa kartoittavan alkuhaastattelun. 

Toimeentulotuki 

Toteutuneiden kustannusten mukaan kunnalle korvataan kohderyhmään kuuluvalle henkilölle maksetusta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset. Korvausaika on enintään 3 vuotta. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta voidaan kuitenkin tehdä suoraan kuntaan, jos asiakas on jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta. 

Paluumuuttoavustus 

Kunta voi maksaa kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset korvausten piiriin kuuluvalle henkilölle, joka palaa vapaaehtoisesti koti- tai lähtömaahansa muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa. Lisäksi kunta voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja perheelle enintään neljän kuukauden toimeentulotuen perusosan määrää vastaavan paluumuuttoavustuksen.

Edellytyksenä paluumuuton tukemiselle on, että henkilön on tarkoitus muuttaa maasta muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa. Osoituksena tästä voi olla esimerkiksi maistraatille ja kansaneläkelaitokselle tehty muuttoilmoitus, josta ilmenee ulkomailla oleskelun vakinainen tarkoitus.

Korvauksen matka- ja muuttokustannuksista ja paluumuuttoavustuksen myöntää hakemuksesta se kunta, jossa korvauksen perusteena oleva henkilö asuu. Kunnalle korvataan annetusta paluumuuttoavustuksesta aiheutuvat kustannukset ilman määräaikaa.

Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille